توزیع عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در بالغین شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری¬های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 استاد گروه بیماری های غدد و متابولیک، مرکز تحقیقات بیماری¬های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات بیماری-های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

4 مربی، کارشناس ارشد آمار، مرکز تحقیقات بیماری¬های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه
درک عوامل خطربیماری های قلبی – عروقی  که مهمترین علت مرگ در تمام دنیا است، می تواند چشم انداز مهمی در زمینه پیشگیری، اتیولوژی، دوره و درمان این معضل مهم ایجاد نماید. هدف از این مطالعه شناسایی و توزیع عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی و نقش آنها در بروز بیماری در ساکنین شهر قزوین است.
روش کار
 این مطالعه توصیفی– مقطعی بر 1400 زن و مرد ساکن شهر قزوین در سال 1389 انجام شد. جمعیت هدف با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای،تصادفی انتخاب شدند. معاینات جسمی شرکت کنندگان توسط دو پزشک انجام شد. مقادیر آنتروپومتریک و آزمایشات بیوشیمی سرم اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی-تحلیلی آنالیز شد . سطح معنی داری 05/0p< در نظر گرفته شد.
نتایج
 اطلاعات مربوط به  شاخص توده بدنی نشان داد 8/39%  از مردان و 1/42% از زنان شرکت کننده دارای افزایش وزن بودند. 9/13% از زنان و 8/9% از مردان دیابت داشتند. میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و سطح سرمی LDL-C درمردان بیشتر از زنان بود و میانگین سطح سرمی HDL-C در زنان بیشتر از مردان بود. 1/15% از زنان و 28/9%از مردان مبتلا به IFG و4/10% زنان و 35/9% مردان به IGT مبتلا بودند.
نتیجه گیری
 عوامل خطر بیماری های قلبی– عروقی در بین بالغین قزوین شیوع بالایی دارد. باید مداخلات آموزشی وسیع و گسترده در جهت افزایش سطح آگاهی، تغییر نگرش، ارتقاء رفتار در مورد شیوه زندگی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Cardiovascular Disease (CVD) Risk Factors in Adults in Qazvin City

نویسندگان [English]

  • Zahra Hosseinkhani 1
  • Amir Ziaee 2
  • Azam Ghorbani 3
  • Amir Javadi 4
1 Msc of Epidemiology, Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran
2 Associated Professor of Endocrinology, Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Instructor of nursing, Faculty of Qazvin Metabolic Diseases Research Center, Qazvin university Of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 Instructor of Statistics, Metabolic Diseases Research Center, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction
Perception of cardiovascular risk factors has established new paradigms in the epidemiological approach to this problem. The understanding of the risk factors for CVD may yield important insights into the prevention, etiology, course, and treatment of this major public health concern.The objectives of this study were to identify the distribution of cardiovascular risk factors and their role in this disease, in adults in Qazvin City.
Materials and Methods
This cross-sectional, descriptive study was carried out on 1400 male and female individuals in Qazvin city. The study population was chosen using a randomized cluster sampling method. Two physicians exam interviewed all the subjects. Anthropometric characteristics and serum biochemistry tests were measured. Analyses of data were carried out using SPSS (V.19) descriptive and analytic statistics. The statistical tests were significant at P< 0.05.
Results
Data related to BMI demonstrated that 39.8% of male participants and 42.1% of female participants were overweight, 13.9% of women and 9.8% of men had diabetes. Average systolic and diastolic blood pressures and average LDL-C level in men were more than women and average HDL-C level of serum in women was more than men .Furthermore, 15.1% of women and 28.9% of men had IFG and 10.4% of women and 9.3% of men had IGT.
Conclusion
Prevalence of cardiovascular risk factors was high among adults of Qazvin. Educational interventions should be broad in order to increase knowledge level, change attitude, promote behavior and lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular Disease
  • Prevalence
  • Risk factors