تاثیرات ممانعت کنندگی عصاره زعفران در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی آدنوکارسینوم کولون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد بیماری های ریه، مرکز تحقیقات آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار آلرژی و ایمونولوژی بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی دوره دکتری پژوهشی ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استاد ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
این مقاله با هدف بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک و سیتوتوکسیک زعفران به عنوان یک گیاه بومی ایران انجام شده است.
روش کار
این مطالعه توصیفی تحلیلی آزمایشگاهی در تابستان سال 1387 در پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. سلولهای انسانی سرطان آدنوکارسینوما و سلولهای کلون در محیط کشت Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) شامل10% FBS در شرایط استاندارد دمای 37 درجه سانتی گراد و در انکوباتور دی اکسید کربن 5% کشت داده شدند. تعداد 105×2 سلول در هر ul 200 از محیط کشت به هر چاهک انتقال داده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون تی زوجی و SPSS تجزیه و تحلیل شد. در نهایت تغییرات سلولی توسط تست MTT برای غلظت های 2000، 1200، 800، 400، 200 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره در سه رده سلولی مورد مطالعه AGS, HT125 و L929 اندازه گیری شد.
نتایج
 رده سلولی L929 تغییرات اندکی را در طی 24 و 48 ساعت اول در غلظتهای سلولی 2000 و 1600 به ترتیب نشان داد. اما در طی 72 ساعت نیز تغییرات قابل توجهی از مرفولوژی را در غلظتهای مشابه نیز نشان داد. در حالی که کاهش در سلولهای سرطانی آدنوکارسینوما بسیار مشهود بود ولیکن در غلظتهای 2000 جمعیت سلولی زنده تا حد 45% کاهش پیدا کرد. نتایج معنی داری از مرفولوژی و تحلیل MTT تست برای سلولهای HT125 مشاهده نشد.
نتیجه گیری
 نتایج مطالعه حاضر بیان کننده موید شواهد روز افزون نقش عصاره زعفران به عنوان یک ترکیب پیشگیری کننده از سرطان به صورت اثر مهاری بر روی رشد و یا پیشرفت تومور می باشد.نقش مهمی را به عنوان یه ترکیب پیشگیری کننده از سرطان دارد.[f1]  [f1]با توجه به مطالعه و روش کار شما نمی توانید چنین نتیجه ای بگیرید؛ می توانید بگوئید بر روی رشد یا پیشرفت تومور اثر مهاری دارد نه اینکه بگوئید اثر پیشگیری کننده دارد.
اصلاح شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Inhibitory Effect of Saffron Extract on Adenocarcinoma of Colon Cell Line

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khosravi 1
  • Reza Faridhoseini 2
  • Farahzad Jabbari Azad 3
  • Hadis Yousefzadeh 4
  • Toktam Moghiman 5
  • Mohammad Vaez Tabasi 5
  • Jalil Tavakol Afshari 6
1 Associate Professor of Internal Medicine, Internal Medicine Department of Qaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 1. professor of Allergy Allergy, Research center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Allergy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 4- Student Research committee, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Student Research committee, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 General physician, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
6 professor of Immunology, Immunology Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
We aimed to evaluate the antigenotoxic and cytotoxic effects of saffron as an endemic plant in our region
 Materials and Methods
Human gastric adenocarcinomatous cells (AGS) and colon cells were cultured in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) containing 10% FBS under standard conditions at 37°C in a 5% CO2-humidified incubator. The 2×105 cells in 200ul of complete medium were introduced to each well. Then MTT assay was used to measure the cellular changes for 200, 400, 800, 1200 and 2000 µg to ml extract in three studied cell lines AGS, HT125 and L929.
Results
The L929 cells showed minor changes during the first 24 and 48 hours with extract concentrations of 2000 and 1600, respectively. But during the 72-hour interval significant changes in morphology took place in the same concentrations. While the decrease in AGS cells was more obvious, in the concentration of 2000, the live cell population reduced to 45%. No significant result was obtained in morphology and MTT test for HT125 cells.
Conclusion
This study results support the increasing evidence that naturally occurring saffron extract may have an important role in cancer chemoprevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention-deficit hyperactivity disorder
  • Epilepsy
  • Epidemiology