ارائه مدل انگیزشی کاربرد توریسم ورزشی بر توسعه گردشگری استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران (نویسنده مسئول)

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

مقدمه: گردشگری ورزشی یکی از گونه های رو به رشد گردشگری است که در آن مسابقات و رویدادهای ورزشی تعداد زیادی از گردشگران را به خود جلب می کند. در این راستا پژوهش حاضر نقش انگیزش بر  مدل  توسعه گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی را ارائه می دهد.
روش کار: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی شامل مشاهده مستقیم و منظم و پرسشنامه استفاده شده است. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب بدست آمده(0,81) نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد. جهت سنجش روایی پرسشنامه، ظاهر و محتوای پرسشنامه توسط50 نفر از اساتید راهنما و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی و خبره گردشگری در امر تدوین پرسشنامه تایید شد. گروه های درگیر در این تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای مدیریت ورزشی و جهانگردی دانشگاه ها و مسئولان ارشد تربیت بدنی می باشند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مدل SWOT تجزیه و تحلیل شدند
نتایج: یافته های تحقیق و مدل نشان می دهد که ورزش هایی مانند غارنوردی در بین جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی در رتبه اول قرار دارند. همچنین عوامل متعددی بر فرایند توسعه گردشگری ورزشی استان موثر می باشند که در این تحقیق این عوامل در قالب دو گروه عوامل درونی(ضعف ها و قوت ها) و عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدیدها) ارزیابی شدند.            بر این اساس مهم ترین نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی به ترتیب پایین بودن هزینه حضور در رویدادهای ورزشی وعدم استفاده از تجارب موجود در زمینه توسعه متقابل ورزش و گردشگری می باشد و همچنین مهم ترین فرصت و تهدید به ترتیب امکان حضور گردشگران و ورزشکاران خارجی و کیفیت پایین خدمات آژانس های گردشگری است.
نتیجه گیری: در نهایت با تلفیق عوامل درونی و بیرونی بر روی نمودار مدل swot، راهبردهای رقابتی به عنوان راهبردهای بهینه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivational model of sport tourism on development tourism model in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • Mehdi parto 1
  • Hossein Peymani zad 2
  • Shahram Alam 3
  • Hassan Fahim 3
1 PhD student in sport management , shoushtar Branch, Islamic Azad University, shoushtar, Iran
2 faculty member sport management , shoushtar Branch, Islamic Azad University, shoushtar, Iran)
3 faculty member sport management , shoushtar Branch, Islamic Azad University, shoushtar, Iran)
چکیده [English]

Introduction: Sport tourism is one of the growing species of tourism in which competitions and sporting events attract a large number of tourists. In this regard, the present study presents strategies for sports tourism development in Khorasan Razavi province.
Methods: The research method is descriptive-analytic and library and field studies including direct and regular observation and questionnaire are used to collect information. Cronbach's alpha coefficient was used to obtain the reliability of the questionnaire. The obtained coefficient (0.81) indicates the desired reliability of the questionnaire. In order to assess the validity of the questionnaire, the appearance and content of the questionnaire was confirmed by 50 lecturers and students of sport management and tourism experts in formulating the questionnaire. The groups involved in this research are faculty members of universities, students and graduates of the Ph.D. in Sport & Tourism Management of Universities and senior officials in physical education. The data were analyzed using SPSS software and SWOT model
Results: The results of the research and the model show that aerobics, such as caving, are among the sport tourism attractions of Khorasan Razavi province. Also, several factors affect the process of development of sport tourism in the province. In this study, these factors were assessed in terms of internal factors (weaknesses and strengths) and external factors (opportunities and threats). Accordingly, the most important strength and weakness of sport tourism development in Khorasan Razavi province is the low cost of attending sports events and the lack of use of existing experiences in the field of cross-development of sport and tourism, as well as the most important opportunity and threat in terms of the possible presence of tourists And foreign athletes and the low quality of the services of the tourism agencies
 Conclusion: Finally, by combining internal and external factors on the Swat model, defensive strategies were identified as optimal strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism development
  • Sport Tourism
  • SWOT
  • Khorasan razavi province