نقش ویژگی های شغلی در ارزیابی شناختی کارکنان در مواجهه با مراجعه کنندگان پرخاشگر در بیمارستان های نیروهای مسلح با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، ، قزوین، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش های پیشین نشان داده اند که وضعیت شناختی کارکنان در نوع برخورد آنها با ارباب رجوع اثرگذار می باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شغلی در ارزیابی شناختی کارکنان در مواجهه با مراجعه کنندگان پرخاشگر در بیمارستان های نیروهای مسلح واقع در شهر تهران انجام پذیرفته است.
روش کار:  از پارادایم تفسیری، رویکرد کیفی و استراتژی گرند تئوری (داده بنیاد)  در این تحقیق استفاده شد. به منظور دسترسی مدیران عملیاتی و کارکنان ، روش نمونه گیری گلوله برفی برگزیده شده و از تاکتیک تحلیل محتوای پنهان برای تجزیه و تحلیل مصاحبه های عمیق و مقالات روز مربوط استفاده شده است. از آنجایی که فرمت داده ها به صورت صوت و متن می باشد از نرم افزار مکس کیودیا پرو 2020 (MAXQDA 2020)  برای کدگذاری استفاده شده است.
نتایج: یافته ها نشان دادند که پدیده ارزیابی شناختی کارکنان توسط پنج بعد تهدیداتی برای اهداف شغلی، تهدیداتی برای عزت نفس (اعتماد به نفس)، نیاز کنترل، تهدیداتی برای سلامت فیزیکی (رفاه فیزیکی) و تهدیدهای برای عدالت ایجاد می گردد.
نتیجه گیری: می توان بیان نمود که شرایط زمینه ای در ویژگی های شغلی ،  خصلت‌های شخصیتی و واکنش‌های عاطفی معرفی می شود که ویژگی های شغلی دارای مولفه های بستر عمومی و حمایت اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Job Characteristics in Cognitive Assessment of Employees in Facing Aggressive Clients in Armed Forces Hospitals with a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Hamid Alizadeh 1
  • Kambiz Heidarzadeh 2
  • Mohsen Khounsiavash 3
  • Rouhollah Zaboli 4
1 Ph.D. Student, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.Ph.D. Student, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Associate Professor, Department of Health Administration, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Previous research has shown that employees' cognitive status is influential in the way they treat their clients; Therefore, the present study aimed to investigate the role of job characteristics in cognitive evaluation of employees in the face of aggressive clients in the Armed Forces hospitals located in Tehran.
Methods: Interpretive paradigm, qualitative approach and grand theory strategy (data foundation) were used in this research. In order to access the operational managers and staff, the snowball sampling method was chosen and the hidden content analysis tactic was used to analyze in-depth interviews and related articles of the day. Since the data format is audio and text, MAXQDA Pro 2020 software has been used for coding..
Results:  The findings showed that the phenomenon of cognitive evaluation of employees is created by five dimensions: threats to job goals, threats to self-esteem (confidence), need for control, threats to physical health (physical well-being) and threats to justice.
Conclusion: It can be stated that the underlying conditions in job characteristics, personality traits and emotional reactions are introduced that job characteristics have general context and social support components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Evaluation
  • Job Characteristics
  • Aggression
  • Stressful Encounters