ارتباط هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

5 استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: استرس یکی از عوامل مهم بر اجرای ورزشکاران می‌باشد و تحقیقات نشان داده است که هوش هیجانی متغیری مهم در ارتباط با عملکرد می‌باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در بازیکنان والیبال انجام گرفت.
روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی بازیکنان والیبال زن و مرد شهرستان لاهیجان در سال 1399 تشکیل دادند که از میان آن‌ها 78 نفر به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه‌ هوش هیجانی شرینگ (1996)، مقیاس استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983) و پرسشنامه عملکرد ورزشکاران چاربونیو (2001) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی با عملکرد ورزشی ارتباط مثبت و معنی‌دار و با استرس ارتباط منفی و معنی‌داری در والیبالیست‌ها شهرستان لاهیجان وجود دارد (001/0 P≤).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که هوش هیجانی می‌تواند بر استرس و عملکرد اثر بهینه‌ای داشته باشد و پیشنهاد می‌گردد که مربیان ورزشی در جهت بالا بردن اجرای ورزشکاران و کاهش استرس نسبت به تقویت هوش هیجانی ورزشکاران اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence and sport performance and stress in athletes

نویسندگان [English]

  • Siavash Khodaparast 1
  • Ali Parvizram 2
  • Mohammad Ebrahim Vazhbakht Langeroodi 3
  • Sana Rezavandi 4
  • Hassan Abdi 5
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 PhD Student, Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Master of Sports Psychology, Department of Physical Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
4 Master of Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Stress is an important factor in athletes' performance and research has shown that emotional intelligence is an important variable in relation to performance; therefore, the present study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and sport performance and stress in volleyball players.
Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the present study consisted of all male and female volleyball players in Lahijan in 2020, from which 78 people were selected as a sample by random sampling. Research instruments included Schering (1996) Emotional Intelligence Questionnaire, Cohen et al. (1983) Perceived Stress Scale and Charbonio Sports Performance questionnaire (2001). Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.
Results: Findings showed that there is a positive and significant relationship between emotional intelligence and sports performance and a negative and significant relationship with stress in volleyball players in Lahijan (P≤0.001).
Conclusion: It seems that emotional intelligence can have an optimal effect on stress and performance and it is suggested that sports coaches to increase athletes 'performance and reduce stress to strengthen athletes' emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Sports Performance
  • Stress