اثربخشی روان‌درمانی مختصر روابط موضوعی بر ابعاد سازمان شخصیت و علائم افسردگی پس از زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری سمنان، سمنان، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی پس از زایمان، اختلالی است که می­تواند آثار جبران­ناپذیری بر سلامت روان نوزادان و ارتباط مادر_کودک وارد نماید. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی روان­درمانی مختصر روابط موضوعی بر ابعاد سازمان شخصیت و علائم افسردگی پس از زایمان بود.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی 30 نفر از زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) انجام شد. جمعیت نمونه از میان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر تهران، به صورت دردسترس انتخاب شدند که در دو  مرحله پیش آزمون و پس آزمون، پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبورگ و مصاحبه ساختاریافته سازمان شخصیت را تکمیل نمودند. گروه آزمایش به مدت 15 جلسه تحت روان­درمانی مختصر روابط موضوعی قرار گرفته و گروه کنترل تحت هیچ مداخله­ای قرار نگرفتند. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS  و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شد.
نتایج: بر اساس نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، نمره افسردگی پس از زایمان، و نمرات ابعاد مختلف سازمان شخصیت گروه آزمایش در مراحل پس آزمون ، کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل داشته است که نشان­دهنده تاثیر روان­درمانی مختصر روابط موضوعی بر کاهش علایم افسردگی پس از زایمان، و تغییرات مثبت در ابعاد سازمان شخصیت می­باشد.
نتیجه­گیری: با استناد به یافته­ها، می­توان گفت روان­درمانی مختصر روابط موضوعی می­تواند درمان مناسبی برای بهبود علائم افسردگی در دوره پس از زایمان و ایجاد تغییرات مثبت در ابعاد سازمان شخصیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Object Relations Brief Psychotherapy on Domains of Personality Organization and Postpartum Depression Symptoms

نویسندگان [English]

  • Adeleh Ezzati 1
  • Parvin Rafieinia 2
  • parviz sabahi 3
  • Shahrokh Makvand Hosseini 4
1 PhD. student of psychology, Psychology and Educational Sciences Department, University of Semnan, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor of psychology, Psychology and Educational Sciences Department, University of Semnan, Semnan, Iran.
4 Associate Professor of psychology, Psychology and Educational Sciences Department, University of Semnan, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum depression is one of the disorders that can have irreparable effects on neonatal mental health and mother-child relationship. The aim of this study is to determine effectiveness of the object relations brief psychotherapy on personality organization and postpartum depression symptoms.
Materials and Methods: This clinical trial study was conducted on 30 women with postpartum depression (15 experimental group and 15 control group) during the period of 1396-97. The sample population was selected from available women visiting the health centers in Tehran and completed the Edinburg postpartum depression Questionnaire.and Structured Interview of Personality Organization in pre-test and post-test stages. The experimental group received 15 sessions of object relations brief psychotherapy, and the control group was not subjected to any intervention. Data were analyzed using SPSS software and multivariate covariance analysis.
 Results: According to the results of the covariance analysis test, the postpartum depression score, and scores of different dimensions of personality organization, had a significant decrease in the experimental group compared to the control group, in the post-test stage. These results indicated that the brief object relations psychotherapy has been effective in reducing the symptoms of postpartum depression and has led to positive changes in the dimensions of personality organization.
Conclusion: According to the findings, it can be said that brief object relations psychotherapy can be a suitable treatment for decreasing the symptoms of depression in postpartum period and making positive changes in the dimensions of personality organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychotherapy
  • Brief Object Relations Psychotherapy
  • Personality Organization
  • Object Relations
  • Postpartum Depression