ارتباط هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

5 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: استرس یکی از عوامل مهم بر اجرای ورزشکاران می‌باشد و تحقیقات نشان داده است که هوش هیجانی متغیری مهم در ارتباط با عملکرد می‌باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در بازیکنان والیبال انجام گرفت.
روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی بازیکنان والیبال زن و مرد شهرستان لاهیجان در سال 1399 تشکیل دادند که از میان آن‌ها 78 نفر به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه‌ هوش هیجانی شرینگ (1996)، مقیاس استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983) و پرسشنامه عملکرد ورزشکاران چاربونیو (2001) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی با عملکرد ورزشی ارتباط مثبت و معنی‌دار و با استرس ارتباط منفی و معنی‌داری در والیبالیست‌ها شهرستان لاهیجان وجود دارد (001/0 P≤).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که هوش هیجانی می‌تواند بر استرس و عملکرد اثر بهینه‌ای داشته باشد و پیشنهاد می‌گردد که مربیان ورزشی در جهت بالا بردن اجرای ورزشکاران و کاهش استرس نسبت به تقویت هوش هیجانی ورزشکاران اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence and sport performance and stress in athletes

نویسندگان [English]

 • Siavash Khodaparast 1
 • Ali Parvizram 2
 • Mohammad Ebrahim Vazhbakht Langeroodi 3
 • Sana Rezavandi 4
 • Hassan Abdi 5
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 PhD Student, Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Master of Sports Psychology, Department of Physical Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
4 Master of Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Stress is an important factor in athletes' performance and research has shown that emotional intelligence is an important variable in relation to performance; therefore, the present study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and sport performance and stress in volleyball players.
Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the present study consisted of all male and female volleyball players in Lahijan in 2020, from which 78 people were selected as a sample by random sampling. Research instruments included Schering (1996) Emotional Intelligence Questionnaire, Cohen et al. (1983) Perceived Stress Scale and Charbonio Sports Performance questionnaire (2001). Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.
Results: Findings showed that there is a positive and significant relationship between emotional intelligence and sports performance and a negative and significant relationship with stress in volleyball players in Lahijan (P≤0.001).
Conclusion: It seems that emotional intelligence can have an optimal effect on stress and performance and it is suggested that sports coaches to increase athletes 'performance and reduce stress to strengthen athletes' emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Intelligence
 • Sports Performance
 • Stress
 1. Austin EJ, Saklofske DH, Huang SH, McKenney D. Measurement of trait emotional intelligence: Testing and
  cross-validating a modified version of Schutte et al.'s (1998) measure. Personality and individual differences.
  2004;36(3):555-62.
  2. Petrides KV, Pita R, Kokkinaki F. The location of trait emotional intelligence in personality factor space. British
  journal of psychology. 2007;98(2):273-89.
  3. Kirk BA, Schutte NS, Hine DW. Development and preliminary validation of an emotional self-efficacy scale.
  Personality and individual Differences. 2008;45(5):432-6.
  4. Jones MV. Emotion regulation and performance. Oxford Oxford University Press; 2012.
  5. Laborde S, Raab M. The tale of hearts and reason: the influence of mood on decision making. Journal of Sport
  and Exercise Psychology. 2013;35(4):339-57.
  6. Mohiyeddini C, Pauli R, Bauer S. The role of emotion in bridging the intention–behaviour gap: The case of
  sports participation. Psychology of Sport and Exercise. 2009;10(2):226-34.
  7. Wang X. The role of anticipated negative emotions and past behavior in individuals’ physical activity intentions
  and behaviors. Psychology of Sport and Exercise. 2011;12(3):300-5.
  8. Lazarus RS. How emotions influence performance in competitive sports. The sport psychologist.
  20.229-52:)3(14;00
  9. Scherer KR. What are emotions? And how can they be measured? Social science information. 2005;44(4):695-
  729.
  10. Stough C, Saklofske DH, Parker JD. Assessing emotional intelligence2009. 364 p.
  11. Mayer J. MSCEIT: Mayer-Salovey-Caruso emotional intelligence test. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
  2002.
  12. Petrides KV, Furnham A. Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion
  recognition and reactivity to mood induction. European journal of personality. 2003;17(1):39-57.
  13. Salovey P, Mayer JD. Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality. 1990;9(3):185-211.
  14. Van Rooy DL, Viswesvaran C. Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and
  nomological net. Journal of vocational Behavior. 2004;65(1):71-95.
  15. Zizzi S, Deaner H, Hirschhorn D. The relationship between emotional intelligence and performance among
  college basketball players. Journal of applied sport Psychology. 2003;15(3):262-9.
  16. Schutte NS, Malouff JM, Thorsteinsson EB, Bhullar N, Rooke SE. A meta-analytic investigation of the
  relationship between emotional intelligence and health. Personality and individual differences. 2007;42(6):921-33.
  17. Meyer B, Zizzi S. Mood and human performance: Conceptual, measurement, and applied issues. 2007.
  18. Lane A, Thelwell R, Devonport T. Emotional intelligence and mood states associated with optimal performance.
  E-journal of Applied Psychology. 2009;5(1):67-73.
  19. Lane AM, Thelwell RC, Lowther J ,Devonport TJ. Emotional intelligence and psychological skills use among
  athletes. Social behavior and personality: an international Journal. 2009;37(2):195-201.
  20. Thomas PR, Murphy SM, Hardy L. Test of performance strategies: Development and preliminary validation of
  a comprehensive measure of athletes' psychological skills. Journal of sports sciences. 1999;17(9):697-711.
  21. Schutte NS, Malouff JM, Hall LE, Haggerty DJ, Cooper JT, Golden CJ, et al. Development and validation of a
  measure of emotional intelligence. Personality and individual differences. 1998;25(2):167-77.
  22. Beedie CJ, Terry PC, Lane AM. The profile of mood states and athletic performance: Two meta-analyses.
  Journal of applied sport psychology. 2000;12(1):49-68.
  23. Robazza C, Pellizzari M, Bertollo M, Hanin YL. Functional impact of emotions on athletic performance:
  Comparing the IZOF model and the directional perception approach. Journal of Sports Sciences. 2008;26(10):1033-47.
  24. Lane AM, Terry PC. The nature of mood: Development of a conceptual model with a focus on depression.
  Journal of applied sport psychology. 2000;12(1):16-33.
  25. Devonport T, Lane A, Hanin Y. Affective state profiles of athletes prior to best, worst and performance-induced
  injury outcomes. Journal of Sports Science and Medicine. 2005;4:382-94.
  26. Jokela M, Hanin YL. Does the individual zones of optimal functioning model discriminate between successful
  and less successful athletes? A meta-analysis. Journal of sports sciences. 1999;17(11):873-87.
  27. Hagtvet KA, Hanin YL. Consistency of performance-related emotions in elite athletes: Generalizability theory
  applied to the IZOF model. Psychology of sport and exercise. 2007;8(1):47-72.
  28. Lazarus R, Hanin Y. Emotions in sport. 2000.
 2. 29. Hanin YL, editor Performance related emotional states in sport: A qualitative analysis. Forum Qualitative
  Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research; 2003.
  30. Baumeister RF, Vohs KD, Nathan DeWall C, Zhang L. How emotion shapes behavior: Feedback, anticipation,
  and reflection, rather than direct causation. Personality and social psychology review. 2007;11(2):167-203.
  31. Laborde S, Brüll A, Weber J, Anders LS. Trait emotional intelligence in sports: A protective role against stress
  through heart rate variability? Personality and Individual Differences. 2011;51(1):23-7.
  32. Malinauskas DR, Malinauskiene V. The mediation effect of perceived social support and perceived stress on the
  relationship between emotional intelligence and psychological wellbeing in male athletes .Journal of human kinetics.
  2018;65:291.
  33. MONTES‐BERGES B, Augusto JM. Exploring the relationship between perceived emotional intelligence,
  coping, social support and mental health in nursing students. Journal of psychiatric and mental health nursing .
  .163-71:)2(14;2007
  34. Cowden RG. Mental toughness, emotional intelligence, and coping effectiveness: An analysis of construct
  interrelatedness among high-performing adolescent male athletes. Perceptual and motor skills. 2016;123(3):737-53.
  35. Kaiseler M, Poolton JM, Backhouse SH, Stanger N. The relationship between mindfulness and life stress in
  student-athletes: The mediating role of coping effectiveness and decision rumination. The sport psychologist.
  2017;31(3):288-98.