اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان GLP-1 در بافت پانکراس رت های چاق دیابتی نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت نوع 2 یک بیماری چند علتی است.مطالعه تجربی حاضر با هدف تعیین اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان GLP1 در بافت پانکراس و همچنین سطوح گلوکز و انسولین در رت های دیابتی نوع 2 انجام گرفت.
روش کار: : جامعه آماری را کلیه رت های نر ویستار انستیتو پاستور ایران تشکیل داده اند که از بین آنها 14 سر رت 10 هفته ای با وزن 20±220 گرم خریداری شدند. در ادامه رت های مورد مطالعه تحت اثر 6 هفته رژیم غذایی پرچرب و تزریق STZ دیابتی نوع 2 شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه (کنترل و مقاومتی) قرار گرفتند. سپس گروه مقاومتی در یک دوره تمرینات مقاومتی به مدت 6 هفته به تعداد 5 جلسه در هفته شرکت کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، سطوح ناشتایی گلوکز و انسولین و بیان GLP1 در بافت پانکراس هر دو گروه اندازه گیری و توسط آزمون تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند. کلیه بررسی‌های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS/Win نسخه 16 انجام گرفت.
نتایج: تمرینات مقاومتی به بهبود سطوح گلوکز ناشتا در مقایسه با گروه کنترل منجر شد. سطوح انسولین سرم و بیان GLP1 در بافت پانکراس گروه مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل به میزان معنی داری افزایش یافت. سطح معنی دار 5% = α در نظر گرفته شد.
نتیجه گیری: بر پایه یافته های این پژوهش، افزایش انسولین در گروه تمرین را می توان به افزایش بیان GLP1 در بافت پانکراس در پاسخ به تمرینات مقاومتی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 6-week resistance training on GLP-1 expression in pancreas tissue in Obese type 2 diabetic rats

نویسندگان [English]

  • Zeynab Ghasemi
  • Saqqa Farajtabar Behrestaq
  • Babi San Askari
Department of Physical Education and Sport Sciences, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Introduction: Type 2 diabetes is a multifactorial disease, with both genetic and environmental factors influencing its prevalence. The aim of this experimental study was to determine the effect of 6 weeks of resistance training on GLP1 expression in pancreatic tissue as well as glucose and insulin levels in type 2 diabetic rats.
method: The statistical population consisted of all male Wistar rats of Pasteur Institute of Iran, from which 14 10-week-old rats weighing 220 ± 20 g were purchased. The studied rats were exposed to 6 weeks of high-fat diet and STZ injection of type 2 diabetes and were randomly divided into two groups (control and resistance). The resistance group then participated in a resistance training course for 6 weeks with 5 sessions per week. 48 hours after the last training session, fasting glucose and insulin levels and GLP1 expression in pancreatic tissue of both groups were measured and compared by independent t-test. All statistical analyzes were performed using SPSS / Win software version 16.
Results: Resistance training improved fasting glucose levels compared to the control group. Serum insulin levels and GLP1 expression in pancreatic tissue of the resistance group increased significantly compared to the control group. Significant level of α = % 5 was considered.
Conclusion: Based on the findings of this study, increased serum insulin in response to resistance training in T2D rats may be attributed with increased Mafa expression in pancreas tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • Pancreas tissue
  • Type 2 diabetes
  • GLP-1 gene expression