مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و حافظه سرگذشتی بیماران مبتلا به افسرده‌خویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار، دانشکده علوم انسانی ،گروه روانشناسی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و حافظه سرگذشتی بیماران مبتلا به افسرده‌خویی انجام شد. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، افراد مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی شهرستان‌های نوشهر و چالوس در سال 1398 بودند.
روش کار
با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 45 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها آزمون بازیابی خاطرات سرگذشتی ویلیامز و برودبنت (1986) و مقیاس پاسخ‌های نشخواری نولن-هوکسما و مورور (1991) بود که پیش از اجرای مداخله از گروه‌های آزمایش و کنترل به عمل آمد. سپس مداخله طرحواره‌درمانی و درمان پذیرش و تعهد برای گروه‌های آزمایش اعمال شد و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. در پایان مداخلات، از گروه‌های آزمایش و کنترل پس‌آزمون گرفته شد.
نتایج
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد بین اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری بیماران مبتلا به افسرده‌خویی، تفاوت وجود ندارد (05/0 > P) اما طرحواره‌درمانی نسبت به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در حافظه سرگذشتی اثربخشی بیشتری داشت (05/0 > P). همچنین هر دو مداخله بر نشخوار فکری و حافظه سرگذشتی بیماران مبتلا به افسرده‌خویی در مرحله پیگیری مؤثر بودند.
نتیجه گیری
درنتیجه می‌توان از مداخله طرحواره‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمورد بیماران مبتلا به افسرده‌خویی سود برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of schema-therapy and treatment based on acceptance and commitment on rumination and autobiographical memory of patients with depression

نویسندگان [English]

  • Sara Nazarandaz Korandeh 1
  • Shahnam Abolghasemi 2
  • Hamidreza Vatan Khah 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
2 Associate Professor ، Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran. )Corresponding author(
3 Assistant Professor, Department of Psychology , Faculty of Humanities , West Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran , Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to compare the effectiveness of schema-therapy and treatment based on acceptance and commitment on rumination and autobiographical memory of patients with depression. This study was quasi-experimental. The statistical population of this study was the people who referred to counseling centers and psychological services in Nowshahr and Chalous in 2019
 
Material and method
Using purposive sampling method, 45 people were selected as a sample and randomly assigned to experimental and control groups. Data collection tools were Williams and Broadbent (2007) history retrieval retrieval test and Nolen-Hoxma and Moore (2002) ruminant response scale, which were performed by experimental and control groups before the intervention. Schema therapy intervention and acceptance and commitment treatment were applied for the experimental groups and the control group did not receive any intervention. At the end of the interventions, post-test was performed from experimental and control groups.
 
Results
Analysis of data using analysis of covariance showed that there was no difference between the effectiveness of schema therapy and acceptance and commitment-based therapy on rumination in patients with depression (P <0.05), but schema therapy compared to acceptance-commitment therapy in memory History was more effective (P <0.05). Both interventions were effective on rumination and autobiographical memory of patients with depression in the follow-up phase.
 
Conclusion
As a result, it is possible to benefit from schema-based therapy and acceptance and commitment-based therapy for patients with depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • Acceptance and commitment based therapy
  • Rumination
  • autobiographical memory correction