نشانه های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسول)

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: بیماری همه گیر کرونا ویروس (کووید-19) تغییراتی در زندگی اجتماعی مردم دنیا به وجود آورده است. در طول این مدت زندگی افراد آسیب پذیرتر و ازجمله کودکان مبتلا به اتیسم دستخوش تاثیراتی چون عدم دسترسی مستقیم به آموزش‎های ویژه و خدمات توانبخشی و ماندن در محیط یکنواخت و به دور از اجتماع خانه شده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نشانه‎های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه‎ای انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر علی مقایسه‎ای می باشد. جامعه آماری تمام کودکان 6 تا 13 ساله مبتلا به اتیسم شهر تهران بود. 30 نفر از این کودکان که به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شده بودند تحت سنجش با آزمون تشخیصی اتیسم گیلیام (گارز) قرار گرفتند. این آزمون در آستانه قرنطینه عمومی پیش بینی نشده کووید-19 در اوایل اسفند ماه سال 1398 صورت گرفت. بعد از پایان دوران قرنطینه آزمون مذکور مجددا به وسیله والدین این کودکان پاسخ داده شد. داده‎های به دست آمده با استفاده از روش تحیلی آماری تحلیل واریانس چند متغیری با‎اندازه گیری مکرر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
نتایج: یافته ها حاکی از تفاوت معنا دار در شدت نشانه‎های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد ازدوران قرنطینه بود.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که کاهش روابط اجتماعی، کناره گیری از جامعه و عدم دسترسی کودکان مبتلا به اتیسم به سرویس‎های آموزشی و توان بخشی می تواند با افزایش نشانه‎های اختلال در این کودکان رابطه معنادار داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symptoms of children with autism before and after Quaid-19 disease quarantine: A comparative study

نویسندگان [English]

  • Zeynab gol chehre Rahimi 1
  • Zahra Tayebi 2
  • Ali Mashhadi 3
1 Ph.D student of psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. (Corresponding Author)
3 Professor of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: Coronavirus (Covid-19) has caused changes in the social life of people around the world. During this time, the lives of more vulnerable people, including children with autism, have been affected by the lack of direct access to special education and rehabilitation services and staying in a monotonous environment away from the home community. The aim of this study was to evaluate the symptoms of children with autism before and after Quarantine-19 quarantine: a comparative study.
Methods: The present study is a comparative causal study. The statistical population was all children aged 6 to 13 years with autism in Tehran. Thirty of these children, who were selected as the available sample, were tested with the Gilliam (Garz) Autism Diagnostic Test. This test was performed on the eve of the unforeseen general quarantine of Covid-19 in early March 2017. After the end of the quarantine period, the test was answered again by the parents of these children. The obtained data were analyzed and compared using repeated measures multivariate analysis of variance.
Results: The findings showed a significant difference in the severity of symptoms in children with autism before and after quarantine.
Conclusion: It seems that the reduction of social relations, withdrawal from society and lack of access to educational and rehabilitation services for children with autism can be significantly related to increasing the symptoms of the disorder in these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quarantine
  • Covid-19
  • Autism Disorder
1. Velavan TP, Meyer CG. The COVID‐19 epidemic. Tropical medicine & international health.
2020;25(3):278.
2. Wang Y, Xu B, Zhao G, Cao R, He X, Fu S. Is quarantine related to immediate negative psychological
consequences during the 2009 H1N1 epidemic? General hospital psychiatry. 2011;33(1):75-7.
3. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological
impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The lancet.
2020;395(10227):912-20.
4. Fegert JM, Vitiello B, Plener PL, Clemens V. Challenges and burden of the Coronavirus 2019 (COVID19) pandemic for child and adolescent mental health: a narrative review to highlight clinical and research
needs in the acute phase and the long return to normality. Child and adolescent psychiatry and mental
health. 2020;14:1-11.
5. Spinelli M, Lionetti F, Pastore M, Fasolo M. Parents' stress and children's psychological problems in
families facing the COVID-19 outbreak in Italy. Frontiers in psychology. 2020;11:1713.
6. choobdari a, Nikkhoo F, Fooladi F. Psychological Consequences of New Coronavirus (Covid 19) in
Children: A Systematic Review. Educational Psychology. 2020;16(55):55-68.
7. Manning J, Billian J, Matson J, Allen C, Soares N. Perceptions of families of individuals with autism
spectrum disorder during the COVID-19 crisis. Journal of autism and developmental disorders.
2021;51(8):2920-8.
8. Lai M-C, Lombardo MV, Chakrabarti B, Baron-Cohen S. Subgrouping the Autism “Spectrum":
Reflections on DSM-5. PLoS biology. 2013;11(4):e1001544.
9. Mutluer T, Doenyas C, Genc HA. Behavioral implications of the Covid-19 process for Autism Spectrum
Disorder, and individuals' comprehension of and reactions to the pandemic conditions. Frontiers in
psychiatry. 2020;11.
10. Colizzi M, Sironi E, Antonini F, Ciceri ML, Bovo C, Zoccante L. Psychosocial and behavioral impact of
COVID-19 in autism spectrum disorder: an online parent survey. Brain sciences. 2020;10(6):341.
11. Hoksbergen R, Ter Laak J, Rijk K, van Dijkum C, Stoutjesdijk F. Post-institutional autistic syndrome in
Romanian adoptees. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2005;35(5):615-23.
12. Pringle BA. Diagnostic history and treatment of school-aged children with autism spectrum disorder and
special health care needs: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control
and …; 2012.
13. Sergi L, Mingione E, Ricci MC, Cavallaro A, Russo F, Corrivetti G, et al. Autism, Therapy and COVID19. Pediatric Reports. 2021;13(1):35-44.
14. Ahmadi Sj, Safari T, Hemmatian M, Khalili Z. The Psychometric Properties of Gilliam Autism Rating
Scale (GARS). Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2011;1(1):87-104.
15. Cohen J. Statistical power analysis for the social sciences. 1988.
16. Woo CC, Leon M. Environmental enrichment as an effective treatment for autism: a randomized
controlled trial. Behavioral neuroscience. 2013;127(4):487.
17. Klein N, Kemper KJ. Integrative approaches to caring for children with autism. Current problems in
pediatric and adolescent health care. 2016;46(6):195-201.
18. Cox DJ, Plavnick JB, Brodhead MT. A proposed process for risk mitigation during the COVID-19
pandemic. Behavior Analysis in Practice. 2020;13(2):299-305.
19. Narzisi A. Handle the autism spectrum condition during Coronavirus (COVID-19) stay at home period:
Ten tips for helping parents and caregivers of young children. Multidisciplinary Digital Publishing
Institute; 2020.
20. McGrath J. ADHD and Covid-19: Current roadblocks and future opportunities. Irish Journal of
Psychological Medicine. 2020;37(3):204-11.
21. Rubin GJ, Wessely S. The psychological effects of quarantining a city. Bmj. 2020;368.
22. Türkoğlu S, Uçar HN, Çetin FH, Güler HA, Tezcan ME. The relationship between chronotype, sleep, and
autism symptom severity in children with ASD in COVID-19 home confinement period. Chronobiology
international. 2020;37(8):1207-13.