کاربست مدل رفتار برنامه ‏ریزی ‏شده در تبیین رفتار پس ‏انداز خرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات در ارتباط با تبیین رفتار با توجه به متغیرهای روان شناختی برای محققان دارای اهمیت می باشد بنابراین؛ هدف از این تحقیق کاربست مدل رفتار برنامه ‏ریزی ‏شده در تبیین رفتار پس ‏انداز خرد می باشد.
روش کار: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر زمانی مقطعی است. گردآوری داده به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت پذیرفت. پس از حذف نمونه‌های ناقص و پرت، 161 نمونه مورد تحلیل قرار گرفت، که با توجه به هالینسکی و فلورت این پژوهش به کفایت نمونه دست یافته است. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه اولیه برای سنجش روایی و پایایی در اختیار 15 نفر از خبرگان و کارشناسان قرار گرفته و پس از حصول اطمینان از روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SmarPLS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.
نتایج: این تحقیق نشان داد که معیار GOF‌ برای برازش مدل کلی 69/0 محاسبه شده که مبین برازش قوی مدل می‌باشد. همچنین مبتنی بر شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده (SRMR) که به تازگی ترجیح بیشتری یافته است، برازش قابل قبول این مدل را مورد تایید قرار داده است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد به کارگیری مدل رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتار پس انداز خرد به منظور شناخت و تقویت عوامل موثر بر رفتار پس‌انداز خرد، مفید و تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of planned behavior model in explaining micro-savings behavior

نویسندگان [English]

  • Sajjad Khazaei 1
  • Hossein Vazifehdoust 2
  • Mohammad Bamani Moghadam 3
1 Graduate of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tehran Branch of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Business Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Professor of statistics, Department of Mathematical Science and Computer, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Research on explaining behavior with respect to psychological variables is important for researchers; therefore; The purpose of this study is to Application of planned behavior model in explaining micro-savings behavior.
Methods: This study is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-survey nature and in terms of cross-sectional time. Data collection was done in two ways: library and field. After removing incomplete and discarded samples, 161 samples were analyzed, which according to Halinsky and Flort in this study has reached the adequacy of the sample. A questionnaire was used to collect the desired information. The initial questionnaire was provided to 15 experts to assess the validity and reliability and was used after ensuring the validity and reliability. Structural equation modeling (SEM) and partial least squares (PLS) method and SmarPLS software were used to analyze the data.
Results: The results showed that the GOF‌ criterion for the overall model fit was calculated to be 0.69, which indicates a strong fit of the model. Also, based on the standardized root mean square index (SRMR), which has recently been preferred, the acceptable fit of this model has been confirmed.
Conclusion: It seems that using the planned behavior model in explaining micro-savings behavior in order to identify and strengthen the factors affecting micro-savings behavior is useful and effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-savings behavior
  • Savings intention
  • Theory of planned behavior
  • Structural equation model