بررسی کفایت حمایت تغذیه ای بیماران NPO شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
 NPOیکی از مسائل مهم در مورد بیماران و کودکان بستری در بیمارستان عدم تغذیه از راه دهان به مدت طولانی و عدم توجه کافی به نحوه صحیح تغذیه آنها است. با توجه به تاثیر این مسئله بر وضعیت تغذیه و رشد کودکان، این مطالعه در بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد با هدف شناسایی محدودیت های حمایت های تغذیه ای کودکان NPO انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در آبان ماه سال 1391 در تمامی بخش های بیمارستان کودکان دکتر شیخ  با استفاده از پرسشنامه ای که شامل آیتم های مراقبت های تغذیه ای کودکان  NPOبود، انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای اکسل و SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کل بیماران NPO شده در طول مدت  بررسی 7/31% از کل بیماران  بیمارستان  بود. دلایل NPO شدن بیماران شامل آترزی مری، هرنی دیافراگم، دیستانسیون شکمی، انسداد روده،           Mal-rotation روده ای، آنوس بسته، ایلئوس، سایر اعمال جراحی، دیسترس تنفسی و کاهش سطح هوشیاری، به دلایل نامشخص و بی دقتی پرسنل و بیوپسی بودند. تقریبا 88، بیمار حین NPO، تغذیه کامل پرنترال (TPN) داشتند. 23/88% افراد در طول مدت NPO بودن خود از سرم دکستروز واتر تزریقی  استفاده می کردند و 52% آنها کمتر از 10% انر‍‍‍‍‍ژی مورد نیازشان در مدت NPO ماندن برآورده می شد.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که در بیمارستان کودکان دکتر شیخ بیشترین دلیل NPO کودکان، جراحی بود و اکثر بیماران انرژی کافی را حین NPO دریافت نمی کردند. تحقیقات بیشتری در زمینه تغذیه کودکان NPO نیاز است که در آینده انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Efficiency of the Nutritional Support of NPO Patients in Mashhad Dr Sheikh Children Subspeciality Hospital

نویسندگان [English]

  • Marzie Zilaee 1
  • Abdolreza Norouzy 2
  • Bahare Imani 3
  • Gholamreza Khademi 3
  • Mohammad Safarian 2
  • Monire Dahri 4
1 Student of Nutrition, Biochemistry and Nutrition Centre, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 - Associate Professor of Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 MSc in Nutrition, Biochemistry and Nutrition Centre, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
 
NPO or absence of oral feeding in long term for hospitalized patients and insufficient attention to correct diet of them in hospitals can be seen. Regard to the impact of this issue on nutritional status and growth of children, this study with the aim of identifying the limitations about the nutritional supports of NPO children was done in Mashhad Dr Sheikh children hospital.
Materials and Methods
This cross-sectional study was carried out in all wards of the Dr Sheikh children hospital with a questionnaire which included the items of nutritional cares for NPO children.
Results
Results of the present study showed that the total NPO patients during the study were 31.7 percent of the all patients of the hospital. Reasons of NPO in these patients included esophageal atresia, diaphragmatic hernia, abdominal distention, intestinal obstruction, intestinal mal-rotation, imperforated anus, ileus, other surgery procedures, respiratory distress and loss of consciousness level, unclear reasons and carelessness of staff and biopsy.
Nearly 88 percent of patients had total parenteral nutrition (TPN) during the NPO time. A total of 88.23 percent of patients received intravenous dextrose water serums during the NPO time and 52 percent of them received less than 10 percent of their energy needs during the NPO time.
Conclusion
The present study showed that the most important reason of the NPO was surgery in Dr Sheikh children hospital and majority of the NPO patients did not receive sufficient energy during the NPO time. More future researches are needed on the nutrition of NPO children.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fasting in hospitalized patients
  • Hospital malnutrition
  • NPO