تبیین پذیرش خود بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی و میانجیگری چشم انداز زمان در زنان یائسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی، ، قم، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مقدمه: یائسگی بر سلامت روانی، جسمانی، عاطفی، روابط خانوادگی و اجتماعی تاثیر دارد. براین اساس، بررسی مسائل یائسگی در زنان و سلامت آنها ضروری است. هدف این پژوهش تببین پذیرش خود در زنان یائسه بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی با میانجیگری چشم انداز زمان است.
روش: روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، زنان یائسه ۶۰-۴۵ ساله شهر تهران در سال 1399 بود که گروه نمونه، با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 355 زن در این پژوهش مشارکت کردند و با پرسشنامه­های پذیرش بی قید و شرط خود چمبرلین و هاگا (2001)، چندبعدی خود- بدن کش و میکولکا (1990)، نقش جنسیتی بم (1974) و چشم انداز زمان زیمباردو و بوید (1999) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Lisrel استفاده شد.
یافته­ ها: بر اساس نتایج مدل، پذیرش خود در زنان یائسه بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی با میانجیگری چشم انداز زمان، از برازش مناسبی برخوردار بود.  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر مستقیم چشم انداز زمان بر روی پذیرش خود معنادار است (69/2=t، 43/0=β) و تصویر بدنی (57/2=t، 39/0=β) و نقش جنسیتی (57/2=t، 26/0=β) به صورت غیر مستقیم به واسطه چشم انداز زمان بر روی پذیرش خود تاثیر گذار است. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد متغیرها درون مدل 23 درصد از واریانس پذیرش خود و 46 درصد از واریانس چشم انداز زمان را پیش بینی می­کنند.
نتیجه­ گیری: تصویر بدنی در مقایسه با نقش جنسیتی، با میانجی گری چشم انداز زمان، آن هم از طریق مولفه های «گذشته مثبت»، «آینده نگر» و «حال خوشگذران»، پیش بین بهتری برای پذیرش غیرمشروط خود در زنان یائسه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Self-Acceptance based on Body Image, Gender Role with mediation of Time Perspective among Menopausal Women

نویسندگان [English]

  • Leyla Abbasi 1
  • Nader Monirpour 2
  • Hsan Mirzahoseini 3
1 phd student, department of psychology qom brancg, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, IR iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology,Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Intrudoction: In this research, which conducted in 2020, the aim was to explain the Self-Acceptance based on Body Image, Gender Role with mediating of Time Perspective among  Post-Menopausal Women aged 45-60 in Tehran. The sample group was consisted of 710 available Post-Menopausal women.
Method: The research method was correlation with the structural equation model approach. The statistical population of the study was postmenopausal women aged 60-45 years old in Tehran in 2020. The sample group participated in this study by available sampling method of 355 women and with their unconditional acceptance questionnaires by Chamberlain and Haga (2001). , Multidimensional self-bodybuilder and Mikolka (1990), Bam gender role (1974) and the time perspective of Zimbardo and Boyd (1999) were evaluated. Spss and Lisrel software were used to analyze the data.
Results: According to the results of the model, self-acceptance in postmenopausal women based on body image, gender role mediated by time perspective, had a good fit. The results of path analysis showed that the direct effect of time perspective on self-acceptance is significant (t = 2.69, β = 0.43) and body image (t = 2.57, β = 0.39) and gender role ( T = 2.57, β = 0.26) indirectly affects its acceptance due to time perspective. The results also showed that the variables within the model predict 23% of their acceptance variance and 46% of the time vision variance.
Conclusion: Comparing with the Gender role, the Body image is a better predicted-able for Unconditional Acceptance in postmenopausal women,  with mediating Time Prospective, through the factors “past positive”, futuristic, and “Present Hedonistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self acceptance
  • Body image
  • Gender Role
  • Time perspective
  • Postmenopausal women