ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات جدید به اثرگذاری تکنولوژی در آموزش اذعان نموده‎اند؛ به ویژه با شرایط پیش بینی نشده‎ای مانند اپیدمی‎کووید-19 استفاده از آن تبدیل به یک ضرورت شده است بنابراین؛ هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی رویکرد یادگیری سیار می‎باشد.
روش کار: روش تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی (الگو تدوین طبقه بندی) می‎باشد. برای شناخت عوامل الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار با استفاده از نظریه داده بنیاد- طرح نظام‎مند و انجام مصاحبه بر مبنای نمونه گیری نظری هدفمند، عوامل گوناگون در برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار شناخته شده است. نمونه آماریای از میان اعضای هیأت علمی‎رشته برنامه درسی، معلمان و برنامه‌ریزان درسی و پژوهشگران حوزه آموزش و برنامه ریزی در شهر تهران انتخاب شد.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که الگوی تحقیق مشتمل بر یک مضمون فراگیر و 3 مضمون سازمان دهنده و 10 مضمون پایه‎ای بوده است. مضمون سازمان دهنده، چشم انداز یادگیری سیار شامل مضامین پایه‎ای برنامه ریزی یادگیری، بهبود فرهنگ، نگرش و اهداف می‎باشد، مضمون سازمان دهنده غنی سازی آموزش سیار شامل مضامین پایه‎ای غنی سازی یادگیری، عملکرد و اجرای یادگیری، صلاحیت مدرسین، ابزار و روش‎ها، تعامل افراد درگیر در آموزش می‎باشد و ارزشیابی عملکرد شامل مضامین پایه‎ای ارزشیابی و بهبود وضعیت فیزیکی و ارزشیابی و بهبود کیفی می‎باشد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‎رسد الگوی مورد نظر می‎تواند در جهت پیشبرد اهداف آموزش در حوزه درس ریاضی با تأکید به یادگیری سیار اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of elementary school math curriculum with a mobile learning approach

نویسندگان [English]

  • Fateme Khodabakhshi 1
  • Alireza Assareh 2
  • Elahe Amini far 3
  • Ali Akbar Khosravi 4
1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Curriculum Development, Department of Education of Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Professeor Department of Mathematical of Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.Iran
چکیده [English]

Introduction: New research has acknowledged the effectiveness of technology in education; Especially with unforeseen circumstances such as the Covid-19 epidemic, its use has become a necessity; The purpose of this study is to provide a model of elementary learning mathematics curriculum for mobile learning approach.
Methods: The research method is a sequential exploratory mix (classification formulation model). To identify the factors of elementary school mathematics curriculum model with mobile learning approach using data-theory theory-systematic design and conducting interviews based on purposeful theoretical sampling, various factors in elementary school mathematics curriculum with mobile learning approach have been identified. A statistical sample was selected from the faculty members of the curriculum, teachers and curriculum planners and researchers in the field of education and planning in Tehran.
Results: The results showed that the research model consisted of a comprehensive theme, 3 organizing themes and 10 basic themes. Organizer theme, mobile learning perspective includes basic themes of learning planning, culture improvement, attitude and goals, organizer theme of mobile education enrichment includes basic themes of learning enrichment, performance and implementation of learning, teachers' competence, tools and Methods are the interaction of people involved in training and performance appraisal includes the basic themes of evaluation and improvement of physical condition and evaluation and quality improvement.
Conclusion: It seems that the model can be effective in advancing the goals of education in the field of mathematics with an emphasis on mobile learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Mobile Learning
  • Math