ارتباط دنیاگرایی با اعتقادات مذهبی و سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: دنیا گرایی به سبب اثر گذاری در حوزه اعتقاد و باور انسان به خداوند، قیامت و دیگر امور معنوی می تواند سلامت انسان را در حوزه های گوناگون فردی و اجتماعی به خطر افکند. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط دنیاگرایی با اعتقادات مذهبی و سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی می باشد.
روش کار:  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. 400 نفر از دانشجویان در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار به طور تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از سه پرسشنامه دنیاگرایی اکبری (1382)، سلامت روان گلدبرگ (1972) و نگرش مذهبی سراج زاده (1377) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه دنیاگرایی 89/0، سلامت روان 83/0 و نگرش مذهبی 78/0 از طریق آلفای کرونباخ برآورد شد. داده ها توسط نرم افزار spss22 و از طریق آزمون پیرسون وآزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بین دنیا گرایی با اعتقادات مذهبی و سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار رابطه­ی معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین تفاوت معنی داری بین دنیاگرایی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار مشاهده نشد درحالیکه بین سلامت روان و  اعتقادات مذهبی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی­داری وجود دارد.
نتیجه گیری: افرادی که به طور منظم و مداوم ورزش میکنند، همواره احساس سلامت و تندرستی کرده و اغلب به دور از هرگونه بیماری، ضعف و سستی اند و اینگونه فعالیت ها به کاهش هیجانات روحی و افزایش کیفیت زندگی منجر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between worldliness with Religious Beliefs and Mental Health of Athlete and Non-Athlete Students

نویسندگان [English]

  • Negin Babazadeh 1
  • Mohammad Nasiri 2
1 Ms of Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: Injury behavior is one of the most common problems among adolescents today.The aim of this study was to predict self-injurious behaviors based on parent-child relationship and emotional regulation with the mediating role of early maladaptive schemas and coping styles.
Methods: The method of the present study was correlation of structural equations. The statistical population of this study consisted of high school students in Tehran in the academic year 2020-2021,of which 300 samples were selected by cluster random sampling. Samplers completed the Intentional Self-harm Scale (DSHI), Lazarus Coping Strategies (WOCQ), Young Schema (YSQ), Cognitive Emotion Regulation (CERQ), and Parent-Child Relationship Assessment (PCRS).
Results:  Findings showed that the structural model of the study based on the mediating role of early maladaptive schemas and coping styles with stress between parent-child relationship and emotional regulation with self-harming behaviors fits with the collected data. Emotional coping style in a positive way and problematizing coping style in a negative and significant way, initial maladaptive schemas in a positive and significant way, adaptive cognitive emotion regulation strategies in a negative and non-adaptive cognitive emotion regulation strategies in a positive and significant way The parent / child relationship negatively and significantly predicts self-harming behaviors.
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that in order to prevent and control adolescents' self-harming behaviors, it is necessary to pay attention to the parent-child relationship and early maladaptive schemas, coping styles and stress regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Injurious Behaviors
  • Parent-Child Relationship
  • Emotional Regulation
  • Early Maladaptive Schemas
  • Coping Styles