اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری زنان دیابتی نوع2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران. (نویسنده مسئول).

2 استادیار دانشگاه آازاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی و احد خمین.

چکیده

مقدمه: دیابت یکی از بیماری های مزمن و شایع دوران معاصر است. با توجه به عوارض جسمانی این بیماری می تواند تأثیرات عمیق روانی بر جای بگذارد  بنابراین لزوم توجه به عوامل تأثیرگذار و مؤثر بر سلامتی می تواند در بالا بردن سلامت روان بیماران دیابتی مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری زنان دیابتی نوع2 صورت پذیرفت.
روش کار: این پژوهش با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. تعداد 30 نفر از بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان  الیگودرز در شش ماهه اول 1397 که حاثز ملاک های پژوهش بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 10 جلسه یک ساعته اجرا شد. هر دو گروه، پیش و پس از درمان، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989) و تاب آوری کانر و دیویدسون  (2003) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان بهزیستی روان شناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 موثر است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود به منظور بهبود کیفیت زندگی و سلامت روانی دیابت نوع 2 از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on the Psychological Well-Being and Resilience of Type 2 Diabetic Women

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Al Yassin 1
  • Hossein Davoodi 2
  • Maryam Nematollahi 3
1 ssistant Professor, Islamic Azad University, Khomein Branch (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran
3 Master of Clinical Psychology Islamic Azad University and Ahad Khomeini
چکیده [English]

Introduction: Diabetes is one of the chronic and common diseases of the contemporary era. Regarding the physical side effects of this disease, it can have profound psychological effects. Therefore, attention to factors affecting health can be effective in improving the mental health of diabetic patients. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ECT) on the psychological well-being and resilience of type 2 diabetic women.
Methods: This study was performed using pre-test and post-test design with control group. Thirty female patients with type 2 diabetes referred to Aligoodarz hospitals during the first six months of the year 1977 that met the criteria were selected and randomly divided into experimental and control groups. For the experimental group, acceptance and commitment therapy was administered in 10 one-hour sessions. Both groups completed the Reef Psychological Well-being Scale (1989) and Conner and Davidson Resilience (2003) before and after treatment. Data were analyzed using analysis of covarianc
Results: Findings showed that acceptance and commitment therapy is effective on psychological well-being and resiliency of patients with type 2 diabetes.
Conclusion: Based on the findings, it is suggested that acceptance and commitment based therapy be used to improve the quality of life and mental health of type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment
  • ACT
  • Psychological Well-being
  • Resiliency
  • Type 2 Diabetes