بررسی تطبیقی حقوق فردی اجتماعی دختران بد سرپرست و دختران فراری (مورد مطالعه منطقه4 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور

2 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه:  حقوق زنان اشاره به آزادی در تمامی سنین دارد و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر بنا بر تئوری است که در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می‌دهند و  به دلایلی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند و این حقوق شامل تمامیت بدنی و خودمختاری، حق کار، حق مالکیت، حق تحصیل، حقوق سرپرستی، و حقوق دیگر می باشد و  در این مقاله هدف از نوع علی- مقایسه­ای و به بررسی تطبیقی حقوق جسمی اجتماعی دختران بد سرپرست و دختران فراری منطقه 4 تهران می‌باشد.
روش کار:  پژوهش حاضر با حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه­گیری در دسترس، 60 نفر با توجه به اهداف و فرضیه تحقیق انتخاب شدند. 30 نفر مربوط به گروه دختران بدسرپرست (از نوع شرایط اقتصادی و فرهنگی ضعیف، پدر فاقد شغل و نهایتاً رفتار خشونت بار یکی از والدین با فرزند) و 30 نفر دختران فراری (نگهداری شده در مراکز). در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی توسط راسل و پیلوا و کورتونا (1980)؛ پرسشنامه تصویر بدنی برون، کش و میولکا (۱۹۹۰) و پرسش­نامه اهمال­کاری تاکمن (1991) بر روی گروه نمونه اجرا شد. در این پژوهش داده­های جمع­اوری شده پس از ثبت در نرم افزار SPSS24 بر اساس روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج:  نتایج پژوهش نشان داد که اثر گروه بر نمرات حاصل از پرسش­نامه احساس تنهایی، تصویر بدنی و اهمال­کاری معنادار می‌باشد؛ بدین معنا که بین آزمودنی‌های دو گروه (دختران بدسرپرست و دختران فراری) در میانگین نمرات این متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری:همچنین میانگین متغیرهای احساس تنهایی و اهمال­کاری کل در دختران بدسرپرست بالاتر از گروه دختران فراری بوده است، همچنین متغیرهای تصویر بدنی گروه دختران بدسرپرست پائین­تر از گروه دختران فراری بوده است. تعداد زیادی از دختران تحت خشونت فیزیکی ، روحی و... در خانواده بر آنها اعمال شده است لذا در این زمینه باید برای این زنان اقدامات مشاوره‌ای و حمایت اجتماعی به طور تخصصی از سوی مسئولین و دولت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SurveyinA Comparative Study of Social Individual Rights of Badly Supervised Girls and Fugitive Girls (Case Study of Tehran Region 4)g the Rate of Physical Violence against Women in Ramshir District

نویسندگان [English]

  • Ali Hamidi 1
  • Leila Alipour 2
1 Instructor, Department of Law, Payame Noor University
2 Visiting lecturer at Payame Noor University
چکیده [English]

Introduction: Women's rights refer to freedom at all ages and its separation from more general rights such as human rights is according to a theory that is recognized for all human beings at birth, but advocates for women's rights show that for some reason women and girls outnumber men These rights are excluded and include physical integrity and autonomy, labor rights, property rights, education rights, guardianship rights, and other rights. In this article, the purpose is causal-comparative and comparative study of physical rights. The society of bad girls and runaway girls is in District 4 of Tehran.
Methods: In the present study, with the sample size using the available sampling method, 60 people were selected according to the objectives and hypothesis of the research. 30 belonging to the group of abused girls (due to poor economic and cultural conditions, unemployed father and finally the violent behavior of one parent with the child) and 30 fugitive girls (kept in the centers). In this study, a questionnaire of feeling lonely by Russell, Pilva and Cortona (1980); The body image questionnaire of Bron, Kash and Mulka (1990) and the Tuckman Negligence Questionnaire (1991) were administered to the sample group. In this study, the collected data after analysis in SPSS24 software were analyzed based on descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of variance).
Results: The results showed that the effect of the group on the scores obtained from the questionnaire of loneliness, body image and procrastination is significant; This means that there is a significant difference between the scores of these variables between the subjects of the two groups (abused girls and runaway girls).
Conclusion: Also, the mean of variables of total loneliness and procrastination in abused girls was higher than the runaway girls group, and the body image variables of the abused girls group were lower than the runaway girls group. A large number of girls have been subjected to physical, psychological, etc. violence in the family, so in this regard, counseling and social support measures should be taken for these women by the authorities and the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative rights
  • social Individual rights
  • social isolation
  • body image
  • procrastination
  • abused girls and runaway girls