هنجارشناسی بازی‌های دیجیتال با تاکید بر روانشناسی اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
بازی‌های دیجیتال، ابزاری برای انتقال فرهنگ بر محور تعامل‌گرایی هستند که می‌توانند در الگوسازی و تعیین و ترویج معیار و قاعده‌ای، مؤثر واقع شوند. این دغدغه وجود دارد که با توجه به روانشناسی اجتماعی آیا بازی‌های دیجیتال امکان ایجاد هنجار در مخاطبین خود دارند یا خیر؟
روش کار
این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. ابتدا، هنجارهای بازی‌های دیجیتال شناسایی شده و سپس تحلیل کیفی از هنجارهای بازی‌های دیجیتال صورت می گیرد. از طریق مصاحبه با افراد در 2 جامعه آماری کیفی، پرسش­های کدگذاری شده پرسیده می‌شود. جامعه آماری نخست، 19 بازیکن مذکر متخصص ساکن شهر تهران هستند و جامعه دوم، 10 فرد تحصیل کرده مذکر هستند که سواد رسانه ای دارند ولی با این بازی برای نخستین بار آشنا شده اند (جامعه حرفه‌ای و جامعه معمولی).
نتایج
مهم‌ترین هنجارهای بازی «ندای وظیفه» از منظر روانشناسی اجتماعی 4 مورد است: 1-وظیفه‌شناسی، 2- نحوه صحیح اطاعت مأمور از آمر، 3-دستیابی به نظم و فناوری نظامی و 4- قهرمان‌پروری است که این موارد به‌عنوان هنجارهای تصریحی و ملموس بازی «ندای وظیفه» با تاکید بر نسخه جنگاوری پیشرفته 2 – (2019) شناخته می‌شوند.
نتیجه­گیری
این هنجارها در دو جامعه آماری 19 و 10 نفر، مورد انطباق‌سازی با دیدگاه بازیکنان از منظر کیفی قرار گرفت که ازنظر بیشتر بازیکنان، معیارهای 4 گانه فوق، برای آنان نیز قابل‌درک است ولی برخی از آنان معتقدند که این معیارها در سطح هنجار باقی‌مانده و از بالقوه به بالفعل تبدیل نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of digital games with emphasis on social psychology

نویسندگان [English]

  • Narjes Pezhmanfar 1
  • Fariborz Bagheri 2
  • Bita Nasrollahi 3
1 PhD student in Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Digital games are a tool for transmitting culture based on interactionism that can be effective in modeling, setting and promoting criteria and rules. There is a concern that, given social psychology, digital games can create a norm in their audiences.
Method: This research is an analytical description. First, the norms of digital games are identified and then a qualitative analysis of the norms of digital games is performed. Coded questions are asked through interviews with individuals in two qualitative statistical communities. The first statistical population is 19 professional male players living in Tehran and the second population is 10 educated male individuals who have media literacy but are familiar with this game for the first time (professional and ordinary communities).
Results: The most important norms of the game "Call of Duty" from the perspective of social psychology are 4 items: 1- Conscientiousness, 2- The correct way of obeying the officer, 3- Achieving military order and technology, and 4- Heroism, which are the explicit and tangible norms of the game. "Call of Duty" is known by emphasizing the advanced combat version 2 - (2019).
Conclusion: In two statistical populations of 19 and 10 people, these norms were adapted to the players' point of view from a qualitative point of view. For most players, the above four criteria are understandable for them, but some of them believe that these criteria remain at the norm and They do not potentially become actual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social psychology
  • norm
  • digital games
  • Call of Duty game
  • conscientiousness