اثربخشی آموزش گروهی ذهن‌آگاهی بر اضطراب و افسردگی مبتلایان به اختلال نارضایتی جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال نارضایتی جنسیتی به دلیل شرایط اجتماعی جوامع، معمولاً برای افراد آسیب‌های روان‌شناختی ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی ذهن‌آگاهی بر اضطراب و افسردگی مبتلایان به اختلال نارضایتی جنسیتی انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مردان و زنان مبتلا به اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به سازمان بهزیستی شیراز در سال 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 فرد با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). گروه‌ آزمایش مداخله آموزش گروهی ذهن‌آگاهی (8 جلسه) را طی دو ماه دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب (AQ) و پرسشنامه افسردگی (DQ) بود. داده‌ها به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که آموزش گروهی ذهن‌آگاهی بر اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی تاثیر دارد (0001/0>p). چنان که این آموزش گروهی توانسته منجر به کاهش اضطراب (61/0) و افسردگی (49/0)  این افراد شود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش ذهن‌آگاهی با بهره‌گیری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به اختلال نارضایتی جنسیتی مورد استفاده گیرد.

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Training Group Mindfulness on the Anxiety and Depression of the People with Gender Dysphoria Disorder

نویسندگان [English]

  • Farzin Amini 1
  • Khosro Ramazani 2
  • Alireza Mardpour 3
1 PhD student in Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Introduction: Gender dysphoria disorder usually causes psychological damages due to social conditions of the societies. The present study was conducted with the aim of investigating the efficacy of training group mindfulness on the anxiety and depression of the people with gender dysphoria disorder.
 
Methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control-group and three-month follow-up stage design. The statistical population of the present study included all men and women with gender dysphoria disorder who referred to the organization of wellbeing in the city of Shiraz in 2018-19. 30 people with sexual dissatisfaction were selected through non-random convenient sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group received the intervention of training group mindfulness (eight sessions) during two months. The applied questionnaires in this study included anxiety questionnaire (AQ) and depression questionnaire (DQ). The data were analyzed through repeated measurement ANOVA method.
Results: The results showed that training group mindfulness has effect on the anxiety and depression of the people with gender dysphoria disorder (p<0.0001) as this kind of training led to the decrease of anxiety (0.61) and depression (0.49) in these people.
Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that training mindfulness can be used as an efficient method to decrease anxiety and depression in the people with gender dysphoria disorder through employing techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender dysphoria disorder
  • depression
  • anxiety and training group mindfulness