نقش ناگویی هیجانی، بخشودگی بین فردی و رضایت زناشویی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ناگویی هیجانی، بخشودگی بین فردی و رضایت زناشویی بر طلاق عاطفی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده بود.
روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و طرح پژوهش همبستگی بود. از جامعه آماری تمامی زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های روانشناختی و مراکز مشاوره مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شهر تهران به روش خوشه‌ای تصادفی 360 نفر انتخاب شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس طلاق عاطفی گاتمن (٢٠٠٨)، ناگویی هیجانی بگبی و همکاران (1994)، بخشودگی بین فردی پولارد و همکاران (1998) و رضایت زناشویی انریچ (1989) استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل آزمون پیرسون و OLS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ناگویی هیجانی (01/0≥p و 773/4=t) به طور مستقیم و بخشودگی بین فردی (01/0≥p و 06/8=t) و رضایت زناشویی (01/0≥p و 30/9=t) بطور معکوس و معنی‌دار می‌تواند طلاق عاطفی را مورد پیش‌بینی قرار دهد.
نتیجه‌گیری: ناگویی هیجانی، بخشودگی بین فردی و رضایت زناشویی در پیش‌بینی طلاق عاطفی نقش اساسی دارند، بنابراین با بهبود آنها می‌توان کارکرد و کیفیت زندگی در خانواده را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Alexithymia, Interpersonal Forgiveness, and Marital Satisfaction in Predicting Emotional Divorce

نویسندگان [English]

  • Anesteh Amirkhosravi 1
  • Hadi Bahrami 2
  • Aboutaleb Saadatishamir 3
1 PhD Student of Counseling, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study was to determine the role of Alexithymia, interpersonal forgiveness, and marital dissatisfaction on the emotional divorce of women referred to family counseling centers.
Methods: This study was an applied and correlational research design. All women referred to psychological clinics and counseling centers approved by the Tehran Psychological and Counseling Organization were selected from the statistical population by random cluster sampling method. Data were collected using Gutman Emotional Divorce Scale (2008), Alexithymia of Begby et al. (1994), Interpersonal Forgiveness, Pollard et al. (1998), and Enrich Marital Satisfaction (1989). Data were analyzed using Pearson and OLS models.
Results: The results showed that Alexithymia (t = 4.77 and P≤0/001) directly and interpersonal forgiveness (t = 8.06 and P≤0/001) and marital satisfaction (t = 9.30 and P≤0/001) can predict inversely emotionally divorce.
Conclusion: Alexithymia, interpersonal forgiveness, and marital dissatisfaction have Basic role in predicting of emotional divorce, so improving their functioning can improve family functioning and quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Divorce
  • Alexithymia
  • Interpersonal Forgiveness
  • Marital Dissatisfaction