بررسی مراحل رشد انسان از نظر قرآن و روانشناسی پیاژهبررسی مراحل رشد انسان از نظر قرآن و روانشناسی پیاژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه
انسان در جهان در مسیر رشد و تکامل قرار دارد و هدف نهایی رسیدن به قرب الهی می باشد و در این راه از ابزار جسم و روح بهره می گیرد تا رشد یابد و به تعالی برسد. در آیات قرآنی، مراحل حیات انسان در دوران جنینی و بعد از تولد و شناخت ابعاد وجودی او در مسیر رشد و تکامل مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. خداوند متعال انسان را موجودی معرفی می نماید که در حیات خویش، مراحلی را طی نموده و در مسیر رشد و تحول قرار گرفته و منشا ، مسیر و مقصود حرکت او نیز مشخص گردیده است. از طرف دیگر بررسی ابعاد رشد انسان و خصوصیات و قابلیت های آن از جنبه جسمانی، عقلی از نظر روانشناسان بارها مورد نظر بوده است. از نظر روانشناسان انسان از یک بعد مادی است که اعضای بدن و شکل و قوای تفکر و عقلانی او را شامل می شود. پیاژه از جمله روانشناسانی است که ابعاد مختلف رشد شناختی کودکان را مورد طبقه بندی و بررسی قرار داده است. از این رو در این مقاله به بررسی مراحل رشد جسمانی و شناختی انسان از نظرقرآن و پیاژه پرداخته شده است.
مقدمه
انسان در جهان در مسیر رشد و تکامل قرار دارد و هدف نهایی رسیدن به قرب الهی می باشد و در این راه از ابزار جسم و روح بهره می گیرد تا رشد یابد و به تعالی برسد. در آیات قرآنی، مراحل حیات انسان در دوران جنینی و بعد از تولد و شناخت ابعاد وجودی او در مسیر رشد و تکامل مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. خداوند متعال انسان را موجودی معرفی می نماید که در حیات خویش، مراحلی را طی نموده و در مسیر رشد و تحول قرار گرفته و منشا ، مسیر و مقصود حرکت او نیز مشخص گردیده است. از طرف دیگر بررسی ابعاد رشد انسان و خصوصیات و قابلیت های آن از جنبه جسمانی، عقلی از نظر روانشناسان بارها مورد نظر بوده است. از نظر روانشناسان انسان از یک بعد مادی است که اعضای بدن و شکل و قوای تفکر و عقلانی او را شامل می شود. پیاژه از جمله روانشناسانی است که ابعاد مختلف رشد شناختی کودکان را مورد طبقه بندی و بررسی قرار داده است. از این رو در این مقاله به بررسی مراحل رشد جسمانی و شناختی انسان از نظرقرآن و پیاژه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the stages of human development from the point of view of Quran and Piaget psychology

نویسنده [English]

  • Ashraf Mikaeli
چکیده [English]

Introduction: Man is on the path of growth and evolution in the world and the ultimate goal is to reach nearness to God and in this way he uses the tools of body and soul to grow and reach excellence. In Quranic verses, the stages of human life during the embryonic period and after birth and recognizing the dimensions of his existence in the path of growth and development have been considered. God Almighty introduces man as a creature who has gone through stages in his life and is on the path of growth and transformation, and the origin, path and purpose of his movement have also been determined. On the other hand, the study of the dimensions of human development and its characteristics and capabilities from a physical and intellectual point of view has been considered by psychologists many times. According to psychologists, man is from a material dimension that includes his body parts and the form and powers of his thinking and intellect. Piaget is one of the psychologists who has classified and studied the various dimensions of children's cognitive development. Therefore, in this article, the stages of human physical and cognitive development from the point of view of Quran and Piaget have been studied.
Introduction: Man is on the path of growth and evolution in the world and the ultimate goal is to reach nearness to God and in this way he uses the tools of body and soul to grow and reach excellence. In Quranic verses, the stages of human life during the embryonic period and after birth and recognizing the dimensions of his existence in the path of growth and development have been considered. God Almighty introduces man as a creature who has gone through stages in his life and is on the path of growth and transformation, and the origin, path and purpose of his movement have also been determined. On the other hand, the study of the dimensions of human development and its characteristics and capabilities from a physical and intellectual point of view has been considered by psychologists many times. According to psychologists, man is from a material dimension that includes his body parts and the form and powers of his thinking and intellect. Piaget is one of the psychologists who has classified and studied the various dimensions of children's cognitive development. Therefore, in this article, the stages of human physical and cognitive development from the point of view of Quran and Piaget have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Systems
  • Defense Mechanism
  • Blood Pressure