نقش خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و استرس شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان جوان و میانسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی نقش خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و استرس شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان جوان و میانسال بود.
روش کار:  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان خوی به تعداد 1378 نفر تشکیل داده اند که با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان(1970) تعداد 300  نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه های خستگی عاطفی چن و همکاران (2019)، پرسشنامه استرس شغلی(HSE) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلج، جمع آوری و با استفاده از آزمون های رگرسیون چندگانه و T مستقل تحلیل شدند.
نتایج: یافته ها نشان داد که خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی با (r=0/58) در سطح معنی داری (p<0/01) فرسودگی شغلی را پیش بینی می کند و استرس شغلی معلمان در دوران پاندمی کرونا نیز با (r=0/68) در سطح معنی داری (p<0/01) فرسودگی شغلی در معلمان را پیش بینی می کند. همچنین بین استرس شغلی و خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی در بین معلمان جوان و معلمان میانسال تفاوت مشاهده شد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که خستگی هیجانی در دوران کرونا اثرات نامطلوبی بر وضعیت معلمان به ویژه بر فرسودگی شغلی آنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of emotional fatigue caused by virtual teaching and job stress in predicting burnout of young and middle-aged teachers

نویسنده [English]

  • Mansour Sotudeh Bavani
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the role of emotional fatigue caused by virtual teaching and job stress in predicting burnout of young and middle-aged teachers.
Methods: The research method is descriptive and co relational and the statistical population of this study consist of all primary school teachers in Khoy in 1378. According to Krejcie and Morgan (1970) table, 300 people based on stratified random sampling Were selected as a sample. Data were collected using Chen et al. (2019) Emotional Fatigue Questionnaire, Job Stress Questionnaire (HSE) and Brain Burnout Questionnaire and analyzed using multiple regression and independent t-tests.
Results:  The results showed that the emotional fatigue caused by virtual teaching with (r = 0.58) at a significant level (p <0.01) predicts burnout and teachers' job stress during the corona pandemic with (r = 0.68) at a significant level (p <0.01) predicts burnout in teachers. There was also a difference between job stress and emotional fatigue caused by virtual teaching between young and middle-aged teachers. Between the excitement of virtual teaching between young and middle-aged teachers. Therefore, all research hypotheses were confirmed.
Conclusion: Emotional fatigue seems to have adverse effects on teachers' condition, especially on burnout, during the Covid-19 period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Fatigue
  • Virtual Teaching
  • Job Stress
  • Job Burnout