بررسی حق بر اطلاع داشتن بیمار از فرآیند درمان نسبت به پزشک معالج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان(خوراسگان) ، ایران

چکیده

امروزه در تمام مناطق جهان از جمله ایران، علم پزشکی به صورت تخصصی و نظام­مند در آمده است. هر فرد با توجه به نوع خاص بیماری­اش به پزشک مرتبط با آن بیماری مراجعه می­کند. از آنجایی که وضعیف روحی و جسمی ناسالم و آسیب­دیده بیمار سبب شده او تنها به پزشک معالجش اعتماد کند، لذا در اینجا بحث اخلاق و حقوق و تعهدات طرفین نیز مطرح خواهد شد. شاید در گذشته بیمار عموماً می­توانست از پزشک معالجش شکایت و یا انتقاد کند، ولی امروزه این مبحث در اشکال مختلف قوانین کیفری و حقوقی دنیا از جمله کشورمان نیز مطرح شده است. بر این اساس پزشک در قبال بیمار به لحاظ اخلاقی، حقوقی، قرارادادی متعهد و مسئول است و تخلف از آن در نوع خود جرم محسوب می­گردد. در برخی موارد فرد بیمار علاوه بر بهرمندی از علم پزشکی و درمانش، حقوق دیگری از جمله اطلاع داشتن از چگونگی فرآیند درمان، نحوه ارتباط پزشک با او و شیوه اطلاع رسانی در موارد مالی نیز خواهد داشت. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین و تحلیل فرآیند تعهدات پزشک در حق بر اطلاع رسانی بیمار از روند درمان و قرارداد آن خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the patient's right to know about the treatment process with the treating physician

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghafourizad
  • Afsaneh Amirian
PhD student in Private Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Iran
چکیده [English]

Today, in all parts of the world, including Iran, medical science has become specialized and systematic. Depending on the specific type of disease, each person should see a doctor related to that disease. Since the patient's unhealthy and damaged mental and physical condition has caused him to trust only his physician, the discussion of ethics and the rights and obligations of the parties will also be discussed here. Perhaps in the past, the patient could generally complain or criticize his doctor, but today this issue has been raised in various forms of criminal and legal law in the world, including our country. Accordingly, the physician is morally, legally, and contractually responsible for the patient, and violating it is a crime in its own right. In some cases, in addition to benefiting from medical science and its treatment, the patient will have other rights, including knowledge of how the treatment process will be conducted, how the physician will communicate with him, and how he will be informed about financial matters. In this article, in a descriptive and analytical way, we will try to explain and analyze the process of physician's obligations in order to inform the patient about the treatment process and its contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to information
  • treatment
  • patients
  • medical violations