طراحی مدل عوامل موثر بر ارتقاء تصویر برند ملی در بازارهای منطقه‎ای از جنبه محصولات (کالاهای) کشور مبدآ در دوران پسا کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: ارائه الگوها در ارتباط با وضعیت بازار همیشه مورد علاقه محققان بوده است تا بتوانند کنترل بازار را به ویژه در زمان های بحرانی در دست بگیرند؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل عوامل موثر بر ارتقاء تصویر برند ملی در بازارهای منطقه ای از جنبه محصولات (کالاهای) کشور مبدآ در دوران پسا کرونا  بود.
روش کار:  روش تحقیق  زمینه­یابی (پیمایشی) است. جامعه آماری مدیران و کارشناسان صنعت برق، پیمانکاران بخش خصوصی صنعت برق، بهره­برداران، سازندگان تجهیزات صنایع برق، صادرکنندگان و شرکت­های مرتبط با کسب و کار تأمین و فروش تجهیزات مربوطه  می­باشند. نمونه مورد نظر، با توجه به گستردگی جامعه و تعداد زیاد اعضا با استفاده از جدول مورگان نیز تعداد نمونه برای 196 در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع قضاوتی (گلوله برفی) و با اشباع نظر محقق می­باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه عمیق استفاده گردید. پرسشنامه اولیه برای سنجش روایی و پایایی در اختیار خبرگان، صاحبنظران و کارشناسان (به صورت محدود) قرار گرفته و  پس از حصول اطمینان از روایی و پایایی در اختیار نمونه مورد نظر قرار گرفت. از روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که معیار GOF برای برازش مدل کلی 428/0 محاسبه شده که نشان دهنده برازش بسیار قوی مدل می­باشد.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که ارائه الگوی برند ملی با توجه به وضعیت موجود می تواند در جهت ارتقا تصویر برند در دوران پسا کرونا در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Factors Affecting the Promotion of the National Brand Image in Regional Markets in Terms of Products (Goods) of the Country of Origin in the Post-Corona Era

نویسندگان [English]

  • Abdol Ali Ameri 1
  • Abdollah Naami 2
  • Bita Tabrizian 3
1 Ph.D. Student of Business Management, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 Assistant Prof. in Business Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Prof. in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Introduction: Providing models related to market situation has always been of interest to researchers to be able to take control of the market, especially in times of crisis; Therefore, the purpose of this study was to design a model of factors affecting the promotion of the national brand image in regional markets in terms of products (goods) of the country of origin in the post-corona period.
Methods: The research method is contextual (survey). The statistical population is managers and experts in the electricity industry, private sector contractors in the electricity industry, operators, manufacturers of electrical industry equipment, exporters and companies related to the business of supplying and selling related equipment. The sample size, considering the size of the community and the large number of members using the Morgan table, the sample number for 196 is considered. The sampling method in the qualitative part is judgmental (snowball) and saturated with the opinion of the researcher. A questionnaire and in-depth interviews were used to collect the information. The initial questionnaire to assess the validity and reliability was provided to experts, experts and experts (to a limited extent) and after ensuring the validity and reliability, the sample was provided. Structural equation modeling (SEM) method was used to analyze the data.
Results: The results showed that the GOF‌ criterion for the fit of the overall model was calculated to be 0.428, which indicates a very strong fit of the model.
Conclusion: It seems that the presentation of the national brand model, given the current situation, can be effective in promoting the brand image in the post-corona era in order to advance economic goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand
  • market
  • post-corona