طراحی مدل بومی رقابت‌پذیری مطبوعات ایران در دوران شیوع کووید- ۱۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ای، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد یار گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

4 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

5 دانشیار، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: نقش مطبوعات در برخی از برهه‌های زمانی بیش از پیش حیاتی و پررنگ نمی‌شود مگر از طریق رقابت‌پذیری، بدین سبب در این مطالعه بر اساس رویکردهای رقابت‌پذیری سعی شد مدل بومی رقابت‌پذیری مطبوعات ایران با تاکید بر نظارت و شفافیت مالی طراحی و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
روش کار:  در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد مدل از روش کیفی «تحلیل مضمون و دلفی فازی» و در بخش کمی از روش دیماتل فازی و تحلیل شبکه ای فازی استفاده شد. و به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش استادان مدیریت رسانه و ارتباطات و مدیران رسانه‌ها و مطبوعات ایران می‌باشند. جامعه­ی تحقیق کاربران شبکه­های اجتماعی در ایران می باشند و 30 نفر خبره به عنوان نمونه در تهران (با ویژگی­های همگن) انتخاب شدند.
نتایج: نتایج نشان دادکه مولفه های آمادگی فناورانه با وزن (1241/0) در رتبه اول و کارایی بازار محصول با وزن (1208/0)؛ محیط اقتصادی با وزن (1145/0)؛ نهادهای مرتبط با وزن (1086/0)؛ کارایی بازار کار با وزن (1027/0)؛ آموزش عالی و حرفه ای با وزن (0951/0)؛ اندازه بازار با وزن (0862/0)؛ زیرساخت ها با وزن (0856/0)؛ توسعه بازار مالی با وزن (0814/0)؛ پیشرفت کسب و کار با وزن (0809/0)؛  رتبه های دوم تا دهم را کسب نموده اند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که مطبوعات نقش مهمی در شفاف سازی مالی دارد و در این راستا پیشنهاد می گردد تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a native model of the competitiveness of the Iranian press during the Covid outbreak - 19

نویسندگان [English]

  • Seyed mohammad Zoheir Gharazi 1
  • Ataolah Abtahi 2
  • Hamidreza hosseini dana 3
  • Ahmad Zendehdel 4
  • Fateme Azizabadi Farahani 5
1 Student, Department of Cultural and Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Cultural and Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Media management, faculty of humanities and arts, damavand branch, Islamic Azad University, damavand, Iran
4 Assistant Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Humanities and Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
5 Associate Professor, , Department of Cultural and Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The role of the press in some periods of time does not become more vital and prominent except through competitiveness.
  Therefore, in this study, based on competitiveness approaches, an attempt was made to design and critique the indigenous model of competitiveness of the Iranian press with emphasis on financial supervision and transparency.
Methods: In this study, in order to identify the dimensions of the model, the qualitative method of "fuzzy content analysis and Delphi" was used and in a quantitative part, the fuzzy dimatel method and fuzzy network analysis were used. In order to collect information, questionnaires and semi-structured interviews were used. The statistical population of the study is professors of media and communication management and managers of Iranian media and press. The research community is users of social networks in Iran and 30 experts were selected as a sample in Tehran (with homogeneous characteristics).
Results:  The results showed that the components of technological readiness with weight (0.1241) in the first place and the efficiency of the product market with weight (0.208); Weighted economic environment (0.1145); Weight-related institutions (0.1086); Labor market efficiency by weight (0.1027); Higher and professional education with weight (0.0951); Market size by weight (0.0862); Infrastructure by weight (0.0856); Development of financial market by weight (0.0814); Business progress by weight (0.0809); They are ranked second to tenth.
Conclusion: It seems that the press has an important role in financial transparency and in this regard, it is suggested that more research be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Press
  • Financial Supervision and Transparency
  • Covid - 19