مقایسه اثربخشی سبک فرزند پروری طرحواره محور- نیازمحوربا سبک فرزندپروری ذهن آگاهانه برکاهش اضطراب، استرس و افسردگی درزنان تک والد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ،(خوراسگان)

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

هدف: فرزندپروری یک فرایند طبیعی برای والدین است ولی بواسطه سبک دلبستگی وطرحواره های ناسازگاراولیه والدین، ممکنست به شکل مطلوب انجام نشود وموجب استرس، اضطراب وافسردگی درآنان گردد. ازاینرو متناسب با چارچوب نظری هرروش فرزندپروری، سبک های متفاوتی وجوددارد ومتناسب با متغیرهای هرسبک فرزند پروری، اثربخشی متفاوتی وجود دارد. هدف دراین پژوهش، مقایسه اثربخشی سبک فرزندپروری طرحواره محور/ نیاز محور با سبک فرزند پروری ذهن آگاهانه برکاهش استرس ، اضطراب و افسردگی تک والدها بود.
روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی باپیش آزمون- پس آزمون وگروه کنترل بود وجامعه آماری1730 نفر ازتک والدها در سال 1396 درشهر اصفهان بودند که پس ازآزمایش مقدماتی بریک گروه ده نفره، اعتبارمحتوی آن تائید شدوسپس 75 نفر به صورت هدفمند و مبتنی برملاکهای ورودوخروج انتخاب شدند وبطور تصادفی درسه گروه (شاهد، آموزش طرحواره محور/ نیازمحور وآموزش ذهن آگاهانه)گمارده شدند.برای سنجش متغیرهای پژوهش،پرسشنامه DASS-42 استفاده شد.دوگروه آزمایش، مطابق پروتکل های آموزشی تحت آموزش قرارگرفتند وگروه شاهد هیچگونه آموزشی دریافت ننمود وداده ها ازطریق واریانس اندازه های تکراری تحلیل شدند.
یافته ها : براساس نتایج بدست آمده مشخص شدکه آموزش محتوی سبک فرزندپروری درهردوگروه تأثیر معنی داری برکاهش استرس، افسردگی واضطراب تک والد ها داشته است و این تأثیر درمرحله پیگیری نیز باقی مانده است ودرعین حال اثربخشی بطور معناداری درگروه طرحواره محور/ نیازمحور بیشتر ازگروه ذهن اگاهانه بود.
نتیجه گیری: باتوجه به اعتبار معنادارروش فرزند پروری طرحواره محور/ نیاز محور بر کاهش افسردگی ،استرس واضطراب تک والدها، استفاده ازاین روش فرزند پروری به مربیان و والدین و مادران وبخصوص تک والدها پیشنهاد می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of schema-based parenting style with need-centered mind-conscious parenting style in reducing stress, anxiety, and depression in single-parent families

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi 1
  • Seyedhamid Atashpour 2
  • Ilenaz Sajjadian 3
1 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch, (Khorasgan)
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
چکیده [English]

Perpuse: Parenting is a natural process for parents, but due to attachment style and inappropriate parenting patterns, it may not be done properly and may cause stress, anxiety and depression. Therefore, according to the theoretical framework of each parenting method, there are different styles and according to the variables of each parenting style, there is a different effectiveness. The aim of this study was to compare the effectiveness of schema / need-based parenting style with mindful parenting style on reducing stress, anxiety and depression in single parents.
Method: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test and control group and the statistical population was 1730 single parents in 1396 in Isfahan city. Three groups (control, schema-based / need-based training and mindfulness training) were assigned. DASS-42 questionnaire was used to measure the research variables. Duplicates were analyzed.
Results: Based on the results, it was found that parenting style education in both groups had a significant effect on reducing stress, depression and anxiety of single parents and this effect remained in the follow-up stage. Was.
Conclusion: Considering the significant validity of schema / need-based parenting method on reducing depression, stress and anxiety of single parents, the use of this parenting method is recommended to educators, parents and mothers, especially single parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting
  • Schema
  • Mindfulness
  • Depression
  • Anxiety
  • stress