طراحی الگوی منابع انسانی سبز با تأکید بر بهداشت و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: منابع انسانی سبز یکی از مباحث مرتبط و زیرمجموعه موضوع توسعه پایدار و مدیریت محیط‌زیست دوستانه است که تقریباً از اوایل قرن حاضر موردتوجه محققان، نهادهای بین‌المللی و دیگر سازمان‌ها قرارگرفته است و نادیده انگاشتن آن، ضررهای زیادی به سازمان‌ها و جامعه به بار آورده است. این تحقیق باهدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه آزاد اسلامی و با استفاده از روش آمیخته (کمی و کیفی ) اجراشده است.
روش کار:  در بخش کیفی از روش دلفی استفاده شد در این بخش مدل تحقیق با انجام سه دور روش دلفی تدوین شد.در بخش کمی با استفاده از روش سناریوسازی و در محیط نرم‌افزارهای اس پی اس اس و ونسیم مدل پیشنهادی و سؤالات ارائه‌شده در مرحله کیفی موردبررسی قرار گرفتند. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که تحلیل و طراحی سبز، برنامه‌ریزی منابع انسانی سبز، استخدام سبز، انتخاب سبز، جامعه‌پذیری سبز، ارتباط کارکنان سبز، توسعه و پرورش سبز، مدیریت پاداش سبز، مدیریت بهداشت و سلامت سبز، مدیریت نظم و انضباط سبز و ارزیابی عملکرد سبز ابعاد اکتشاف شده مدیریت منابع انسانی سبز می‌باشند و به کمک سناریونویسی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در دانشگاه آزاد اسلامی طراحی و تدوین شد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد الگوی منابع انسانی سبز می‌تواند بر سلامت و بهداشت جامعه اثرگذار باشد در این راستا پیشنهاد می‌گردد که تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a green human resources model with emphasis on health in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Iraj Rashidi 1
  • Ghanbar Amirnezhad 2
  • Karamollah Daneshfard 3
1 PhD Student, Department of Public Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Management, School of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Green human resources is also one of the relevant topics and a subset of the topic of sustainable development and friendly environmental management, which has been considered by researchers, international institutions and other organizations since the beginning of this century. Ignoring it causes irreparable damage to organizations. This research has been conducted with the aim of designing a green human resource management model in Islamic Azad University and using a mixed method (quantitative and qualitative).
Methods: In the qualitative part, Delphi method was used. In this part, the research model was compiled by performing three rounds of Delphi method. In the quantitative part, using the scenario method and in SPSS and Vansim software environment, the proposed model and questions Presented in the qualitative stage were examined. The statistical population in the qualitative section included 15 experts in the field of human resource management who were selected by snowball method.
Results:  The results showed that green analysis and design, green human resource planning, green employment, green selection, green socialization, green staff communication, green development, green reward management, green health management, discipline management Green and green performance evaluation are the explored dimensions of green human resource management. In this research, with the help of scenario writing, the green human resource management model was designed and compiled in Islamic Azad University.
Conclusion: It seems that the pattern of green human resources can affect the health of the community. In this regard, it is suggested that more research be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Human Resource Management
  • Health
  • Sustainable Development
  • Environmental Management