تاثیرگروه‌درمانی شناختی‌رفتاری بر میزان تجربه، بیان، و کنترل خشم، کیفیت زندگی، و شدت ضایعات در مبتلایان پسوریازیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

2 استاد‌یار گروه روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار بیماریهای پوست، گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

4 استاد‌یار گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم ‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشیار گروه آمار زیستی و مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:
پژوهش‌های متعددی ﺑﺮ ﻣﻨﺸﺎء روانﺗﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎری پسوریازیس ﺗﺎﻛﻴﺪ کرده، و بازداری عواطف منفی را از ﻋﻮاﻣﻞ عمدۀ آﻏﺎزﮔﺮ و/ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪۀ روﻧﺪ آن دانسته‌‌اند. مطالعه ما با رویکرد سایکودرماتولوژیک و با هدف بررسی تاثیر گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری بر روی وجوه گوناگون خشم، نمای بالینی بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس، و کشف رابطۀ تغییر کنترل درونی خشم و سرکوب خشم با تغییر تظاهرات بالینی این بیماری انجام شد.
روش کار:
این مطالعه یک پژوهش ‌نیمه‌تجربی بر روی 30 بیمار 17 تا 60 سالۀ مبتلا به پسوریازیس جلدی بود که طی آبان تا بهمن 1398 در مشهد انجام گردید. بیماران پس از کسب رضایت کتبی آگاهانه به‌روش تصادفی به دو گروه آزمون (مداخلۀ درمانی درماتولوژی بعلاوۀ گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری) و کنترل (فقط مداخلۀ درمانی درماتولوژی) تقسیم گشتند. سیاهۀ حالت- صفت، بیانِ خشم 2، پرسشنامۀ کیفیت زندگی بیماران پوستی و شاخص شدت وسعت پسوریازیس برای افراد هر دو گروه در ابتدای درمان تکمیل گردید، سپس هر دو گروه بمدت 8 هفته پروتکل درمانی درماتولوژی را گذراندند و 15 نفر بیماران گروه آزمون، 10 جلسۀ 90 دقیقه‌ای «گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری برای بیماری پسوریازیس» را نیز طی ‌کردند. در پایان مطالعه، متغیرها دوباره ارزیابی گردید و داده‌ها آنالیز شد.
نتایج:
براساس نتایج این پژوهش، گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری بر کاهش احساس خشم، کاهش سرکوب و درون‌ریزی خشم، کاهش کنترل بیرون‌ریزی خشم، افزایش کنترل درونی خشم، بهبود کیفیت زندگی، و کاهش وسعت شدت ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به پسوریازیس موثر یافته شد. همچنین در بین کلّ افراد جامعه پژوهش، همبستگی مثبتی بین تغییرات سرکوب و درون‌ریزی خشم با تغییرات وسعت شدت ضایعات پوستی، و همبستگی منفی بین کنترل درونی خشم با وسعت شدت ضایعات پوستی مشاهده گردید.  
نتیجه‌گیری:
این یافته‌ها نقش مهم امر روان‌تنی در درمان مبتلایان پسوریازیس را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که گروه‌درمانی شناختی‌رفتاری روشی موثر در بهبود آنان در ابعاد جسمی و روانی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive behavioral group therapy on experienc, expression, and control of anger quality of life, and severity of psoriasis

نویسندگان [English]

  • Nazanin Zeinab JaberZadeh 1
  • Mohammad hosin Bayazi 2
  • Vahid Mashayekhi goyonlo 3
  • Miajid Anushiravani 4
  • Monavar Afzal Aghaei 5
1 Ph.D. student of health psychology, Department of psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran
2 Assistant professor of health psychology department, Department of psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran
3 Associate professor of Dermatology, Department of psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran
4 Assistant professor, Department of Persian medicine, school of Persian and complementary medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Associate professor, Biostatistics and Epidemiology Department, School of health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Numerous studies have emphasized on the psychosomatic origin of psoriasis and shown that the inhibition of negative emotions can be considered as important primary causes or accelerator factors in its course. Our study conducted with a psychodermatologic approach to investigate the effects of Cognitive Behavioral Group therapy (CBGT) on anger aspects, clinical manifestations, and quality of life in patients suffering from psoriasis, and to find the relation of the changes of inner anger control and anger suppression with the changes of clinical manifestations.
 
Materials and methods:
This quasi-experimental research was performed during October 2019 to February 2020 on 30 patients involved in cutaneous psoriasis in Mashhad. After obtaining informed consent, the patients divided into control and trial groups by randomized allocation. The State–Trait Anger Expression Inventory II (STAXI-II), dermatology life quality index (DLQI), and Psoriasis Area Severity Index (PASI) were assessed for both groups at the beginning of study. The patients in both groups received classic medication by dermatologist prescription for 8 weeks, and 10 sessions of 90 minutes CBGT were performed just for 15 patients in the trial group. At the end of the study, STAXI-II, DLQI, and PASI were assessed again and the data were analysed.
 
Results:
According to the results of this study, CBGT could significantly decrease the Feeling Angry, Anger Expression–In, and Anger Control–Out, and could meaningfully increase the Anger Control–In, improve the quality of life, and decrees the PASI Score in patients with psoriasis in comparison to the control group. Also a positive correlation was found between the changes of Anger Expression–In with changes in PASI Score, and a negative correlation was found between the changes of Anger Control–In with changes in PASI Score in all the participants.
Conclusion:
These findings points out to the major effects of mind-body concerns in treatment of psoriatic patients and shows that the CBGT is an effective method to improve their psychological, physical and social health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychodermatology
  • Cognitive Behavioral Group Therapy
  • Psoriasis
  • Anger