بررسی اثربخشی تنظیم امواج مغزی بر میزان ولع مصرف در افراد سوء مصرف کننده مواد شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ،ایران . (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ، ایران.

4 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده

مقدمه:  از مهمترین معضلات سلامت عمومی در سال های اخیر و از بحران های اصلی قرن بیست و یکم ، اختلالات مصرف مواد و اعتیادی ست. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر میزان ولع مصرف در سوءمصرف کنندگان مواد می باشد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه شبه­آزمایشی همراه با گمارش تصادفی آزمودنی‌ها در گروه‌های آزمایش و گواه به همراه پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. 18 بیمار وابسته به مواد افیونی مراجعه‌کننده به مراکز متادون درمانی شهر زاهدان  به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (9 نفر) و کنترل (9 نفر) جای گرفتند. ابزار به‌کاررفته در این پژوهش پرسشنامه ولع مصرف فرانکن (2002) بود. جلسات درمانی نوروفیدبک شامل 20 جلسه بود که هر جلسه به مدت 30 دقیقه اجرا گردید. سپس هر دو گروه بار دیگر به پرسشنامه‌ پاسخ دادند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
 یافته‌ها: یاقته ها نشان میدهد در مؤلفه‌های میل به مصرف (97/3= F)، تقویت منفی (57/14= F)، کنترل ادراک‌شده (56/6= F)، ولع مصرف کلی (38/6= F) بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف در پس‌آزمون در گروه آزمایش‌شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد که نوروفیدبک می‌تواند موجب کاهش ولع مصرف در سوءمصرف کنندگان مواد گردد. لذا به درمانگران پیشنهاد می‌گردد که از نوروفیدبک به‌عنوان یک روش مداخله برای درمان افراد معتاد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of neurofeedback on cravings in substance abusers

نویسندگان [English]

 • Azam Akbarizade 1
 • Mahmoud Shirazi 2
 • Mozhgan Erfani 3
 • Tahereh Rahat Dahmardeh 3
 • Mozhgan Sayad Mollashahi 3
 • Zohreh Kikhaei Jahantighi 3
 • Mahboubeh Rahat Dahmardeh 4
1 Department of Psychology, Zahedan ‌Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran (Corresponding Author).
2 Associate Professor, Faculty Of Educational and Psychology,Department Of Psychology,University Of Sistan and Baluchestan.
3 Department of Psychology, Zahedan ‌Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
4 Master of Educational Psychology
چکیده [English]

 Introduction: One of the most important public health problems in recent years and one of the main crises of the 21st century is substance use disorders and addiction. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of neurofeedback on cravings in substance abusers.
Methods: This study was a quasi-experimental study with random assignment of subjects in experimental and control groups along with pretest and posttest. 18 opioid-dependent patients referred to methadone treatment centers in Zahedan were selected by random sampling and then randomly divided into experimental (n = 9) and control (n = 9) groups. The instrument used in this study was Franken (2002) Consumption Questionnaire. Neurofeedback sessions consisted of 20 sessions, each session lasting 30 minutes. Then both groups answered the questionnaire again. The obtained data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
 Results: The indicators show that in the components of desire to consume (F = 3.97), negative reinforcement (F = 14.57), perceived control (F = 6.56), general craving (F = 6.38) between There are significant differences between the experimental and control groups; In other words, neurofeedback reduced post-test cravings in the experimental group.
 Discussion and Conclusion: According to the results, it seems that neurofeedback can reduce cravings in substance abusers. Therefore, therapists are advised to use neurofeedback as an intervention method to treat addicts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • craving
 • addiction
 • neurofeedback
 • abuse
 1. Walker, D. M., & Nestler, E. J. (2018). Neuroepigenetics and addiction. In Handbook of clinical neurology (Vol. 148,
  pp. 747-765). Elsevier.
  2. Grant, J. E., & Chamberlain, S. R. (2016). Expanding the definition of addiction: DSM-5 vs. ICD-11. CNS spectrums,
  21(4), 300-303.
  3. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American
  Psychiatric Pub.
  4. Koroshetz, W. J. (2019). The promise of the brain initiative© for those with neuro/mental/substance abuse disorders.
  Journal of the Neurological Sciences, 405, 4-5.
  5. Yan, W. S., Li, Y. H., Xiao, L., Zhu, N., Bechara, A., & Sui, N. (2014). Working memory and affective decisionmaking in addiction: a neurocognitive comparison between heroin addicts, pathological gamblers and healthy
  controls. Drug and alcohol dependence, 134, 194-200.
  6. Mokri, A. (2014). Methadone, Buprenorhine or Opium Tincture; Choosing the Right Agonist for Maintenance
  Treatment. Persian Journal of Addiction Medicine, 1(4), 8-9.
  7. Hormes, J. M., & Timko, C. A. (2011). All cravings are not created equal. Correlates of menstrual versus non-cyclic
  chocolate craving. Appetite, 57(1), 1-5.
  8. Ekhtiari, H., & Bashir, S. (2010). Brain stimulation technology in addiction medicine main problems waiting for
  solutions. Basic and Clinical Neuroscience, 1(4), 3-4.
  9. Alam Mehrjerdi, Z., Noroozi, A., M Barr, A., & Ekhtiari, H. (2012). Attention deficits in chronic methamphetamine
  users as a potential target for enhancing treatment efficacy. Basic and Clinical Neuroscience, 3(4), 5-14.
  10. Biniyaz, H., & Shahabizadeh, F. (2019). Effect of mindfulness-based cognitive therapy and intellectual-motor exercises
  in craving beliefs among industrial substance abusers. Journal of Research and Health, 9(2), 169-180.
  11. Ekhtiari, H., Nasseri, P., Yavari, F., Mokri, A., & Monterosso, J. (2016). Neuroscience of drug craving for addiction
  medicine: From circuits to therapies. In Progress in brain research (Vol. 223, pp. 115-141). Elsevier.
  12. Carroll, K. M., & Kiluk, B. D. (2017). Cognitive behavioral interventions for alcohol and drug use disorders: Through
  the stage model and back again. Psychology of addictive behaviors, 31(8), 847.
 2. 13. Messina, B. G., & Worley, M. J. (2019). Effects of craving on opioid use are attenuated after pain coping counseling
  in adults with chronic pain and prescription opioid addiction. Journal of consulting and clinical psychology, 87(10),
  918.
  14. Hormes, J. M. (2017). The clinical significance of craving across the addictive behaviors: A review. Current Addiction
  Reports, 4(2), 132-141.
  15. Ilhan, I. O., Demirbas, H., & Dogan, Y. B. (2006). Validation study of the Turkish version of the Yale—Brown
  Obsessive Compulsive Scale for heavy drinking in a group of male patients. Drug and Alcohol Review, 25(4), 357-
  360.
  16. Castine, B. R., Albein-Urios, N., Lozano-Rojas, O., Martinez-Gonzalez, J. M., Hohwy, J., & Verdejo-Garcia, A. (2019).
  Self-awareness deficits associated with lower treatment motivation in cocaine addiction. The American journal of drug
  and alcohol abuse, 45(1), 108-114.
  17. Vicario, S., Pérez-Rivas, A., de Guevara-Miranda, D. L., Santín, L. J., & Sampedro-Piquero, P. (2020). Cognitive
  reserve mediates the severity of certain neuropsychological deficits related to cocaine use disorder. Addictive
  Behaviors, 106399.
  18. Keith, J. R., Rapgay, L., Theodore, D., Schwartz, J. M., & Ross, J. L. (2015). An assessment of an automated EEG
  biofeedback system for attention deficits in a substance use disorders residential treatment setting. Psychology of
  Addictive Behaviors, 29(1), 17.
  19. Zulfiqarzadeh Kermani, Mehdi; Khalilzadeh, Mohammad Ali; Qashuni, Majid; Hashemian, Peyman. (2015). The
  effectiveness of alpha / theta neurofeedback on cravings in methamphetamine-dependent patients. Addiction Research;
  10 (38): 199-210
  20. Niv, S. (2013). Clinical efficacy and potential mechanisms of neurofeedback. Personality and Individual Differences,
  54(6), 676-686.
  21. Davelaar, E. J. (2018). Mechanisms of neurofeedback: A computation-theoretic approach. Neuroscience, 378, 175-188.
  22. Luctkar-Flude, M., Groll, D., & Tyerman, J. (2017). Using neurofeedback to manage long-term symptoms in cancer
  survivors: Results of a survey of neurofeedback providers. European Journal of Integrative Medicine, 12, 172-176.
  23. . Dehghani Arai, Fatemeh; Rostami, Reza. (2010) Neurofeedback: A New Strategy for Improving Glass-Dependent
  Patients. Addiction Research; 4 (15): 7 -22
  24. Scott, W. C., Kaiser, D., Othmer, S., & Sideroff, S. I. (2005). Effects of an EEG biofeedback protocol on a mixed
  substance abusing population. The American journal of drug and alcohol abuse, 31(3), 455-469.
  25. Fielenbach, S., Donkers, F. C., Spreen, M., & Bogaerts, S. (2017). Neurofeedback as a treatment for impulsivity in a
  forensic psychiatric population with substance use disorder: study protocol of a randomized controlled trial combined
  with an N-of-1 clinical trial. JMIR research protocols, 6(1).
  26. Bodenhamer-Davis, E., & Callaway, T. (2004). Extended follow-up of Peniston protocol results with chemical
  dependency. Journal of Neurotherapy, 8, 135-135.
  27. Raymond, J., Varney, C., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2005). The effects of alpha/theta neurofeedback on
  personality and mood. Cognitive brain research, 23(2-3), 287-292.
  28. Horrell, T., El-Baz, A., Baruth, J., Tasman, A., Sokhadze, G., Stewart, C., & Sokhadze, E. (2010). Neurofeedback
  effects on evoked and induced EEG gamma band reactivity to drug-related cues in cocaine addiction. Journal of
  neurotherapy, 14(3), 195-216.
  29. Ros, T., J Baars, B., Lanius, R. A., & Vuilleumier, P. (2014). Tuning pathological brain oscillations with
  neurofeedback: a systems neuroscience framework. Frontiers in human neuroscience, 8, 1008.
  30. Ghaziri, J., Tucholka, A., Larue, V., Blanchette-Sylvestre, M., Reyburn, G., Gilbert, G., ... & Beauregard, M. (2013).
  Neurofeedback training induces changes in white and gray matter. Clinical EEG and Neuroscience, 44(4), 265-272.
  31. Gevensleben, H., Kleemeyer, M., Rothenberger, L. G., Studer, P., Flaig-Röhr, A., Moll, G. H., ... & Heinrich, H. (2014).
  Neurofeedback in ADHD: further pieces of the puzzle. Brain topography, 27(1), 20-32.
  32. Enriquez-Geppert, S., Huster, R. J., & Herrmann, C. S. (2013). Boosting brain functions: Improving executive functions
  with behavioral training, neurostimulation, and neurofeedback. International Journal of Psychophysiology, 88(1), 1-
  16.
  33. Sokhadze, T. M., Cannon, R. L., & Trudeau, D. L. (2008). EEG biofeedback as a treatment for substance use disorders:
  review, rating of efficacy and recommendations for further research. Journal of Neurotherapy, 12(1), 5-43.
  34. Keizer, A. W., Verschoor, M., Verment, R. S., & Hommel, B. (2010). The effect of gamma enhancing neurofeedback
  on the control of feature bindings and intelligence measures. International Journal of Psychophysiology, 75(1), 25-32.
  35. Wang, Z. (2017). Neurofeedback Training intervention for enhancing working memory function in attention deficit and
  hyperactivity disorder (ADHD) Chinese students. NeuroQuantology, 15(2).
  36. Franken, I. H. A. (2003). Cognitive and neuropsychopharmacological processes in human drug craving. Universiteit
  van Amsterdam [Host].
  37. Poursed Mousaei, Seyed Fatemeh; Mousavi, Siddoli Allah; Kafi, Siddam Mousa. Comparison and relationship between
  stress and craving in opioid and industrial addicts. Addiction Research; 6 (24): 9-26
  38. Sas, C., & Chopra, R. (2015). MeditAid: a wearable adaptive neurofeedback-based system for training mindfulness
  state. Personal and Ubiquitous Computing, 19(7), 1169-1182.
  39. . Heidari, Zahra; Tarmian, Farhad; Khalatbari, Javad. (2017) The effect of modified alpha-theta neurofeedback protocol
  on immediate desire to use in opioid patients. Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 25 (109):
  130-139
  40. . Qasemzadeh, Oath; Mohajerani, Mohammad; Nouripour Liaoli, Roghayeh; Afzali, Leila. (1397). The effect of
  neurofeedback on aggression and clinical signs of obsessive-compulsive disorder - students with Attention Deficit
  Hyperactivity Disorder. Child Mental Health Quarterly; 5 (1): 4-13. Othmer, S., Othmer, S., & Legarda, S. B. (2011).
  Clinical neurofeedback: training brain behavior. Treat. Strategies-Pediatr. Neurol. Psychiatry, 2, 67-73.
  41. Jaušovec, N., & Jaušovec, K. (2012). Working memory training: improving intelligence–changing brain activity. Brain
  and cognition, 79(2), 96-106.
  42. Nyberg, F. (2012). Cognitive impairments in drug addicts. In Brain Damage-Bridging Between Basic Research and Clinics. InTech.