بررسی MRI مغزی در کودکان مبتلا به کمبود هورمون رشد مراجعه‌کننده به کلینیک غدد درون‌ریز ساری در سال‌های 96-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان،مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 دانشیار،گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری،ایران

3 متخصص رادیولوژی،استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری،ایران

4 پزشک عمومی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری،ایران

5 کارشناس ارشد آمار زیستی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری، ایران

چکیده

مقدمه: کمبود هورمون رشد ایدیوپاتیک ممکن است به صورت منفرد یا در ارتباط با کمبود سایر هورمون‌های هیپوفیزی باشد. استفاده از یافته‌های MRI مغزی برای افتراق میان دو گروه می‌تواند مفید باشد.
روش کار: این مطالعهی توصیفی گذشته‌نگر تمامی کوکان 16-2 ساله‌ای که بین سال‌های 1390-96 با شکایت کوتاهی قد به کلینیک باغبان ساری مراجعه کرده‌اند و تشخیص کمبود هورمون رشد منفرد یا کمبود متعدد هورمون‌های هیپوفیزی داده شد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
نتایج: در این مطالعه 150 بیمار که 42 درصد آنها دختر بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. . میانگین سن بیماران  71/34±63/113 ماه بوده است. 7/68  درصد کمبود خفیف هورمون رشد و 3/31 درصدکمبود شدید هورمون رشد را نشان دادند . در مجموع 67/6 درصد کمبود متعدد هورمون‌های هیپوفیزی و  33/3 درصد کمبود ایزوله هورمون رشد داشتند. 33/79 درصد بیماران Brain MRI نرمال 67/20 درصد بیماران  MRI غیرطبیعی داشتند. یافته‌ها شامل هایپوپلازی و فقدان آدنوهیپوفیز 41 درصد، نوروهیپوفیز اکتوپیک56/2 درصد، میکروآدنوم هیپوفیز 82/12 درصد، Partial empty sella  64/25 درصد،  Complete empty sella  69/7 درصد و سایر یافته‌های گزارش شده 25/10 درصد بوده است.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه آنومالی‌های هیپوفیز در MRI مغزی بیماران با کمبود متعدد هورمون‌های هیپوفیزی بیشتر از بیماران مبتلا به کمبود ایزوله هورمون رشد گزارش شده اما همچنان مشخص نشده است که یافته‌های پاتولوژیک در MRI به طور ثابتی با کمبود هورمون رشد دائمی در ارتباط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of brain MRI in children with growth hormone deficiency referred to the Sari Endocrine Clinic in 2011-2017

نویسندگان [English]

  • Daniel Zamanfar 1
  • Jamshid Yazdani Charati 2
  • Hadi majidi 3
  • Maryam Domehri 4
  • Sahar Fallah 5
1 Assistant Professor, Pediatric Endocrinologist, Diabetes Reaserch Center of Mazandaran, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
2 Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
3 Radiologist, Assistant Professor, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
4 General Practitioner, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
5 Master of Biostatistics, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Idiopathic growth hormone deficiency may be isolated or associated with deficiency of other pituitary hormones. the use of brain MRI findings to differentiate between the two groups can be useful.
Methods: This descriptive study of the retrospective method, investigates all 2–6-year-old children, who referred to Sari Gardener Clinic between 1390 and 1396 with a short stature complaint, and diagnosed them with a single growth hormone deficiency or multiple hypophysis hormone deficiency. Patient file information that includes demographic information, history and clinical examination information, laboratory information, and paraclinical information were extracted.
Results: In this study, 150 patients, 63 of whom (42%) were girls, were evaluated. The mean age of the patients was 34.71 ± 113.63 months. 68.7% showed a slight deficiency of growth hormone and 31.3% showed a severe deficiency of growth hormone. A total of 6.67% had a significant deficiency of pituitary hormones and 93.33% had an isolated deficiency of growth hormone. 79.33% of patients had normal Brain MRI and 20.67% had abnormal MRI. The findings included hypoplasia and 41% loss of adenohypophysis, 2.56% ectopic neurohypophysis, 12.82% pituitary microadenoma, 25.64% partial empty sella, 7.69% Complete empty sella and other reported findings were 10.25%.
Conclusion: In this study Pituitary abnormalities in brain MRI have been reported in patients with multiple pituitary hormone deficiency more than in patients with isolated growth hormone deficiency, However, it has not been established that the pathological findings detected on MRI are consistently associated with permanent growth hormone deficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth hormone deficiency
  • brain imaging
  • Short stature
  • multiple pituitary hormone deficiency
  • Child