ارائه الگوی مفهومی‎ ارزیابی اجرای خط مشی نظام اداری: مورد مطالعه دستگاه‎های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحدسمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحدسمنان، دانشگاه آزاداگروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت دولتی، واحدسمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران.

4 گروه مدیریت صنعتی، واحدسمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تدوین سیاستهای کلی نظام اداری، برنامه‎های توسعه و ...، و همچنین انطباق این سیاست‎ها در نهادهایی که با سلامت جامعه در ارتباطند، هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی مفهومی‎از ابعاد، مقولات کلان و پایه از ارزیابی  برنامه‎های اصلاح نظام اداری اجرا شده در دانشگاه­های علوم پزشکی استان سمنان می‎باشد.
روش کار:  پارادایم تحقیق تفسیری است که با رویکردی استقرایی از استراتژی نظریه داده بنیاداستفاده شد تاعلاوه برداده‎های حاصل از بررسی متون مربوطه، از نظرات مجریان، ناظران و سیاستگذاران نیز استفاده شود؛ بدین ترتیب که ضمن تحلیل محتوای متون مرتبط با ارزیابی سیاست، برنامه‎های اصلاح نظام اداری و اسناد مرتبط با برنامه اصلاح نظام اداری، جهت دستیابی به نظرات دست اندر کاران از نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد.در این پژوهش پس از مصاحبه با 12 تن در 37 جلسه و اشباع نظری به وجود آمده است.
نتایج: استخراج الگوی مفهومی‎منظومه‎ای از برنامه‎های اصلاح نظام اداری دوره اول و دوم اجرا شده در دستگاه‎های اجرایی دانشگاه‎های علوم پزشکی استان سمنان شامل 280 مفهوم پایه،71 مقوله  پایه، 9 مقوله کلان و شش بعد می‎باشد.
نتیجه گیری: ارزیابی فعلی خط مشی اداری در دستگاه‎های اجرایی استان سمنان دارای خصوصیات؛ روش محور، هدفگرا، گذشته نگر و متمرکز بر مرحله اجرای فرآیند خط مشی گذاری است که این نتایج می‎تواند در طراحی نظام جامع ارزیابی خطی مشی اداری دانشگاه‎های علوم پزشکی استان سمنان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Conceptual Model for Evaluating the Implementation of Administrative System Policy: A Case Study of Executive Bodies and Medical Universities of Semnan Province

نویسندگان [English]

  • Khosrow Nouri 1
  • Hassan Foraty 2
  • Hadi Hemtian 3
  • Farshad Faezy Razi 4
1 Department of Public Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Department of Public Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
4 Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Considering the formulation of general policies of the administrative system, development programs, etc., in the eleventh and twelfth governments, as well as the adaptation of these policies in institutions related to public health, the purpose of this study is to provide a conceptual model of dimensions, categories. Macro and basic is the evaluation of administrative system reform programs implemented in medical universities in Semnan province.
Methods: The research paradigm is an interpretation that was used with an inductive approach of the data theory theory strategy, in addition to the data obtained from the review of relevant texts, the opinions of presenters, observers and policy makers are also used; Thus, while analyzing the content of texts related to policy evaluation, administrative reform programs and documents related to the administrative reform program, snowball sampling was used to obtain the opinions of stakeholders. In this study, after interviewing 12 people in 37 sessions No new data appeared and theoretical saturation occurred.
Results:  Extracting a systemic conceptual model from the administrative system reform programs of the first and second periods implemented in the executive bodies of Semnan University of Medical Sciences includes 280 basic concepts, 71 basic categories, 9 macro categories and six dimensions.
Conclusion: Current evaluation of administrative policy in the executive organs of Semnan province with characteristics; Method-oriented, goal-oriented, retrospective and focused on the implementation of the policy-making process that these results can be used in designing a comprehensive system of administrative policy evaluation of medical universities in Semnan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Policy
  • Administrative System
  • Data Foundation Theory
  • Health