بررسی اثربخشی تنظیم امواج مغزی بر میزان ولع مصرف در افراد سوء مصرف کننده مواد شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ،ایران . (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ، ایران.

4 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده

مقدمه:  از مهمترین معضلات سلامت عمومی در سال های اخیر و از بحران های اصلی قرن بیست و یکم ، اختلالات مصرف مواد و اعتیادی ست. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر میزان ولع مصرف در سوءمصرف کنندگان مواد می باشد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه شبه­آزمایشی همراه با گمارش تصادفی آزمودنی‌ها در گروه‌های آزمایش و گواه به همراه پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. 18 بیمار وابسته به مواد افیونی مراجعه‌کننده به مراکز متادون درمانی شهر زاهدان  به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (9 نفر) و کنترل (9 نفر) جای گرفتند. ابزار به‌کاررفته در این پژوهش پرسشنامه ولع مصرف فرانکن (2002) بود. جلسات درمانی نوروفیدبک شامل 20 جلسه بود که هر جلسه به مدت 30 دقیقه اجرا گردید. سپس هر دو گروه بار دیگر به پرسشنامه‌ پاسخ دادند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
 یافته‌ها: یاقته ها نشان میدهد در مؤلفه‌های میل به مصرف (97/3= F)، تقویت منفی (57/14= F)، کنترل ادراک‌شده (56/6= F)، ولع مصرف کلی (38/6= F) بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف در پس‌آزمون در گروه آزمایش‌شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد که نوروفیدبک می‌تواند موجب کاهش ولع مصرف در سوءمصرف کنندگان مواد گردد. لذا به درمانگران پیشنهاد می‌گردد که از نوروفیدبک به‌عنوان یک روش مداخله برای درمان افراد معتاد استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of neurofeedback on cravings in substance abusers

نویسندگان [English]

 • Azam Akbarizade 1
 • Mahmoud Shirazi 2
 • Mozhgan Erfani 3
 • Tahereh Rahat Dahmardeh 3
 • Mozhgan Sayad Mollashahi 3
 • Zohreh Kikhaei Jahantighi 3
 • Mahboubeh Rahat Dahmardeh 4
1 Department of Psychology, Zahedan ‌Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran (Corresponding Author).
2 Associate Professor, Faculty Of Educational and Psychology,Department Of Psychology,University Of Sistan and Baluchestan.
3 Department of Psychology, Zahedan ‌Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
4 Master of Educational Psychology
چکیده [English]

 Introduction: One of the most important public health problems in recent years and one of the main crises of the 21st century is substance use disorders and addiction. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of neurofeedback on cravings in substance abusers.
Methods: This study was a quasi-experimental study with random assignment of subjects in experimental and control groups along with pretest and posttest. 18 opioid-dependent patients referred to methadone treatment centers in Zahedan were selected by random sampling and then randomly divided into experimental (n = 9) and control (n = 9) groups. The instrument used in this study was Franken (2002) Consumption Questionnaire. Neurofeedback sessions consisted of 20 sessions, each session lasting 30 minutes. Then both groups answered the questionnaire again. The obtained data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
 Results: The indicators show that in the components of desire to consume (F = 3.97), negative reinforcement (F = 14.57), perceived control (F = 6.56), general craving (F = 6.38) between There are significant differences between the experimental and control groups; In other words, neurofeedback reduced post-test cravings in the experimental group.
 Discussion and Conclusion: According to the results, it seems that neurofeedback can reduce cravings in substance abusers. Therefore, therapists are advised to use neurofeedback as an intervention method to treat addicts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Craving
 • Addiction
 • Neurofeedback
 • Abuse