بررسی فراوانی تنگی شریان کلیه و ریسک فاکتورهای آن در بیماران غیر دیابتی مبتلا به تنگی عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه قلب وعروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
 بیماری ایسکمیک کلیه، زمینه ساز مرحله نهایی نارسایی کلیه است. تنگی آترواسکلروتیک شریان کلیوی، یک بیماری پیش رونده است که گاهی با اختلال عملکرد کلیوی، نارسایی کلیه و ادم ریوی ناگهانی همراه می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی تنگی شریان کلیوی در بیماران غیر دیابتی مبتلا به تنگی عروق کرونر و ارتباط آن با ریسک فاکتور های قلبی به منظور مشخص نمودن نیاز به آنژیوگرافی هم زمان کلیوی و کرونر انجام شده است.
روش کار
دراین مطالعه ی توصیفی- تحلیلی در سالهای 1388-1389 در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 204 بیمار غیر دیابتی مبتلا به تنگی کرونرکه واجد شرایط ورود به مطالعه (1-تنگی بیش از یک رگ کرونر(بیش از 50%)و یا معادل آن، 2-سابقه ی هیپرتانسیون تحت درمان و فشار افزایش یافته اینتراآرتریال بیش از 90/ 140mmhg، 3-کراتینین سرمی بیش از mg/dl5/1) بودند، تحت آنژیوگرافی غیر انتخابی شرایین کلیوی ضمن آنژیوگرافی کرونر قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای دو، تی مستقل و رگرسیون لوجستیک انجام گردید و سطح معنی دارp کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج
در بین متغیر های مختلف که رابطه ی معنی داری با تنگی شریان کلیه دارند، فقط فشار خون دیاستولیک اینتراآرتریال افزایش یافته، تعداد عروق کرونر درگیر، سابقه ی پرفشاری خون تحت درمان، پیش گویی کننده ی تنگی شریان کلیه می باشند.
نتیجه گیری
انجام هم زمان آنژیوگرافی غیر  انتخابی شرایین کلیه با آنژیوگرافی عروق کرونر، بدون انجام تستهای غیر تهاجمی بررسی تنگی شرایین کلیوی در سه دسته از بیماران مبتلابه1-تنگی  بیش از یک رگ کرونر (بیش از 50% )2- فشار خون  افزایش یافته دیاستولیک اینتراآرتریال، 3-  پرفشاری خون تحت درمان، توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Renal Artery Stenosis and Its Risk Factors in Non Diabetic Patients with Coronary Artery Disease

نویسندگان [English]

  • Alireza Abdollahi moghadam 1
  • Hoda Raffiei Jelodar 2
  • Arash Kahrom 3
1 Assistant professor of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Medical Student, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General Practitioner, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
Ischemic nephropathy can cause end stage renal disease in uremic patients. Renal artery stenosis caused by atherosclerosis is a progressive disease which maybe presented by kidney dysfunction, renal failure and acute pulmonary edema. In this study we wanted to findout the prevalence of renal artery stenosis in non diabetic patients with CAD and its relation with cardiovascular risk factors for finding the necessity of concurrency of renal and coronary angiography.
Materials and Methods
In this descriptive study in 2009-2010 in Imam Reza  Hospital ,   204  non diabetic patients who had coronary stenosis with inclusion criteria :1- stenosis of more than one vessel or its equivalent(more than 50 percent ) 2-undertreatment hypertension and increased intra-arterial pressure more than 140/90mmhg3- serum creatinin over 1.5 mg/dl underwent nonselective renal angiography during coronary angiography, data analyzed with SPSS software and  K2 test, independent sample t test and logistic regression with p value less than 0.05.
Results
Among multiple variables that had meaningful relation with RAS only increased diastolic intra -arterial pressure, number of involved coronary artery and undertreatment hypertension could predict renal artery stenosis.
Conclusion
In these  3 groups of patients  such as: patients with more than one vessel stenosis (more than 50%), increased diastolic intra-arterial pressure and undertreatment hypertension, Concurrency of non selective renal artery angiography without non invasive test for assessment of  renal artery stenosis during coronary artery angiography is recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronary artery angiography
  • Renal artery angiography
  • Renal artery stenosis