نقش هوشمندی کسب و کار بر مدیریت استراتژیک در صنعت دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که  فرآیند جهانی شدن، پیشرفت‌های سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت‌های جدید در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه های بالای آن منوط به یک سری قابلیت ها هستند، در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش هوشمندی کسب و کار بر پیاده سازی مولفه های مدیریت استراتژیک در صنعت دارویی کشور می باشد.
روش کار: روش تحقیق توصیفی – همبستگی می باشد. از پرسشنامه استاندارد 27 گویه ای هیل و جونز(2007) جهت جمع آوری داده ها استفاده شد که روایی آن مجددا با استفاده از نسبت روایی محتوی تایید شد، همچنین  پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  برابر با 79/0 بود که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش بود. جامعه آماری این پژوهش ، کلیه مدیران ارشد فروش، بازاریابی و فناوری شرکت های دارویی استان البرز و  تهران (360 مدیر) بود که از این تعداد، 275 نفر به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. از آزمون تحلیل واریانس چندگانه ( مانوا) و نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که سازمان هایی که از سطح هوشمندی بالاتری برخودارند، نسبت به سایر سازمان ها در پیاده سازی مولفه های مدیریت استراتژیک موفق تر عمل می کنند (001/0 P≤).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد هوشمندی کسب و کار نقش معناداری در اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و همچنین پیاده سازی مدیریت استراتژیک در سازمان ها ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of business intelligence on strategic management in the pharmaceutical industry

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasemi 1
  • Mehrzad Minouei 2
  • Zadolah Fathi 1
1 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that the process of globalization, rapid and fundamental technological advances, new advances in information technology, rapid changes in consumption and demand patterns, energy resources, scarcity of resources and high costs depend on a series of capabilities. In this regard, the purpose of this study is to investigate the role of business intelligence on the implementation of strategic management components in the pharmaceutical industry.
Methods: The research method is descriptive-correlation. The standard 27-item questionnaire of Hill and Jones (2007) was used to collect data, the validity of which was reaffirmed using the content validity ratio, and the reliability of the questionnaire was tested using Cronbach's alpha coefficient. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was equal to 0.79 which indicated the appropriate reliability of the research tool. The statistical population of this study was all senior managers of sales, marketing and technology of pharmaceutical companies in Alborz and Tehran provinces (360 managers), of which 275 people were selected by available sampling method. Multiple analysis of variance (MANOVA) and SPSS software were used for data analysis.
Results: The results showed that organizations with a higher level of intelligence are more successful than other organizations in implementing strategic management components (P≤0.001).
Conclusion: It seems that business intelligence plays a significant role in making correct and timely decisions as well as implementing strategic management in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Business Intelligence
  • Pharmaceutical Industry