بررسی ملاحظات فقهی و حقوقی اهدای اسپرم در درمان ناباروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان(خوراسگان) ، ایران.(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان(خوراسگان) ، ایران

چکیده

امروزه زوجین دارای شرایط درمان ناباروری با دخالت شخص سوم مطابق نوع روش درمان به چهار دسته تقسیم می­گردند که این چهار گروه عبارتند از: اهدای اسپرم، اهدای تخمک، اهدای جنین و رحم استیجاری. هر کدام از این روش­ها نیز با چالش­های فقهی و حقوقی خاص خود روبرو هستند. ما در این مقاله سعی دایم تا ابعاد فقهی و حقوقی اهدای اسپرم را بررسیم کنیم. در مقایسه چهار روش اخیر، دو روش اهدای جنین و رحم استیجاری با کمترین چالش­ها و مشکلات فقهی و حقوقی روبرو بود اما اهدای اسپرم همچنان از نظر فقهی و حقوقی بحث برانگیز است. مسائلی از جمله ارث، نسبت پدری و مادری، وراثت از در خصوص اهدای اسپرم و از منظر فقهی هنوز حل نشده­اند. مسئله حلیت و حرمت باروری از طریق اسپرم اهدایی نیز از جمله  مسائل نو هست که توسط مجتهدین با امر اجتهاد به عنوان یکی از شاخصه‌های اهل تشیع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مقاله حاضر با رویکردی فقهی و حقوقی در صدد بررسی ابعاد، چالش­ها و آثار اهدای اسپرم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the jurisprudential and legal considerations of sperm donation in the treatment of infertility

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghafourizad 1
  • Afsaneh Amirian 2
1 PhD student in Private Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Iran.(Corresponding author)
2 PhD student in Private Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Iran
چکیده [English]

Today, couples with infertility treatment conditions are divided into four categories according to the type of treatment method, which includes: sperm donation, egg donation, embryo donation and rental uterus. Each of these methods also faces its own jurisprudential and legal challenges. In this article, we try to examine the jurisprudential and legal aspects of sperm donation. Compared to the last four methods, the two methods of embryo donation and uterine uterus faced the least challenges and problems in jurisprudence and law, but sperm donation is still controversial in terms of jurisprudence and law. Issues such as inheritance, paternal and maternal relationship, inheritance from sperm donation and from a jurisprudential point of view have not yet been resolved. The issue of fertility and sanctity of fertility through donated sperm is also one of the new issues that is being studied by mujtahids with ijtihad as one of the characteristics of Shiites.
The present article, with its jurisprudential and legal approach, seeks to examine the dimensions, challenges and effects of sperm donation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sperm Donation
  • Infertility
  • Jurisprudential Challenges
  • Legal Challenges