اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد پیشگیری اداره بهزیستی، مشهد، ایران

2 دانشیار روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

3 استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

4 استادیار روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
کاهش شادکامی و حس ناخشنودی از مسائل مهمی است که در میان نوجوانان بد سرپرست شایع تر و برکیفیت زندگی آنان موثر است. پژوهش حاضر  به بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی که رویکردی برای پایش و کنترل رفتار، پذیرش مسئولیت و انجام انتخاب های مناسب است، بر افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بد سرپرست پرداخته است.
روش کار
در این مطالعه مداخله ای 40 نفر از جمعیت نوجوانان پسر بد سرپرست تحت پوشش بهزیستی مشهد در سال 1390 با روش نمونه گیری مبتنی برهدف وارد مطالعه شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. به نوجوانان در گروه مداخله 12جلسه آموزش گروهی واقعیت درمانی، ارائه شد. دو گروه قبل و پس از زمان مداخله به پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های کای اسکوار و تی تحلیل شد.
نتایج
سطح تحصیلات، میانگین سن و میانگین نمره ی آزمون ها قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنادار نداشت (05/0p<). پس از مداخله تفاوت معناداری در میانگین نمره ی آزمون کیفیت زندگی و میانگین نمره ی آزمون  شادکامی در گروه مداخله  و کنترل مشاهده شد (به ترتیب 1/84 در برابر 3/63 و 1/35 در برابر 8/19، 05/0p<).
نتیجه گیری
واقعیت درمانی گروهی در بهبود کیفیت زندگی، افزایش شادکامی و رضایت از زندگی نوجوانان بد سرپرست موثر می باشد. محیط محترمانه، ابراز احساسات و درک همدلانه در گروه درمانی در افزایش شادکامی و بهبود کیفیت زندگی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Reality Therapy on Happiness and Quality of Life in Unsupervised Adolescents in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Reza Eslami 1
  • Peyman Hashemian 2
  • Lida Jarahi 3
  • Morteza Modarres Gharavi 4
1 MS.c. in clinical psychology, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Psychiatry , Department of Psychiatry, Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Mashhad, Iran
3 Assistant professor of Community Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Psychiatry, Research Center of Psychiatry and Behavioral Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Feeling unhappy and lack of satisfaction are more common in unsupervised adolescents that affect on their quality of life. This study assessed the effect of Group Reality Therapy -one of the approaches for monitoring and controlling behaviors, accepting responsibility- on increasing happiness and improving quality of life in unsupervised adolescents.
Materials and Methods
From unsupervised adolescents that lived in protected agencies in Mashhad, 40 boys were selected and simply randomly assigned to intervention and control groups. Experimental group was presented with 12 sessions of Group Reality Therapy. Both groups before and after the intervention responded to the Oxford happiness and WHO quality of life questionnaires. Data analysis was done by using the SPSS16 software, chi square and T-Test.
Results
Educational level, age and the mean score of tests before intervention were not significantly different between the two groups (Pv <0.05). After intervention, significant difference was seen in mean of score quality of life test in the intervention group (84.1) and control group (63.3) and the mean (standard deviation) score of happiness test in the intervention group (35.1) and control group (19.86) (Pv <0.05).
Conclusion
Group Reality Therapy is an effective approach in improving the quality of life, happiness and life satisfaction in unsupervised adolescents. Respectful environment, Expression of emotions and empathic understanding in group therapy are effective in increasing of hope and improving quality of life.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent
  • Effectiveness
  • Group Reality Therapy
  • Happiness
  • Quality of life
  • Unsupervised