کارآیی درس تغذیه در بالین در کارورزان پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار تغذیه، مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه
تغذیه، نقش مهمی درپیشگیری از بیماریها و حفظ و ارتقای سلامت دارد. در برخی بیماریها تغذیه به موازات دارو درمانی تاثیر بسزایی درکنترل بیماری ایفا می کند. این تاثیر بر ضرورت برخورداری ارائه دهندگان خدمات سلامت از دانش پایه در زمینه تغذیه دلالت می کند. هدف این مطالعه بررسی کارآیی درس تغذیه در بالین در کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بوده است.
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی بر کلیه کارورزان پزشکی (55 نفر) دانشگاه علوم پزشکی گلستان که درنیمسال اول سال1391، یکسال آخر تحصیل را در بیمارستانهای آموزشی درمانی می گذراندند انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای (روایی وپایایی آن درمطالعات قبلی ارزیابی شد) شامل اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی درخصوص مناسب بودن زمان ارائه وسرفصلهای موجود بانیازهای بالینی، ارزیابی توانایی انجام مشاوره وارائه توصیه غذایی به بیمار و نیاز به افزودن سرفصلهای جدید پیشنهادی بود. 46 پرسشنامه عودت داده شد. جهت تجزیه وتحلیل ازآزمونهای آمارتوصیفی ونرم افزارSPSS استفاده شد.
نتایج
نمونه ها 46کارورز با میانگین سنی1± 3/25سال و شامل37(4/80%) دختربود. 7/58% کارورزان کاربردی بودن محتوای درس تغذیه را در مقطع بالینی خیلی ضعیف یا ضعیف ارزیابی کردند. توانایی ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار و انجام مشاوره به ترتیب در 2/15% و7/8% موارد، خوب ارزیابی شد. 7/8% مفید بودن مشاوره تغذیه ای خود را خوب و خیلی خوب ارزیابی کردند. 6/82% با ارائه این درس درمقاطع مختلف موافق بودند. کلیه کارورزان لزوم آموزش سرفصلهای اصول تغذیه ورژیم درمانی در بیماران قلبی وکلیوی، 6/97% در بیماران دیابتی وجراحی و2/95% در بیماران عفونی را دردوره پزشکی مورد نیاز دانستند. 
نتیجه گیری
نیازبه ارتقاء دانش تغذیه ای درحیطه بالینی و مشاوره بیماران ازدیدگاه کارورزان احساس شده و لزوم بازنگری سرفصلهای موجود و انطباق آن بادرنظرگرفتن نیازهای کاربردی درمواجهه با بیمارضروری به نظرمی رسد. با ارتقاء مهارتهای انجام مشاوره درپزشکان عمومی امکان بهره وری بیشتر از این نیروها فراهم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Application of Nutrition Education in Interns of Golestan University of Medical Sciences, 2012

نویسندگان [English]

  • Samira Eshghinia 1
  • Shideh Anvari 2
1 Assistant Professor of nutrition, Metabolic Disorders Research Center, Departments of Biochemistry and Nutrition. Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
2 General physician, Department of research and technology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Nutrition has an essential role in health promotion. In some diseases it has a serious impact on disease control. This effect implies the need to have basic knowledge about nutrition in health care providers.We assessed viewpoints of interns in Golestan University of Medical Sciences toward clinical application of nutrition education.
Materials and Methods
This descriptive study was conducted on all (n=55) interns who spent the last academic year (September-December2012). Research measurement was a questionnaire(its validity and reliability was evaluated in previous studies) consisting of demographic and questions about proportion of time and existing chapters with clinical needs, their ability to provide counseling and need to adding proposed new chapters. A total of 46 questionnaires were returned. Data were analyzed through descriptive statistics.
Results
Among the 46 interns (37females,mean age25.3±1), application of nutrition education in clinical section in58.7% was evaluated “poor and very poor”,15.2% of them considered “good” in their ability to assess patient’s nutritional status and 8.7% in their ability to nutritional counseling. Over all 8.7%assessed usefulness of their nutritional counseling advice “good and very good.”82.6% agreed with providing course on specific nutrition topics. All of them remarked the need for education in medical nutrition therapy in cardiovascular and renal diseases, 97.6%in diabetes and post surgical situations and 95.2%in infectious diseases.
Conclusion
Based on these data, current curricular in medical schools is not adequate and need to revise. Our participantsidentified gaps in their nutrition knowledge and their need during clinical problems. We proposed a nutrition education program based on reported essential topics to improve their nutritional skills in clinic. By upgrading consultation skills in general practitioners, they can work better in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical interns
  • nutrition education
  • Nutrition course