مدلیابی روابط ساختاری سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر اساس حس انسجام، انعطاف پذیری روانشناختی و تکانشگری با میانجیگری نارضایتی از بدن در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مدلیابی روابط ساختاری سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر اساس حس انسجام، انعطاف پذیری روانشناختی و تکانشگری با میانجیگری نارضایتی از بدن در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی انجام شد.
روش کار: روش تحقیق همبستگی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی شهر تهران در سال 1397 تشکیل دادند، که از میان آنها، تعداد 220 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران (1987)، حس انسجام کیمیایی و همکاران (1392)، انعطاف پذیری روانشناختی بوند و همکاران (2011)، تکانشگری بارت (1995) و نارضایتی از بدن لیتلتون (2005) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد که حس انسجام، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و تکانشگری بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با میانجی‌گری نارضایتی از بدن در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی تاثیر دارد (05/0>P). در بخش مدل ساختاری نیز نتایج نشان داد تاثیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با نقش میانجی نارضایتی بدن در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی به میزان 1.14 است. تاثیر تکانشگری بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با نقش میانجی نارضایتی بدن در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی به میزان 1.07- است. تاثیر حس انسجام بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با نقش میانجی نارضایتی بدن در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی به میزان 0.91 است.
بحث و نتیجه­گیری: بنابراین می توان با استفاده از تشکیل کارگاه های آموزشی و تغییر در سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در افراد در معرض بیماری قلبی عروقی مبتلا به چاقی موجبات افزایش حس انسجام و انعطاف پذیری رواشناختی را فراهم کرد. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان های مناسب تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می رساند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Structural Relations of Health Promoting Lifestyle Based on Sense of Coherence, Psychological Flexibility and Impulsivity with the Mediating Role of Body Dissatisfaction in Cardiovascular Disease patients with Obesity

نویسندگان [English]

 • Sepideh Raisi Nasehi 1
 • Akram Dehghani 1
 • Fardin Moradi Manesh 2
 • Seyyed Abbas Haghayegh 3
1 Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 A: Department of psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. B: Department of psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Modeling Structural Relations of Health Promoting Lifestyle Based on Sense of Coherence, Psychological Flexibility and Impulsivity with the Mediating Role of Body Dissatisfaction in Cardiovascular Disease patients with Obesity
Methods: The research method is correlation using structural equation modeling. The statistical population of this study consisted of all cardiovascular patients with obesity in Tehran in 2018, out of whom, 220 were selected through stratified cluster sampling and available as the sample. Research tools were: Health Promoting Lifestyle Walker et al. (1987), Sense of Coherence Kimiai et al. (2013), Psychological Flexibility Bund et al. (2011), Impulsiveness Bart (1995), and Body Dissatisfaction Littleton (2005) all of them had acceptable validity and reliability. The evaluation of the proposed model was analyzed using the path analysis method.
findings: The results showed that Sense of Coherence, psychological flexibility and impulsivity influence health promoting lifestyle by mediating body dissatisfaction in cardiovascular patients with obesity (P <0.05). In the structural model section, the results showed that the effect of psychological flexibility on health promoting lifestyle with mediator role of body dissatisfaction in cardiovascular patients with obesity is 1.14. Impact of impulsivity on health-promoting lifestyle with mediating role of body dissatisfaction in cardiovascular patients with obesity is -1.07. The effect of sense of cohesion on health promoting lifestyle with mediator role of body dissatisfaction in cardiovascular patients with obesity is 0.91.
Conclusion:  Therefore, it is possible to increase the Sense of Coherence and psychological flexibility through the establishment of workshops and changes in the health-promoting lifestyle of people at risk for obesity-related cardiovascular disease. Therefore, considering these variables helps prevent researchers and therapists designing more appropriate treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Promoting Lifestyle
 • Sense of Coherence
 • Psychological Flexibility
 • Impulsivity
 • Body Dissatisfaction
 • Cardiovascular Disease patients
 • Obesity
Kim E, Hwang S. Effects of aerobic exercise on antioxidants in rat models with
cardiomyopathy. Physical Therapy Rehabilitation Science. 2015; 4(1): 17-21.
2. Albackr H. B, AlHabib K. F, Ullah , Alfaleh H, Hersi A, Alshaer F, Kashour T. Prevalence and
prognosis of congestive heart failure in Saudi patients admitted with acute coronary syndrome (from
SPACE registry), Coronary artery disease.2013; 24(7): 596-601.
3. Hoseyni H, Safavi M, Fesharaki. The relationship between hypertension and restless legs syndrome in
cardiovascular patients, Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2018; 10(15): 47-53.
4. Farzaneh R, Hoseyni K, Vahedi S, Hamze N. Obesity and cardiovascular disease
Iranian Journal of Diabetes and Lipid. 2013; 12(15): 451-460.
5. Sadeghzadeh V, Jahangiri K, Mahmudi najmabadi M, Mahmonir. Coronary heart disease epidemic
status in Iran and countriesSelected: A comparative study. Journal of Health Promotion Management.
2017;29(12):17-26.
6. Piché M. E, Poirier P, Lemieux I, & Després J. P. Overview of epidemiology and contribution of obesity
and body fat distribution to cardiovascular disease: an update. Progress in cardiovascular diseases.
2019;61(2): 103-113.
7. Xia JY, Lloyd-Jones DM, Khan SS. Association of body mass index with mortality in cardiovascular
disease: New insights into the obesity paradox from multiple perspectives. Trends in cardiovascular
medicine. 2019 May 1;29(4):220-5.
8. Kapelio C. J, Kyriazis I, Ioannidis I, Dimosthenopoulos C, Hatziagelaki E, & Liatis S. Diet, life-style
and cardiovascular morbidity in the rural, free living population of Elafonisos island. BMC public health.
2017; 17(1): 147.
9. Hellstrand M, Simonsson B, Engström S, Nilsson KW, Molarius A. A health dialogue intervention
reduces cardiovascular risk factor levels: a population based randomised controlled trial in Swedish
primary care setting with 1-year follow-up. BMC public health. 2017 Dec;17(1):669.
10. Dehghani A. The Role and Lifestyle of Predicting Depression in Type 2 Diabetic Patients
Zabol Diabetes Nursing Journal. 2017; 5(4): 293-304.
11. Sanchez-Aguadero N, Alonso-Dominguez R, Garcia-Ortiz L, Agudo-Conde C, Rodriguez-Martin C, de
Cabo-Laso A, Sanchez-Salgado B, Ramos R, Maderuelo-Fernandez JA, Gomez-Marcos MA, RecioRodriguez JI. Diet and physical activity in people with intermediate cardiovascular risk and their relationship with the health-related quality of life: results from the MARK study. Health and quality of
life outcomes. 2016 Dec;14(1):169.
12. Sarafzadegan S. C, Stanton A. L, & Shortidge B. E. A multidimensional structure for repetitive
thought: what's on , your mind, and how, and how much? Journal of Personality and Social Psychology.
2011; 85: 909-92.
13. Chen Y. C, Wu H. P, Hwang S. J, & Li I. C. Exploring the components of metabolic syndrome with
respect to gender difference and its relationship to health‐promoting lifestyle behaviour: a study in
Taiwanese urban communities. Journal of Clinical Nursing. 2010; 19(21‐22): 3031-3041.
14. van Puijvelde G. H, & Kuiper J. NKT cells in cardiovascular diseases. European journal of
pharmacology.2017; 816: 47-57.
15. Güder G, & Rutten F. H. Comorbidity of heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: more
than coincidence. Current heart failure reports. 2014; 11(3): 337-346.
16. Kordestani D, GHomri A. Comparison of resiliency, lifestyle and quality of life between cardiovascular
patients and healthy individuals.Quarterly Journal. 2017;15(75):71-80.
17. Gouveia M, Xia K, Colon W, Vieira S. I, & Ribeiro F. Protein aggregation, cardiovascular diseases, and
exercise training: Where do we stand? Ageing research reviews. 2017; 40: 1-10.
18. MacKillop J, Weafer J, Gray J. C, Oshri A, Palmer A & de Wit H. The latent structure of impulsivity:
impulsive choice, impulsive action, and impulsive personality traits. Psychopharmacology.
2016; 233(18): 3361-3370.
19. Thamotharan S, Lange K, Zale E. L, Huffhines L, & Fields S. The role of impulsivity in pediatric
obesity and weight status: a meta-analytic review. Clinical psychology review. 2013;33(2): 253-262.
20. Barbosa D. P, & Zhang J. Health-Related Life Choices. In Life-Oriented Behavioral Research for Urban
Policy. 2017; (pp. 175-204). Springer, Tokyo.
21. Zaree A, Poorsharifi H, Babappor J. The role of body image dissatisfaction and mental health in
predicting adolescent girls' obesity. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2016;18(3):197-
204.
22. Simona F. P, Elisabeta R. L, & Cristian R. M. Relation between body shape and body mass
index. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 197: 1458-1463.
23. Boeckxstaens P, Vaes B, De Sutter A, Aujoulat I, Van Pottelbergh G, Matheï C, & Degryse J. M. A
high sense of coherence as protection against adverse health outcomes in patients aged 80 years and
older. The Annals of Family Medicine. 2016;14(4): 337-343.
24. Ngai F. W, & Ngu S. F. Family sense of coherence and quality of life. Quality of Life Research. 2013;
22(8): 2031-2039.
25. Ferguson S, Browne J, Taylor J, & Davis D. Sense of coherence and women׳ s birthing outcomes: A
longitudinal survey. Midwifery. 2016; 34:158-165
26. Elfassi Y, Braun‐Lewensohn O, Krumer‐Nevo M, & Sagy S. Community sense of coherence among
adolescents as related to their involvement in risk behaviors. Journal of Community Psychology.
2016; 44(1): 22-37.
27. Goldberg A. Sense of coherence and resolution with diagnosis among parents of adolescents with type 1
diabetes. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families.2015; 30(6): 862-867.
28. Chaddha A, Robinson E. A, Kline-Rogers E, Alexandris-Souphis T, & Rubenfire M. Mental health and
cardiovascular disease. The American journal of medicine. 2016; 129(11): 1145-1148.
29. Almarzooqi S, Chilcot J, & McCracken L. M. The role of psychological flexibility in migraine headache
impact and depression. Journal of Contextual Behavioral Science. 2017; 6(2): 239-243.
30. Johnco C, Wuthrich V. M, & Rapee R. M. Reliability and validity of two self-report measures of
cognitive flexibility. Psychological assessment. 2014;26(4): 1381.
31. Littleton H.L, Axsom D.S. & Pury C.L. Development of the body image concern inventory, Behavior
Research and Therapy. 2005; 43: 229 -241.
32. Mohhamadi N, Sajadi M. Evaluation of Psychometric Indicators for Body Image Concerns
Questionnaire and Relationship Model of Body Mass Index, Body Image Satisfaction and Self-Esteem in
Adolescent Girls. Psychological Studies. 2007;3(1): 83-99.
33. Okosun I. S, Annor F, Esuneh F, & Okoegwale E. E. (2013). Metabolic syndrome and impaired healthrelated quality of life and in non-Hispanic White, non-Hispanic Blacks and Mexican-American
Adults. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2013; 7(3): 154-160.
34. Abolghasemi A, Zahed F, Narimani F. Evaluation of the relationship between attachment feeling and
personality type D with health in people with coronary artery disease.
35. Journal of Mental Health Principles. 2009;11(3):213-222.
36. Sairanen E, Tolvanen A, Karhunen L, Kolehmainen M, Järvelä E, Rantala S, ... & Lappalainen, R.
Psychological flexibility and mindfulness explain intuitive eating in overweight adults. Behavior
modification. 2015; 39(4): 557-579.
37. Mohseni pooya H, Hajimiri KH, Esmaeeli shahmirzadi S, Golshani S, Hashemi H, Seyfi A. The
relationship between health promoting behaviors and severity of coronary artery stenosis in patients with
angiography in Mazandaran Cardiology Center. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.
2015; 25(13): 19-29.