تأثیر مداخله الکتروشوک درمانی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر افسردگی جانبازان PTSD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله الکتروشوک درمانی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه­ای بر افسردگی جانبازان PTSD انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی بود و با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 60 نفر از جانبازان PTSD بیمارستان روان‌پزشکی بوستان شهر اهواز به عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت کردند و به‌صورت تصادفی به سه گروه الکتروشوک درمانی، تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه­ای و گواه تقسیم شدند. گروه­های تجربی به مدت 10 جلسه تحت مداخله درمانی قرار گرفتند. در مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون تمام شرکت­کنندگان پرسشنامه افسردگی بک را تکمیل نمودند. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل وارایانس یک طرفه (آنووا) و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.  سطح معناداری نیز 05/0>p در نظر گرفته شد.
نتایج: در مرحله پیش­آزمون بین گروه­ها تفاوت معناداری وجود نداشت (639/0=p) ولی در مرحله پس­آزمون بین گروه­ها تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=p). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه ECT با tDCS (001/0=p) و ECT با کنترل (0001/0=p) و نیز tDCS با کنترل (0001/0=p) تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه­گیری: استفاده از رویکرد ECT و نیز tDCS می­تواند موجب بهبود افسردگی در جانبازان مبتلا به اختلال PTSD شود. همچنین استفاده از  ECTنسبت tDCS به مؤثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of intervention of Electroconvulsive therapy and transcranial direct current stimulation on Depression in veterans with post-traumatic stress disorder

نویسندگان [English]

  • Ebtesam Jasemi Zergani 1
  • Nemat Sotodeh Asl 2
  • Ameneh Moazedian 3
  • Faeze Jahan 4
1 PhD Student Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of intervention of Electroconvulsive therapy and transcranial direct current stimulation on Depression in veterans with post-traumatic stress disorder.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental study and its research design was pre-test and post-test with a control group. Sixty PTSD veterans of Ahvaz Bustan Psychiatric Hospital participated in the present study as a sample and were randomly divided into three groups: electroconvulsive therapy, transcranial direct current stimulation and control. Experimental groups underwent treatment for 10 sessions. In the pre-test and post-test stages, all participants completed the Beck Depression Inventory. Data were analyzed using one-way ANOVA and Bonferroni post hoc test. Significance level was considered p <0.05.
Results: There was no significant difference between the groups in the pre-test stage (p = 0.639) but in the post-test stage there was a significant difference between the groups (p = 0.001). The results of Bonferroni post hoc test showed that there was a significant difference between ECT group with tDCS (p = 0.001) and ECT with control (p = 0.0001) and tDCS with control (p = 0.0001).
Conclusion: Using ECT and tDCS approach can improve depression in veterans with PTSD. Using ECT is also more effective than tDCS to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electroconvulsive therapy
  • transcranial direct current stimulation
  • Depression
  • veterans
  • post-traumatic stress disorder