اثربخشی رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران کرونری قلبی زودرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت ، گروه روانشناسی ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار ، گروه روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد ، گروه روانشناسی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران.

4 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال در عملکرد جنسی، یکی از عوارض مزمن بیماری کرونری قلبی زودرس محسوب می شود و اغلب در مراقبت بیماران کرونری قلبی زودرس نادیده گرفته می شود لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران کرونری قلبی زودرس بود.
روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی  بود. جامعه آماری کلیه بیماران مرد مبتلا به بیماری کرونری قلبی زودرس با سنّ کمتر از 50 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید رجائی در شهر تنکابن در تابستان 1397  بودند. 24 نفر از بیماران کرونری قلبی زودرس به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند . سپس به صورت تصادفی در گروه آزمایش (تحت رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد) (n=20 ) و گروه کنترل (n=20) گمارده شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد مسائل جنسی(MSQ) اسنل و فیشرو والترز (1993)، در سه مرحله خط پایه، پس از مداخله و پیگیری سه ماهه جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیری انجام شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که در گروه تحت رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  ، میانگین نمره اضطراب و افسردگی جنسی همچنین رضایت جنسی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طرز معناداری کاهش و افزایش پیدا کرده است (001/0 < P).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که رفتاردرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند در بهبود اضطراب و افسردگی جنسی همچنین رضایت جنسی در مردان مبتلا به بیماران کرونری قلبی زودرس موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment-based behavioral therapy on depression, anxiety and sexual satisfaction in patients with premature coronary heart disease

نویسندگان [English]

  • Eshagh Samkhaniani 1
  • Farhad Jomehri 2
  • Hasan Ahadi 3
  • javad khalatbari 4
1 PhD student Health Psychology , Department of Psychology , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor ,Department of Psychology , Allameh Tabatabai University ,Tehran ,Iran.(Corresponding author)
3 Professor, Department of Psychology , Karaj Branch , Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 Associate Professor,Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual dysfunction is one of the chronic complications of premature coronary heart disease and is often overlooked in the care of premature coronary heart disease patients. And sexual satisfaction was premature in coronary heart disease patients.
Method: This study was a quasi-experimental study. The statistical population was all male patients with premature coronary heart disease less than 50 years old who referred to Shahid Rajaei Hospital in Tonekabon in the summer of 1397. 24 patients with premature coronary heart disease were selected by available sampling method. Then they were randomly assigned to the experimental group (under acceptance and commitment behavior therapy) (n = 20) and the control group (n = 20). Data collection tools were the standard Sex Questionnaire (MSQ) of Snell and Fischer Walters (1993), in three baseline stages, after quarterly intervention and follow-up. Data analysis was performed using repeated measures multivariate analysis of variance.
Results: The results showed that in the group undergoing behavior therapy based on acceptance and commitment, the mean score of sexual anxiety and depression as well as sexual satisfaction in the experimental group compared to the control group decreased and increased significantly (P <0.001).
Conclusion: The results of this study showed that behavioral therapy based on acceptance and commitment can be effective in improving sexual anxiety and depression as well as sexual satisfaction in men with premature coronary heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Anxiety
  • Sexual Depression
  • Sexual Satisfaction
  • Acceptance and Commitment Behavior Therapy
  • Premature Coronary Artery Patients
Udo IA, Effiong JH, Edet IV, Aniedi UV, Morgan EA. Prevalence and Clinical Correlates of Sexual
Dysfunction among Primary Care Premature coronary heart disease Enrollees attending National
Health Insurance Scheme (NHIS) Clinic in Uyo, South-South, Nigeria. Jpn J Med. 2019; 2:3.
2. Holloway E. Sexual problems in coronary heart disease. Medicine. 2019 Feb 1; 47(2):106-9.
3. Omidvar S, Niaki MT, Amiri FN, Kheyrkhah F. Sexual dysfunction among women with Premature
coronary heart disease in a diabetic center in Amol. Journal of natural science, biology, and medicine.
2013 Jul; 4(2):321.
4. Dimitropoulos K, Bargiota A, Mouzas O, Melekos M, Tzortzis V, Koukoulis G. Sexual functioning
and distress among premenopausal women with uncomplicated type 1 coronary heart disease . The
journal of sexual medicine. 2012 May 1; 9(5):1374-81.
5. Maiorino MI, Bellastella G, Esposito K. Coronary heart disease and sexual dysfunction: current
perspectives. Coronary heart disease, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy. 2014; 7:95.
6. Stechova K, Mastikova L, Urbaniec K, Vanis M, Hylmarova S, Kvapil M, Pastor Z. Sexual
Dysfunction in Women Treated for Type 1 coronary heart disease and the Impact of Coexisting
Thyroid Disease. Sexual medicine. 2019 Jun 1; 7(2):217-26.
7. Giraldi A, Kristensen E. Sexual dysfunction in women with premature coronary heart disease. Journal
of sex research. 2010 Mar 24; 47(2-3):199-211.
8. Dimitropoulos K, Bargiota A, Mouzas O, Melekos M, Tzortzis V, Koukoulis G. Sexual functioning
and distress among premenopausal women with uncomplicated type 1 coronary heart disease . The
journal of sexual medicine. 2012 May 1; 9(5):1374-81.
9. Flotynska J, Uruska A, Michalska A, Araszkiewicz A, Zozulinska-Ziolkiewicz D. Sexual dysfunction
is a more common problem in young women with type 1 coronary heart disease than in healthy
women. Journal of sex & marital therapy. 2019 Oct 3; 45(7):643-51.
10. De Rose AF, Gallo F, Bini PM, Gattuccio I, Chiriacò V, Terrone C. Epidemiology of sexual disorders
in general medical practice: An Italian survey. Urologia Journal. 2019 May; 86(2):79-85.
11. Keyhani E, Falsafinejad MR, Khodabakhshi-koolaee A. Comparison of Marital Satisfaction and
Adjustment in Diabetic and Healthy Women. Journal of coronary heart disease Nursing. 2019 Feb 10;
6(4):653-63.
12. Moafi M, Hassanzadeh R. Comparison of Aggression, Anxiety and Marital Satisfaction among
Diabetic and Normal Women. Mental Disorders Letters. 2019 Oct 16; 1(1).
13. Asadpour E, Veisi S. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Marital
Satisfaction, Sexual Self-Esteem and Burnout Martial among Women with coronary heart disease .
Journal of Arak University of Medical Sciences. 2019 Feb 10; 21(7):8-17.
14. Hajinia A, Khalatbari J. The effectiveness of sex therapy on sexual self-efficacy and marital satisfaction
of diabetic women. Educ Stud. 2017; 2(1):33-42.
15. Keyhani E, Falsafinejad MR, Khodabakhshi-koolaee A. Comparison of Marital Satisfaction and
Adjustment in Diabetic and Healthy Women. Journal of coronary heart disease Nursing. 2019 Feb 10;
6(4):653-63.
16. Moafi M, Hassanzadeh R. Comparison of Aggression, Anxiety and Marital Satisfaction among
Diabetic and Normal Women. Mental Disorders Letters. 2019 Oct 16; 1(1).
17. Binning J, Woodburn J, Bus SA, Barn R. Motivational interviewing to improve adherence behaviours
for the prevention of diabetic foot ulceration. Coronary heart disease /metabolism research and
reviews. 2019 Feb; 35(2):e3105.
18. Keukenkamp R, Merkx MJ, Busch-Westbroek TE, Bus SA. An explorative study on the efficacy and
feasibility of the use of motivational interviewing to improve footwear adherence in persons with
coronary heart disease at high risk for foot ulceration. Journal of the American Podiatric Medical
Association. 2018 Mar; 108(2):90-9.
19. Salimi C, Momtazi S, Zenuzian S. A review on effectiveness of motivational interviewing in the
management of premature coronary heart disease. J Psychol Clin Psychiatry. 2016; 5(4):1-6.
20. Dogru A, Ovayolu N, Ovayolu O. The effect of motivational interview persons with coronary heart
disease on self-management and metabolic variables. JPMA. 2019; 69(294.)
21. Calderon G. Motivational Interviewing to Improve coronary heart disease Outcomes in Hispanic
Adults with coronary heart disease (Doctoral dissertation, Brandman University.)
22. Celano CM, Gianangelo TA, Millstein RA, Chung WJ, Wexler DJ, Park ER, Huffman JC. A positive
psychology–motivational interviewing intervention for patients with coronary heart disease: Proof-ofconcept trial. The International Journal of Psychiatry in Medicine. 2019 Mar; 54(2):97-114.
23. Safari S S, Rahnama M, Abdullahi Mohammad A, Naderifar M. Impact of Individual Motivational
Interview Based on Self-care on the Treatment Adherence of Type II Diabetic Patients. J coronary
heart disease Nurs. 2019; 7 (3):820-829.
24. Razavi N S, Majlessi F, Mohebbi B, Tol A, Azam K. The Effect of Educational Intervention on
Improving Medication on AIM Model Based Adherence and coronary heart disease Control in Patients
with coronary heart disease. Ijdld. 2017; 16 (3):173-182 M.
25. Ekong G. Motivational Interviewing for coronary heart disease Medication Adherence in Type 1
coronary heart disease and coronary heart disease Patients: Auburn University; 2018.
26. Welch G, Zagarins SE, Feinberg RG, Garb JL. Motivational interviewing delivered by coronary heart
disease educators: does it improve blood glucose control among poorly controlled coronary heart
disease patients? Coronary heart disease Res Clin Pract. 2011; 91 (1): 54 - 60.
27. Moraveji M, Hatami M, Ahadi M, Seyrafi M, Chiti H. The Effect of Group Motivational Interview on
Therapeutic Satisfaction and Therapeutic Adherence of Patients with coronary heart disease. JHPM.
2019; 8 (6) :39-47
28. Interviewing M. Motivational Interviewing. Praise for Substance Abuse Treatment for Youth and
Adults. 2013 Apr 25:1.
29. Snell WE, Fisher TD, Walters AS. The Multidimensional Sexuality Questionnaire: An objective selfreport measure of psychological tendencies associated with human sexuality. Annals of Sex Research.
1993 Mar 1; 6(1):27-55.
30. Brug J, Spikmans F, Aartsen C, Breedveld B, Bes R, Fereira I. Training dietitians in basic motivational
interviewing skills results in changes in their counseling style and in lower saturated fat intakes in their
patients. Journal of Nutrition Education and Behavior. 2017 Jan 1; 39(1):8-12.
31. Hosseini, Marzieh. The Relationship between Sexual Components and Communication Skills with
Marital Satisfaction in Married Women in Gachsaran.2014, Master thesis. Islamic Azad University.
Arsanjan Unit.
32. Selçuk-Tosun A, Zincir H. The Effect on Health Outcomes of Post-Intervention Transtheoretical
Model-Based Motivational Interview in Adults with Premature coronary heart disease: Follow up a
Cross-Sectional Study. Journal of caring sciences. 2019 Mar; 8(1):1.