مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با درمان مثبت گرا بر علایم افسردگی، بهزیستی روان شناختی و هدف در زندگی زنان مبتلا به عروق کرنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصص،گروه روانشناسی،واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی،دبی،امارات متحده عربی

2 استاد یار،گروه روانشناسی ،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،یران(نویسنده مسؤل)

3 متخصص اعصاب و روان، بیمارستان معتمدی، تهران،‌ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

5 استادیار،گروه روانشناسی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: عروق کرونر یکی از بیماری های پیش رونده در جامعه است که تبعات منفی آن سلامت روحی زنان را به عنوان یکی مهمترین افراد کانون خانواده و جامعه اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد؛ لذا درمانگری های روانشناختی می تواند فرصتی بدون پیامد های منفی در ترمیم روان آنان خواهد بود. هدف این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی درمان فراشناخت در مقایسه با درمان مثبت گرا بر علایم افسردگی، بهزیستی روان شناختی و هدف در زندگی است.
روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی و به صورت طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری شامل بیماران زن مراجعه کننده به مطب دکتر پورابراهیم که مبتلا به انسداد عروق کرنر بوده اندبا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه و پروتکل است.
نتایج: نتایج نشان داد درمان های فراشناخت و مثبت گرا  بر علایم افسردگی، بهزیستی روان شناختی و هدف در زندگی مؤثر است. درمان فراشناخت با درمان مثبت گرا بر بهزیستی روان شناختی تفاوت وجود دارد. درمان فراشناخت با درمان مثبت گرا بر هدف در زندگی تفاوت وجود دارد.
نتیجه گیری: بنابراین نتیجه گیری می‎شود که با توجه به میانگین‎های حاصله، درمان فراشناخت تأثیر بیشتری بر علایم افسردگی و بهزیستی روان شناختی و هدف در زندگی زنان مبتلا به انسداد عروق کرونر دارد و این مهم نیازمند توجه بیشتر متولیان به سوی تقویت و به کارگیری درمانگری ها در بهسازی روانشناختی بیماران می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of metacognition with positive therapy on the symptoms of depression, psychological well - being and the purpose in the life of women with coronary artery disease

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Monfardpoua 1
  • Saeid Malihi 2
  • Morvarid Ahadi 3
  • Mohammadreza Seyrafi 4
  • Golam reza Sarafi 5
1 PhD Student, Department of Psychology, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE Community Verified icon
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran (Corresponding Author)
3 Neurologist, Motamedi Hospital, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
5 Assistant Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Coronary artery disease is one of the most progressive diseases in society, the negative consequences of which affect the mental health of women as one of the most important members of the family and society; Therefore, psychological therapies can be an opportunity without negative consequences in their mental repair. The aim of this study was to determine the effectiveness of metacognitive therapy in comparison with positive therapy on depressive symptoms, psychological well-being and purpose in life.
Methods: The research method is quasi-experimental and is a pretest-posttest design with a control group. The statistical population includes female patients referred to Dr. Pourabrahim's office who had coronary artery occlusion and are available using sampling method. The collection tool includes a questionnaire and a protocol.
Results: The results showed that metacognitive and positive therapies are effective on depressive symptoms, psychological well-being and purpose in life. Metacognitive therapy differs from positive therapy in psychological well-being. There is a difference between metacognitive therapy and positive goal-oriented therapy in life.
Conclusion: Therefore, it is concluded that according to the obtained averages, metacognitive treatment has a greater impact on the symptoms of depression and psychological well-being and purpose in the life of women with coronary artery disease, and this requires more attention of trustees to strengthen And the use of therapies in the psychological improvement of patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Metacognitive therapy
  • Positive Therapy
  • Depression symptoms
  • Psychological well-being
  • Coronary arteries