نقش میانجی کیفیت حافظه کاری در رابطه ی بین عادات خواب و ظرفیت حافظه کاری کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: حافظه کاری نقش تعیین کننده ای در  فرآیندهای شناختی سطح بالا مانند استدلال، حل مسئله، هوش و درک زبانی دارد.  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی کیفیت حافظه کاری در رابطه ی بین عادات خواب و ظرفیت حافظه کاری کودکان بود.
روش کار: طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1396- 1395 در مراکز خلاقیت و مهدکودک های منطقه یک شهر تهران بودند. نمونه ی پژوهش حاضر 60 کودک که به شیوه ی در دسترس انتخاب و مقیاس هوش وکسلر کودکان و آزمون وکسلر کودکان پیش دبستانی بر روی آن ها اجرا و مقیاس سنجش عادات خواب کودکان اونز، اسپیریتو و همکاران توسط مادران آن ها تکمیل شد. از نرم افزارهای 22SPSS و8,54  Lisrel  و از روش­های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان داد مسیر ساختاری مستقیم مشکل عادات خواب، مشکل رفتار خواب، مشکل بیدار شدن شبانگاهی، مشکل خواب روزانه به جز مشکل بیدار شدن صبحگاهی بر کیفیت حافظه کاری معنی دار بود. مسیر ساختاری مستقیم مشکل عادات خواب و مشکل بیدار شدن صبحگاهی بر کمیت حافظه کاری معنی دار بود، اما مسیر مشکل رفتار خواب، مشکل بیدار شدن شبانگاهی و مشکل خواب روزانه بر کمیت حافظه کاری معنی دار نبود. بررسی مسیرهای غیر مستقیم نشان داد که مشکل عادات خواب به صورت غیر مستقیم با میانجیگری کیفیت حافظه کاری بر کمیت حافظه کاری اثر داشت.
نتیجه گیری: به کمیت و کیفیت خواب کودکان به منظور ارتقای کارکردهای شناختی مخصوصا حافظه کاری باید توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of working memory quality in the relationship between sleep habits and children's working memory capacity

نویسندگان [English]

  • Sediqe Nasiripoor 1
  • siavash Talepasand 2
  • Issac Rahimian Boogar 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Corresponding Author: Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Working memory plays a crucial role in high-level cognitive processes such as reasoning, problem solving, intelligence and language comprehension.The purpose of the present study was to investigate the mediating role of working memory quality in the relationship between sleep habits and children's working memory capacity.
Methods: The research design was correlational. The statistical population consisted of all students studying in the creativity centers and kindergartens of district one of Tehran city in the year 17-2016. The sample consisted of 60 children who were selected using the Wechsler Intelligence Scale and the Wechsler Preschool Children Scale. SPSS 22 and Lisrel 8.54 and Pearson correlation and path analysis were used for data analysis.
Results: Findings showed that the direct pathway of sleep hapits disorder, sleep behavior disorder, night wake disorder, daily sleep disorder, except morning wake disorder, had significant effect on the quality of working memory. The direct path of sleep habits disorder and morning wake disorder to the amount of working memory was significant but sleep behavior disorder, night wake disorder and daily sleep disorder to the amount of working memory was not significant. Evaluation of indirect pathways also showed that among sleeping habits, only impairment of sleeping habits indirectly mediates the quality of working memory affecting the amount of working memory.
Conclusion: The quantity and quality of sleep in children should be emphasized in order to improve cognitive functions, especially working memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Working Memory
  • Quantity of Working Memory
  • Sleep Disorders
  • Sleep Quality