تفاوت پلاکهای آترواسکلروتیک در زنان و مردان ، مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار جراحی قلب، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار جراحی قلب، مرکز تحقیقات قلب و عروق ، بیمارستان مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: بیماری ایسکمی قلبی شایع ترین علت مرگ و میر به شمار می‌آید . ملاک تشخیص و درمان آن در بیماران علامت دار،  شناسایی تنگی های مهم عروق کرونر می باشد. هرچند تنگی کرونر به علت آترواسکلروز شایع ترین علت ایسکمی میوکارد است، در درصد قابل توجهی از بیماران با علایم ایسکمی میوکارد(بویژه در زنان) ،  تنگی مهم کرونر ندارند. هدف از این مقاله مروری، مطالعه اختلافات زن و مرد در تظاهرات بالینی ، فاکتورهای خطر، اقدامات تشخیصی و پیش آگهی بیماری میکرووسکولر کرونری می باشد.
روش بررسی: با استفاده از کلید واژه هایwomen AND[ ''coronary microvascular disease'']  در پایگاه اطلاعاتی  Pubmedجستجوانجام شد. محدوده جستجوی مقالات از سال 2021-2011 میلادی بود.
نتایج: اختلال  درساختار یا عملکرد میکرووسکولر کرونری به طور شایع در زنان دیده می‌شود و ممکن است در غیاب تنگی قابل ملاحظه عروق اپیکارد اتفاق افتد  و با اتفاقات قلبی و مورتالیته همراه می باشد. به نظر می‌رسد با پاتوفیزیولوژی متفاوتی، زنان ایسکمی میوکارد را تجربه می‌کنند در حالی که در مردان بر مبنای عدم تطابق عرضه و تقاضا ، تنگی کرونر با محدودیت جریان خون همراه است .ریسک فاکتورهای شناخته شده بیماری ایسکمی قلبی در ایجاد بیماری میکرووسکولر شریک جرم هستند اما مکانیسم کامل برای ایجاد و پیشرفت بیماری میکرووسکولر شناخته نشده است.
نتیجه گیری: تفاوت های بیولوژیک در سایز شریان کرونر، تاثیرات هورمونی، سیستم عصبی اتونوم، اندکسهای خونی و الکتروفیزیولوژیک در تفاوت بروز علایم ایسکمی قلبی بین زن و مرد نقش دارد .هرچند که اطلاعات ما در رابطه با بیماری کرونری غیر انسدادی محدود میباشد، افزایش تشخیص و شناسایی ریسک فاکتورهای شناخته شده قلبی وتوجه به تفاوت اثرآنان درزنان و ریسک فاکتورهایی که فقط در زنان دیده می شود، به درک جدیدی از مکانیسم های موثر در بدتر شدن پیش آگهی بیماری ایسکمی قلبی در زنان کمک میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differences in non-obstructive atherosclerotic plaques between men and women, a narrative review article

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Beheshti 1
  • Mahnoosh Foroughi 2
1 Assistant Professor of Cardiac Surgery, Cardiovascular Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Cardiac Surgery, Cardiovascular Research Center, Modarres Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Ischemic heart disease (IHD) is the main cause of mortality in the world. Presence of significant stenosis in coronary arteries is the cornerstone of diagnosis and treatment in symptomatic patients. Although stenotic coronary arteries due to atherosclerotic lesion is the most cause of IHD, there is no important stenotic lesion(s) in major proportion of symptomatic patients (especially female patients). The aim of this article is to review recent literatures about the important differences of men and women in clinical manifestation, risk factors, diagnosis, and prognosis of microvascular coronary disease.
Materials and Methods: The search was conducted for articles published between 2011 and 2021 in PubMed using the following key words: ''Women'' AND ['' Coronary microvascular disease'']. Data were collected by reviewing the texts.
Results: Well defined risk factors of IHD may have important role in development of microvascular coronary disease, but exact mechanism of it is unclear. Disorders in coronary microvascular structure or function is common in women and may happen in the absence of stenotic epicardial coronary arteries, while is associated with cardiac events and mortality.
Conclusion: There is limited data about non obstructive coronary disease. The prognosis of IHD is worse in women compared to men; it could be explained by identification of more cardiac risk factors in women and pay attention to different effects of risk factors between men and women, and presence of unique risk factors for women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ischemic heart disease
  • women
  • Coronary microvascular disease
1. Humphries KH, Izadnegahdar M, Sedlak T, Saw J, Johnston N, Schenck-Gustafsson K, et al. Sex differences in cardiovascular
disease – Impact on care and outcomes. Front Neuroendocrinol. 2017;46:46-70.
2. McSweeney JC, Rosenfeld AG, Abel WM, Braun LT, Burke LE, Daugherty SL, et al. Preventing and Experiencing Ischemic Heart
Disease as a Woman: State of the Science. Circulation. 2016;133(13):1302-31.
3. Foroughi M, Eraghi MG, Fard EA, Aval ZA, Tehrani HM, Tehrani MM. Increased Demand for Blood Transfusion in Cardiac
Surgery: Simple but Unsolved Common Problem. J. Cell. Mol. Anesth. 2017;2(3):112-9.
4. Crea F, Battipaglia I, Andreotti F. Sex differences in mechanisms, presentation and management of ischaemic heart disease.
Atherosclerosis. 2015;241(1):157-68.
5. Garcia M, Mulvagh SL, Bairey Merz CN, Buring JE, Manson JE. Cardiovascular Disease in Women. Circ. Res. 2016;118(8):1273-
93.
6. Aggarwal NR, Patel HN, Mehta LS, Sanghani RM, Lundberg GP, Lewis SJ, et al. Sex Differences in Ischemic Heart Disease.
Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. 2018;11(2).
7. Chiu MH, Heydari B, Batulan Z, Maarouf N, Subramanya V, Schenck-Gustafsson K, et al. Coronary artery disease in postmenopausal women: are there appropriate means of assessment? Clin. Sci. 2018;132(17):1937-52.
8. Groepenhoff F, Bots SH, Kessler EL, Sickinghe AA, Eikendal AL, Leiner T, et al. Sex-specific aspects in the pathophysiology and
imaging of coronary macro-and microvascular disease. J. Cardiovasc. Transl. Res. 2020;13(1):39-46.
9. Gebhard C. Women and acute coronary syndromes: still up to no good. Eur Heart J. 2017;38(14):1066-8.
10. Gebhard C, Muka T, Siller-Matula JM, Osto E, Luu J, Bengs S, et al. Sex and gender in cardiovascular medicine: presentation and
outcomes of acute coronary syndrome. Eur Heart J 2020;41(13):1328-36.
11. Foroughi M, Ahranjani S, Ebrahimian M, Saieedi M, Safi M, Abtahian Z. Coronary artery disease in Iranian young adults,
similarities and differences. Open J. Epidemiol. 2014;2014.
12. Sarma A, Scott NS. Assessing and Modifying Coronary Artery Disease Risk in Women. Curr. Treat. Options Cardiovasc. Med.
2017;19(7).
13. Haider A, Bengs S, Luu J, Osto E, Siller-Matula JM, Muka T, et al. Sex and gender in cardiovascular medicine: presentation and
outcomes of acute coronary syndrome. Eur Heart J. 2020;41(13):1328-36.
14. Chandrasekhar J, Gill A, Mehran R. Acute myocardial infarction in young women: current perspectives. Int J Womens Health.
2018;10:267.
15. Ahmed B, Creager MA. Alternative causes of myocardial ischemia in women: An update on spontaneous coronary artery
dissection, vasospastic angina and coronary microvascular dysfunction. Vasc Med. 2017;22(2):146-60.
16. Chandrasekhar J, Gill A, Mehran R. Acute myocardial infarction in young women: current perspectives. Int J Womens Health.
2018;Volume 10:267-84.
17. Schmidt KMT, Nan J, Scantlebury DC, Aggarwal NR. Stable Ischemic Heart Disease in Women. Curr. Treat. Options Cardiovasc.
Med. 2018;20(9).
18. Waheed N, Elias-Smale S, Malas W, Malas W, Maas AH, Sedlak TL, et al. Sex Differences in Non-Obstructive Coronary Artery
Disease. Cardiovasc. Res. 2020: 116(4): 829–840.
19. Brewer LC, Adigun RO, Mulvagh SL. The Prevention, Diagnosis and Treatment of Ischemic Heart Disease in Women. 2018:215-
38.
20. Groepenhoff F, Bots SH, Kessler EL, Sickinghe AA, Eikendal ALM, Leiner T, et al. Sex-Specific Aspects in the Pathophysiology
and Imaging of Coronary Macro- and Microvascular Disease. J. Cardiovasc. Transl. Res. 2019;13(1):39-46.