مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (اکت) و فراتشخیصی یکپارچه بر اضطراب و نشانه‌های جسمی بیماران لوپوس اریتماتوی سیستمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران، گروه داخلی نفرولوژی، دانشکده پژشکی، بیمارستان علی ابن ابی طالب دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: بیماران لوپوس اریتماتوی سیستمیک یکی از بیماری‌های مزمن و ناتوان کننده است با ایجاد اضطراب در فرد باعث نگرانی و تنش در پاسخ به شرایط تهدید کتتده می‌گردد. لذا استفاده از رواندرمانی‌های مناسب در جهت کاهش پیامدهای روانشناختی این بیماری اهمیت فراوانی دارد، بر این اساس هدف این پژوهش مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد (اکت) و فراتشخیصی یکپارچه بر اضطراب و نشانه‌های جسمی بیماران لوپوس اریتماتوی سیستمیک بود.
روش کار:  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بود که در سال 1399 به کلینیک روماتولوژی بیمارستان امام علی زاهدان و مطب‌های خصوصی روماتولوژی این شهر مراجعه کردند. از بین این افراد 45 نفر به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادف در دو گروه آزمایش (اکت و فراتشخیصی) و کنترل گمارده شدند. آن‌ها به پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه نشانه‌های بیماری لوپوس پرالتا – رامزی و همکاران پاسخ دادند. جهت تحلیل داده‌ها تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر به روش آمیخته استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که هر دو درمان اکت و فراتشخیصی یکپارچه تاثیر معناداری بر کاهش اضطراب و نشانه‌های بیماری لوپوس بیماران گروه آزمایش داشتند. نتایج همچنین نشان داد که بین اثربخشی دو درمان در کاهش اضطراب و نشانه‌های بیماری لوپوس تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: درمان‌های اکت و فراتشخیصی یکپارچه نقش مهمی در کاهش اضطراب و نشانه‌های جسمانی بیماری لوپوس دارند، از این رو می‌توان از این روش‌ها در کنار درمان‌های پزشکی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Unified Transdiagnostic on anxiety and physical symptoms in patients with systemic lupus erythematosus

نویسندگان [English]

  • Narges Azadmanesh 1
  • Fatemeh Shahabizadeh 2
  • Elham Shahraki 3
  • Mohammad Reza Asadi Yoonesi 4
1 Phd Student, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran Department of Nephrology Internal Medicine Ali ibne Abitaleb Hospital university of medical sciences Zahedan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran. Department of psychology, Faculty of educational sciences and psychology, University of Birjand, Iran
چکیده [English]

Introduction: Systemic lupus erythematosus is a chronic and debilitating disease that is causing anxiety in a person causes anxiety and tension in response to threatening conditions. Therefore, the use of appropriate psychotherapy to reduce the psychological consequences of this disease is very important, Therefore, the aim of this study was to the comparison of effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Unified Transdiagnostic on anxiety and physical symptoms in patients with systemic lupus erythematosus.
Methods: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design with the control group. The statistical population included all people with systemic lupus erythematosus who were referred to the rheumatology clinic of Imam Ali Hospital in Zahedan and the private rheumatology clinics of this city in 2020 year. 45 people were selected by Purposive sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. Participants answered the Beck anxiety Inventory and Peralta-Ramírez et al Lupus Symptoms Inventory (LSI). Repeated measurement analysis of variance by mixed method was used to analyze the data.
Results:  The results showed that both act and Unified Transdiagnostic had a significant effect on reducing anxiety and symptoms of lupus in patients in the experimental group. The results also showed that there was no significant difference between the effectiveness of the two treatments in reducing anxiety and symptoms of lupus.
Conclusion: Act and unified trans diagnostic therapies play an important role in reducing the anxiety and symptoms of lupus of patients with systemic lupus erythematosus, so these methods can be used alongside medical therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Lupus Erythematosus
  • Anxiety
  • Physical Symptoms
  • Acceptance And Commitment Therapy (ACT)
  • Unified Transdiagnostic