بررسی نگرش بیماران در مورد ویژگی های پزشک مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دپارتمان پزشکی اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: رضایتمندی بیمار سنجش مهمی برای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی است زیرا اطلاعات مهمی راجع به انتظارات بیماران و میزان برآوردن آنها را فراهم میکند. عدم شناسایی انتظارات بیماران میتواند منجر به نارضایتی از مراقبت ارائه شده، کاهش پذیرش درمان و استفاده نامناسب از امکانات و منابع بهداشتی شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی نگرش بیماران در مورد ویژگیهای پزشک مطلوب بود.
ابزار و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1396 بر روی 400 نفر از بیماران و همراهی های مراجعه کننده به مرکز درمانی قائم(عج) و امام رضا(ع) و دکتر شیخ انجام گرفت.  پس از تایید کمیته اخلاق ،پرسشنامه ای حاوی سوالات در زمینه ویژگیهای دموگرافیک (سن،جنس،ویژگیهای ظاهری و....) و اطلاعاتی درمورد مهارت های ارتباطی پزشک و همچنین در ارتباط با شرایط فیزیکی محل طبابت و نحوه دسترسی به پزشک پرسیده شد که روایی و پایایی آن توسط کارشناس آموزش پزشکی تایید شده است. درنهایت جهت بررسی نتایج از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته ها: در پاسخ به پرسشنامه ویژگی ها پزشک مطلوب از نظر بیماران و همراهی ها، صرف وقت جهت ویزیت بیماران(3.8 ± 0.88) و معاینه ی کامل آنها(92.0 04.) بیشترین امتیاز را دریافت کرد. مسن تر بودن(3.1±0.8)، آقا بودن(1 6.2) و شلوغی مطب(2.8 ± 0.87) و داشتن مطب شخصی( 2.7 ± 0.89) پزشک در درجه ی دوم، ظاهر آرایش کرده(2.2 ± 0.86)،اخمو و جدی بودن(2.1 ± 0.83)، سمت های اداری و پست های مهم داشتن(2.4 ± 1.14)، ویزیت رایگان بیماران(2.5 ± 0.85)، نوبت دهی اینترنتی(2.4 ± 0.99)، مطب در محله های بالای شهر(2.2 ± 1.01) یا مطب های بسیار شیک و مجلل(2.3 ± 0.86) و نیز تجویز داروهای خارجی و گران(2.0 ± 0.84) و شیفت شب کار بودن(2.0 ± 0.76)کمتر از نصف امتیاز و مذهبی بودن(1.7 ± 0.86) و ثروتمند بودن (1.8 ± 0.77)کمترین امتیازات را دریافت کردند.
نتیجه گیری: آنچه باعث مطلوب شدن یک پزشک از نگاه بیماران و رضایت مندی­شان از وی می شود، صرف وقت جهت ویزیت و معاینه بیمار و اهمیت به مشکلات وی و تلاش جهت رفع آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating patients' attitudes regarding the characteristics of desirable physician

نویسندگان [English]

  • Nima Nabavi 1
  • Anoush Azarfar 2
  • Yalda Ravanshad 3
  • Sara Ghahremani 4
1 Student Research Committee, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Kidney Transplantation Complications Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Department of Community Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: Patient satisfaction is an important measure of health care services quality because it provides essential information about patients' expectations and how well they are being met. Failure to identify patients' expectations can lead to dissatisfaction with the provided care, reduced acceptance of treatment and inappropriate use of facilities and resources. The aim of this study was to investigate patients' attitudes about desirable physician characteristics
Methods & Materials: This cross-sectional study was performed in 2017 on 400 patients and accompanying patients referred to Ghaem, Imam Reza, and Dr.Sheikh Medical Center. After approval by the ethics committee, a questionnaire containing questions about demographic characteristics (age, gender, physical characteristics, etc.) and information about the physician's communication skills, as well as the physical condition of the clinic and how to access the physician was asked which its validity and reliability have been confirmed by a medical education expert. Finally, SPSS statistical software was used to evaluate the results.
Results: Spending time visiting patients' (3.8  0.88) and their full examination (4 0.92) had the highest score. Being older (3.18 0.8), male gender (2.6 1), crowded office (2.8  0.87) and having a personal office (2.7 0.89) was in the second degree. Had a make-up appearance (2.2 0.86), Being frowning and serious (2.1 0.83), Having administrative and important positions (2.4 1.14), free visits of patients (2.5 0.85), internet appointments (2.4 0.99), offices in the upper quarters of the city (2.2 1.01), stylish and luxurious offices (2.3 0.86), prescription rare and expensive drugs (2.07   0.84) and night shift work (2.0 0.76) got  less than half of the score and being religious (1.7 0.86) or being rich (1.8 0.77) received the lowest scores.
Conclusion: What makes a doctor popular and considered desirable by patients is neither a religious appearance nor a stylish appearance, nor a luxurious office, nor important positions, but spending time to visit and examine the patient and the importance of his problems and efforts to treat them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physicians
  • Patient Satisfaction
  • Physician-Patient Relations
1. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson H. Nelson textbook of pediatrics. 18th. Philidelphia: Saunders; 2007.
2. Hockenberry M, Wang D, Wilson D. Wong's nursing care of in fants and children. Translated by Puran
Sami. Tehran: Boshra-Tohfe; 2009. 269-400 p.
3. Hojat M, Sh C. Patients' satisfaction as a moral indicator in hospitals: a longitudinal study. Journal of
Ethics in Education, Volume 2, Number 1, spring 2013: 1-6. 2013.
4. Cohen WR. The Patient–Physician Relationship: The Death of Intimacy. Obstetrics & Gynecology.
2018;132(6):1469-70.
5. Lonchyna VA. THE PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIP: IT’S HOW MEDICINE SHOULD BE.
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society Medical Sciences. 2017;49(1):18-.
6. Bagheri M, Somi MH, Ghaffarifar S. Reinforcing Factors Influencing Patient-physician Relationships: A
Content Analysis Study. 2021.
7. DURMU A. THE EFFECT OF TRUST COMMUNICATION IN PATIENT-PHYSICIAN
RELATIONSHIP ON SATISFACTION AND COMPLIANCE TO TREATMENT. 2017.
8. Godillot C, Jendoubi F, Konstantinou MP, Poncet M, Bergeron A, Gallini A, et al. How to assess patient
satisfaction regarding physician interaction: A systematic review. Dermatologic Therapy. 2021;34(2):e14702.
9. Sadagiani A. Assessment of medica health care and hospital standards. Tehran: Moein. 1997:66-71.
10. Pazargadi M, Zagheri Tafreshi M, Abed Saeedi Z. Nurses' perspectives on quality of nursing care: a
qualitative study. Res Med. 2007;31(2):155-8.
11. Ansari H, Ebadi F. Molla Sadeghi Gh. Evaluation of patients satisfaction in hospitals of Iran University
of Medical Sciences J Birjand Univ Med Sci. 2004;11(20):38-45.
12. Joolaee S, Givari A, Taavoni S, Bahrani N, Reza pour R. Patients' satisfaction with provided nursing care.
iran j nurs res. 2008;2(6-7):37-44.
13. Koch T. A review of nursing quality assurance. J Adv Nurs. 1992;17(7):785-94.
14. Conbere PC, Patricia McGovern M, Kochevar L, Anne Widtfeldt M. Measuring satisfaction with medical
case management: a quality improvement tool. Workplace Health Saf. 1992;40(7):333.
15. Sheppard M. Client satisfaction, extended intervention and interpersonal skills in community mental
health. J Adv Nurs. 1993;18(2):246-59.
16. Carroll L, Sullivan FM, Colledge M. Good health care: patient and professional perspectives. Br J Gen
Pract. 1998;48(433):1507-8.
17. Schattner A, Rudin D, Jellin N. Good physicians from the perspective of their patients. BMC health serv
res. 2004;4(1):1-6.
18. Athar M, Mortaz S. Good physicians from the perspective patients. Ethics sci Technol. 2014;9(1):1-9.
19. Hojat M, Mohebi J, Nazari V, Charkh-Andaz M. Personnel and patients satisfaction as a measure of
service quality measurement. Iran J Nurs. 2010;23(65):73-82.