اثربخشی زوج درمانی بومی‎سازی شده مبتنی بر واقعیت درمانی بر تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که واقعیت درمانی می‎تواند بر بسیاری از مسائل روان شناختی اثرگذار باشد. بنابراین؛ هدف از این مطالعه بررسی تعیین اثربخشی زوج درمانی بومی‎سازی شده مبتنی بر واقعیت درمانی بر تعارضات زناشویی بود.
روش کار:  روش تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره پیوند شهر کرمانشاه بود. نمونه آماری شامل20 زوج متعارض پیوند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه جایگزین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده- 54 سوالی باقری و همکاران شده بود. از  تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با نرم افزار SPSS نسخه 25 جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها ‎استتفاد گردید.
نتایج: نتایج داد ه‎ها ‎نشان داد که که بین مراحل پیش­آزمون-پس­آزمون و پیش­آزمون- پیگیری  تفاوت معناداری وجود دارد که بیانگر اثربخشی آموزش مبتنی بر واقعیت درمانی در بهبود تعارض زناشویی زوجین است.
نتیجه گیری: به نظر می‎رسد که زوج درمانی بومی‎سازی شده مبتنی بر واقعیت درمانی  بر تعارضات زناشویی اثرگذار می‎باشد. توصیه می‎گردد جهت بالا بردن اعتبار بیرونی تحقیق تحقیقات مشابهی با تعداد نمونه بیشتر صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of localized reality therapy based on reality therapy on marital conflicts

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khazaei 1
  • Rahim hamidi poor 2
  • Davod Taghvaei 3
  • Zabih Pirani 4
1 PhD Student, Department of Counseling, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. Assistant Professor, Counseling Department, Farhangian University, Tehran, Iran (corresponding author)
3 Associate Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that reality therapy can affect many psychological issues. Therefore; The aim of this study was to determine the effectiveness of localized couple therapy based on reality therapy on marital conflicts.
Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design and follow-up with the control group. The statistical population included all couples referred to Kermanshah Transplant Counseling Center. Statistical sample consisted of 20 conflicting graft pairs that were selected by available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The research instrument was the revised Marital Conflict Questionnaire - 54 questions by Bagheri et al. Analysis of variance with repeated measures with SPSS software version 25 was used.
Results:  The results showed that there is a significant difference between the pre-test-post-test, pre-test-follow-up stages, which indicates the effectiveness of reality-based education in improving marital conflict between couples.
Conclusion: It seems that localized couple therapy based on reality therapy has an effect on marital conflicts. It is recommended to do similar research with more samples to increase the external credibility of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Therapy
  • Reality Therapy
  • Marital Conflicts
1. Gottman JM. Gottman method couple therapy. Clinical handbook of couple therapy. 2008;4(8):138-64.
2. Rice WR, Holland B. The enemies within: intergenomic conflict, interlocus contest evolution (ICE), and
the intraspecific Red Queen. Behavioral Ecology and Sociobiology. 1997;41(1):1-10.
3. Pines AM, Neal MB, Hammer LB, Icekson T. Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in
the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly. 2011;74(4):361-86.
4. Glasser W. Reality therapy in action: HarperCollins Publishers; 2000.
5. Bradley EL. Choice theory and reality therapy: an overview. International Journal of Choice Theory and
Reality Therapy. 2014;5(1):6-14.
6. Wubbolding RE. Reality therapy for the 21st century: Routledge; 2013.
7. Sue DW, Sue D, Neville HA, Smith L. Counseling the culturally diverse: Theory and practice: John Wiley
& Sons; 2019.
8. Arabpour E, Hashemiyan K. The effectiveness of couple therapy via reality therapy method on the
improvment of intimacy relations of couples. Journal of educational psychology. 2012;3(1):1-13.
9. Soleiman Borujerdi M, Dokanehei Fard F, Rezakhani S. Comparison of the effectiveness of Gottman's
Couple Therapy and Reality Therapy on Emotional Divorce, Communication Patterns and Distress
Tolerance in women referring to counseling centers in District 3 of Tehran. medical journal of mashhad
university of medical sciences. 2019;61(supplment1):150-61.
10. Davaie Markazi M, Karimi J, Goodarzi K. Investigating the Effectiveness of Couple Therapy based on
Reality Therapy and Emotionally Focused Therapy (EFT) on Couples’ Happiness and Resilience. Journal
of Counseling Research. 2021;20(77):89-121.
11. Afghari N, Yazdkhasti F, Mehrabi-Koushki H, Azimi A. Comparison of the Effect of Group Couple
Therapy Based on Reality Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Perfectionism and
Adjustment of Couples' Needs. Journal of Health System Research. 2021;16(4):243-50.
12. Moridi H, kajbaf MB, Mahmoodi A. The Effectof Islamic-Ianian Reality Therapy on Couples’ Marital
Satisfaction, Life Satisfaction, and Communication Skills Shiraz. Knowledge and Research in Applied
Psychology. 2020;21(2):13-21.
13. alirezaee m, Fathiaqdam G, Ghamari M, Bazzazian S. Comparing the effectiveness of reality therapy and
schema therapy on stress symptoms in women with marital conflict. Journal of Nursing Education.
2020;8(2):1-13.
14. Zarei E, Borumand R, Sadegifard M, Najarpourian S, Askari M. Comparison the effectiveness of group
counseling based on choice theory and Gottman theory on increasing marital intimacy and decreasing
marital conflicts in married women. Scientific Journal of Social Psychology. 2018;6(48):33-44.
15. Mirzaei M, Zarei E, Sadeghifard M. The role of self Differentition and economic factors by mediated
family conflicts in preventing from mental and social harms. Counseling Culture and Psycotherapy.
2019;10(37):143-70.
16. Dizjani F, Kharamin S. Reality Therapy Effect on Marital Satisfaction and Women’s Quality of Life.
Armaghane danesh. 2016;21(2):187-99.
17. Elsayed FE, Elyas E. E. The Effectiveness of a Counseling Program Based on Reality Therapy to Improve
Marital Adjustment among Emotionally Separated Saudi Wives. Sylwan. 2016;160(4):343-62.
18. Duba D, Jill D, Graham MA, Britzman M, Minatrea N. Introducing the “Basic Needs Genogram” in
Reality Therapy-based marriage and family counseling. International Journal of Reality Therapy.
2009;28(2):15.
19. Fincham FD. Marital conflict: Correlates, structure, and context. Current directions in psychological
science. 2016: (1)12; 7-23.
20. Noller P, Feeney JA, Sheehan G, Peterson C. Marital conflict patterns: Links with family conflict and
family members’ perceptions of one another. Personal Relationships. 2000;7(1):79-94.