مدل‌یابی شایستگی هیجانی- اجتماعی معلمان براساس عوامل فردی و بافتی و تاثیر آن بر احساس تعلق به مدرسه دانش-آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 3- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف پژوهش تعیین برازش مدل‌ شایستگی هیجانی- اجتماعی معلمان بر اساس عوامل فردی و بافتی و تاثیر آن بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان بود.
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری را کلیه معلمان شاغل در مدارس (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) و دانش‌آموزان در حال تحصیل در همان مدارس در منطقه 2 شهرستان دهلران در سال تحصیلی 98-97 تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 150 نفر از معلمان و 150 نفر از دانش‌آموزان به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شایستگی هیجانی-اجتماعی معلمان، مقیاس فرسودگی شغلی، مقیاس هوش هیجانی و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بود و داده‌های بدست آمده در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که عوامل فردی بر شایستگی هیجانی-اجتماعی معلمان اثر مستقیم دارد، عوامل بافتی بر شایستگی هیجانی اجتماعی معلمان، اثر معکوس دارد، شایستگی هیجانی اجتماعی بر احساس تعلق دانش آموزان اثر مستقیم دارد. پس از آن، عوامل بافتی بیشترین تاثیر را بر متغیر شایستگی هیجانی اجتماعی داشتند (37/0-=β(. بررسی شاخص‌های برازش مدل حاکی از آن است که مدل مورد نظر برازش مطلوبی با داده‌ها دارد.
براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که عوامل فردی و بافتی بر شایستگی هیجانی اجتماعی معلمان تاثیر داشتند که اثر عوامل فردی مستقیم و اثرعوامل بافتی معکوس بوده است. و همچنین شایستگی هیجانی اجتماعی معلمان بر احساس تعلق دانش‌آموزان تاثیر مستقیم داشته است و پس از آن عوامل بافتی بیشترین تاثیر را بر متغیر شایستگی هیجانی اجتماعی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling teachers 'emotional-social competence based on individual and contextual factors and its effect on students' sense of belonging to school

نویسندگان [English]

  • Fariba Hemmati 1
  • Zahra Abbas pour Azar 2
  • Hassan Asadzadeh 3
  • Abdolhassan Farhangi 4
1 PhD student, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the fit of teachers 'emotional-social competence model based on individual and contextual factors and its effect on students' sense of belonging to school.
The present study is a descriptive correlational study and the statistical population consisted of all teachers working in schools (elementary, junior high and high school) and students studying in the same schools in District 2 of Dehloran city in the academic year of 1997-98. Among them, 150 teachers and 150 students were selected and studied as a sample group. The research instruments included teachers' emotional-social competency questionnaire, burnout scale, emotional intelligence scale and school sense questionnaire, and the obtained data were examined in two descriptive and inferential sections.
The results showed that individual factors have a direct effect on teachers' emotional-social competence, contextual factors have an inverse effect on teachers' social and emotional competence, social emotional competence has a direct effect on students' sense of belonging. After that, tissue factors had the greatest effect the variable of social emotional competence (β = -0.37). The study model fit indices indicates the model has a good fit with the data.
Based on the findings of this study, it can be said that individual and tissue factors had effect teachers' social and emotional competence, which the effect of direct individual factors and the effect of inverse tissue factors. Also, teachers 'social-emotional competence had a direct effect on students' sense belonging, and then contextual factors had the greatest impact the social-emotional competence variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional social competence of teachers
  • individual and contextual factors
  • sense of belonging to school
  • Students