تدوین مدل رضایت از زندگی بر اساس انواع هوش با میانجی گری سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه
مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین انواع هوش (هوش عمومی، هوش هیجانی، هوش موفق، هوش معنوی، هوش اخلاقی و هوش فرهنگی) و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان در دانشجویان انجام شد. روش کار
روش مطالعه حاضر همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد تنکابن در سال تحصیلی 1398-1399 به تعداد 4416 نفر بودند. نمونه این پژوهش شامل 200 نفر از جامعه مذکور بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985)، آزمون هوشی عمومی نابسته به فرهنگ کتل (1949)، آزمون هوش هیجانی بار-آن (1997)، پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ و گریگورنکو (2000)، پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2009)، پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (2005)، پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2003) و پرسشنامه سلامت‌ عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) بود.
نتایج
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد اثر مستقیم سلامت روان بر رضایت از زندگی معنادار 69/0 و معنادار است (05/0>p). اثر مستقیم هوش بر رضایت از زندگی 37/0 و معنادار است (05/0>p). همچنین، بین هوش عمومی با سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد (05/0>p). نتیجه گیری
نتیجه این مطالعه نشان داد سلامت روان در رابطه بین هوش و رضایت از زندگی دانشجویان نقش میانجی دارد و بر این اساس، پیشنهاد می شود در محیط های آموزشی شرایطی فراهم شود تا دروس و زمینه های آموزشی پیرامون پرورش انواع هوش صورت گیرد تا موجب سلامت روان و رضایت از زندگی بیشتر در دانشجویان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of life satisfaction model based on types of intelligence mediated by mental health in students of Islamic Azad University, Tonekabon Branch

نویسندگان [English]

  • Hossein Haddadi Moghaddam 1
  • Shahnam Abolghasemi 2
  • Taher Tizdast 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
2 Associate Professor، Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University , Tonekabon , Iran.(Corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology,Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to determine the relationship between types of intelligence (general intelligence, emotional intelligence, successful intelligence, spiritual intelligence, moral intelligence and cultural intelligence) and life satisfaction mediated by mental health in students.
Method
The method of the present study was correlation. The statistical population of this study included all students of Tonekabon Azad University in the academic year 1399-1399 in the number of 4416 people. The sample of this study included 200 people from the mentioned community who were selected using non-random and available sampling method. Data collection tools included Life Satisfaction Scale of Diner et al. (1985), Cattell Culture (1949) General Intelligence Test (Bar9-On Emotional Intelligence Test) (1997), Sternberg and Grigorenko Success Intelligence Questionnaire (2000), Intelligence Questionnaire Spiritual King (2009), Link and Kiel (2005) Moral Intelligence Questionnaire, Early & Ang (2003) Cultural Intelligence Questionnaire, and Goldberg & Hiller (1979) General Health Questionnaire.
Results
Data analysis using structural equation modeling showed that the direct effect of mental health on life satisfaction was significant (0.69) (p <0.05). The direct effect of intelligence on life satisfaction is 0.37 and significant (p <0.05). Also, there is a significant relationship between general intelligence and mental health (p <0.05).
Conclusion
The results of this study showed that mental health has a mediating role in the relationship between intelligence and life satisfaction of students. And increase student life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • intelligence
  • life satisfaction
Kvintova, J., & Sigmund, M. (2016). Physical activity, body composition and health assessment in current
female University students with active and inactive lifestyles. Journal of Physical Education and Sport, 16,
627.
2. Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and
cognitive evaluations of life. Annual review of psychology, 54(1), 403-425.
3. Ilanloo, Hussein; Ahmadi, Siddique; Farahani, Nastaran; Hassani, Mohammad Baqir; Rezaei, Manouchehr
(1399). Predicting life satisfaction based on initial maladaptation schemas and lifestyle in nurses. Journal of
Psychological Sciences. 19 (88). 437-431. (in Persian)
4. Nuradi, Mitra (1400). Relationship between personality traits and social support, life satisfaction and
students' academic performance. Quarterly Journal of Management and Education Outlook. 3 (2). 17-1. (in
Persian)
5. Lukat, J., Margraf, J., Lutz, R., van der Veld, W. M., & Becker, E. S. (2016). Psychometric properties of the
positive mental health scale (PMH-scale). BMC psychology, 4(1), 1-14.
6. Melton, G. B., Petrila, J., Poythress, N. G., Slobogin, C., Otto, R. K., Mossman, D., & Condie, L. O.
(2017). Psychological evaluations for the courts: A handbook for mental health professionals and lawyers.
Guilford Publications.
7. Sohrabi, M. R., Malih, N., Karimi, H. R., & Hajihashemi, Z. (2019). Effect of general medical degree
curricular change on mental health of medical students: a concurrent controlled educational trial. Iranian
journal of psychiatry, 14(1), 40.
8. Chase, C. R. (2018). The geometry of emotions: Using chakra acupuncture and 5-Phase Theory to describe
personality archetypes for clinical use. Medical acupuncture, 30(4), 167-178.
9. Zhang, A., Yan, J., Yang, G., Tan, X., Wang, X., & Tan, S. (2018). Life satisfaction and its associated factors
among money boys in China. Public health, 154, 110-117.
10. Rezaei, Tahereh; Bayani, Ali Asghar; Shariatnia, Kazem (1394). Predicting mental health based on variables
of self-esteem, life satisfaction and hope in students. Health education and health promotion. 3 (3). 252-242.
(in Persian)
11. Nikolaev, B., & Salahodjaev, R. (2016). The role of intelligence in the distribution of national
happiness. Intelligence, 56, 38-45.
12. Kanazawa, S. (2014). Why is intelligence associated with stability of happiness?. British Journal of
Psychology, 105(3), 316-337.
13. Cattell, R. B. (1949). Culture Free Intelligence Test, Scale I: Handbook. Champaign, Illinois: Institute of
Personality and Ability.
14. Kamkari, Kambiz; Afrooz, Gholam Ali (1394). Psychological foundations of intelligence and creativity:
history, theories and approaches. Tehran: University of Tehran. (in Persian)
15. Bar-On, R. (1997). The emotional intelligence inventory (EQ-I): Technical manual. Toronto, Canada: MultiHealth Systems, 211.
16. Babaei Nadinlui, Karim; Medicine, Hannah; Shariati, Farhad; Zarei, Batool (1392). Comparison of creativity,
emotional intelligence and academic achievement in monolingual and bilingual elementary school students.
National Congress of Child and Adolescent Psychology. (in Persian)
17. Valielahi, S. (2018). The relationship between moral intelligence and emotional intelligence with life
satisfaction. Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, (15), 1927-1953. (in Persian)
18. Ruiz‐Aranda, D., Extremera, N., & Pineda‐Galan, C. (2014). Emotional intelligence, life satisfaction and
subjective happiness in female student health professionals: the mediating effect of perceived stress. Journal
of psychiatric and mental health nursing, 21(2), 106-113.
19. Roshanizmirniko, Sepideh; Azad Abdollahpour, Mohammad (1396). The Relationship between Successful
Intelligence and Life Satisfaction among Female High School Students in Urmia, National Conference on
New Approaches to the Humanities in the 21st Century, Rasht, Imam Sadegh (AS) University, Sisters
Campus. (in Persian)
20. Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2000). Practical intelligence and its development.
21. King, D. B. (2009). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and
measure. Unpublished Master’s Thesis, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.
22. Mahasneh, A. M., Shammout, N. A., Alkhazaleh, Z. M., Al-Alwan, A. F., & Abu-Eita, J. D. (2015). The
relationship between spiritual intelligence and personality traits among Jordanian university
students. Psychology research and behavior management, 8, 89.
23. Marashi, Seyed Ali; Mehrabian, Tahereh; Musliman, Mahsa (2016). Investigating the relationship between
personality traits and spiritual intelligence with life satisfaction in employees of an industrial company in
Ilam province. Military care sciences. 3 (1). 54-48. (in Persian)
24. Kaur, G., & Singh, A. (2013). Relationship among emotional intelligence, social Intelligence, spiritual
Intelligence and life satisfaction of the cher traines. Int J Teach Edu Res, 2(7), 23-9.
25. Lennick, D., & Kiel, F. (2005). Linking strong moral principles to business success. Pennsylvania, Wharton
School of the University of Pennsylvania.
26. Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures.
27. De Sisto, M., & Dickinson, G. (2019). Investigating Strategies for Developing Cultural Intelligence: A
Creative. Transformations in Tertiary Education: The Scholarship of Engagement at RMIT University, 145.
28. Barani, Azam; Artists, Nazanin; Ardalani, Laden; Rezaei Robini, Zahra (1393). Investigating the relationship
between spiritual intelligence and mental health and marital satisfaction in couples in Marvdasht. The first
national conference on educational sciences and psychology of spirituality and health. Bandargaz. (in
Persian)
29. Hejazi, Assad; Ghanizadeh, Mehri (1397). Analyzing the relationship between moral intelligence and mental
health of school teachers. Ethics in science and technology. 13 (2). 107-99. (in Persian)
30. Motovalian, Seyed Mehdi; farima, dokoshkani; Yahya Zadeh Jelodar, Suleiman (1398). Survey of life
satisfaction among students of Mazandaran University and its relationship with personality dimensions.
Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry. 6 (1). 34-23. (in Persian)
31. Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of
personality assessment, 49(1), 71-75.
32. Bayani, Ali Asghar; Little, Ashour Mohammad; Goodarzi, Hassania (1386). Validity of the Life Satisfaction
Scale (SWLS). Transformational Psychology (Iranian Psychologists). 3 (11). 265-259. (in Persian)
33. Ismail Nia, Saeed; Sarami, Gholamreza; Bani Jamali, Shokooh Sadat (1398). Relationship between
successful intelligence and wisdom with learning English in male and female students of Ghaemshahr, Babol,
Sari. Education Strategies in Medical Sciences. 12 (4). 168-159. Validity and Validity of General Health
Questionnaire (G.H.Q). (in Persian)
34. Raghib, Maeda; Siadat, Seyed Ali; Hakiminia, Behzad; Ahmadi, Seyed Jafar (1389). Validation of King
Spiritual Intelligence Scale (SISRI-24) in Isfahan University students. Journal of Psychological
Achievements. 17 (1). 164-141. (in Persian)
35. Bahrami, Mohammad Amin; Asmi, Maryam; Fatahpanah, Azadeh; Dehghani Tafti, Arefeh; Ahmadi Tehrani,
Gholamreza (1391). Level of moral intelligence of faculty members and staff of Shahid Sadoughi University
of Medical Sciences, Yazd. Ethics and history of medicine. 5 (6). 95-81. (in Persian)
36. Kazemi, Masoumeh (1387). Investigating the relationship between cultural intelligence and the performance
of the employees of Al-Mustafa Al-Alamiyah Society. Master Thesis. University of Tehran. (in Persian)
37. Goldberg, D., & Williams, P. (2000). General health questionnaire (GHQ). Swindon, Wiltshire, UK:
nferNelson.
38. Taqghavi, Seyed Mohammad Reza (1380). Evaluation of validity and validity of general health
questionnaire. Psychology. (20). 398-381. (in Persian)
39. Tabatabai, Shahnaz; Rasooli, Zeinab (1397). Assessing the validity and reliability of the Persian version of
the General Health Questionnaire (GHQ-60) in the staff of the industrial sector. Occupational health in Iran.
15 (3). 54-45. (in Persian)