بازشناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در طراحی و ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سبز در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه رعایت ملاحظات زیست محیطی در مراکز درمانی و بیمارستانها به عنوان یک الزام مطرح می‌باشد. نظر به آنکه تاکنون در کشور مطالعه‌ای در زمینه جنبه‌های طراحی و ساختمانی این گونه فضاها از دیدگاه زیست محیطی صورت نگرفته است، این تحقیق با هدف تدوین شاخص‌های موثر بر طراحی و ساخت بیمارستان سبز در کشور انجام شده است.
روش کار: نوع تحقیق پیمایشی و تحلیلی می‌باشد. در مرحله اول با استفاده از مبانی نظری، اقدام به تدوین شاخص‌های موثر بر طراحی و ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گردید. سپس با استفاده از پنل دلفی شاخص‌های مورد بررسی و تایید قرار گرفتند. از آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده شد. در مرحله بعد با وزن‌دهی به شاخص‌های موثر، از طریق تکنیک فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شاخص‌ها اولویت‌بندی شدند.
نتایج: نتایج بیانگر 7 شاخص اصلی و 30 زیرشاخص بوده که از توزیع غیرنرمالی برخوردار بودند. مقایسه زوجی عوامل اثرگذار نشان داد که شاخص «مدیریت انرژی» با 567/0 دارای بالاترین وزن و پس از آن، شاخص «کنترل آلودگی» با وزن 512/0 قرار دارد. کمترین وزن شاخص‌ها متعلق به عامل «منظرسازی» با امتیاز 331/0 می‌باشد. زیرشاخص‌ها نیز براساس دو پارامتر اهیمت فنی و اولویت زمانی اجرا، وزن‌دهی شدند که مشخص شد زیرشاخص «رعایت استانداردهای LEED» دارای بیشترین امتیاز و زیرشاخص « عدم کاربرد سموم آفت‌کش، رنگ‌ها و سایر مشتقات شیمیایی سمی» واجد کمترین امتیاز شدند.
نتیجه‌گیری: لازم است در فاز مطالعاتی و ساختمانی به شاخص‌ها و زیرشاخص‌های بیمارستان سبز توجه شود تا ضمن کاهش هزینه‌های فاز بهره‌برداری نسبت به کاهش مخاطرات زیست محیطی و افزایش سطح ایمنی پرسنل و بیماران تلاش گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and prioritization of effective indicators in the design and construction of hospitals and green treatment centers in the country

نویسندگان [English]

 • Davod Pourian 1
 • Esmaeil Naderbeigi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 MSc of Construction Management, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, observing environmental considerations in medical centers and hospitals is a requirement. Considering that no study has been done in the country on the design and construction aspects of such spaces from an environmental point of view, this study has been conducted with the aim of compiling effective indicators on the design and construction of a green hospital in the country. The type of research is survey and analytical.
Methods: Methodology: In the first stage, using theoretical foundations, effective indicators were developed on the design and construction of hospitals and medical centers. Then, the indicators were reviewed and approved using the Delphi panel. Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data. In the next step, by weighting the effective indicators, the indicators were prioritized through the Hierarchical Analysis Process (AHP) technique.
Results: The results showed 7 main indicators and 30 sub-indices that had an abnormal distribution. A pairwise comparison of influential factors showed that the "Energy Management" index with 0.567 has the highest weight and then the "pollution control" index with a weight of 0.512. The lowest weight of the indicators belongs to the "landscape" factor with a score of 0.331. The sub-indices were weighed based on two parameters of technical importance and priority of execution time, which were found to have the highest score under the subheading "Compliance with LEED standards" and the sub-index "No use of pesticides, dyes and other toxic chemical derivatives".
Conclusion: In the study and construction phase, it is necessary to pay attention to the indicators and sub-indicators of Green Hospital in order to reduce environmental costs and increase the safety level of staff and patients while reducing the costs of the operation phase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Hospital
 • Health Index
 • Environmental Standard
 • Optimal Energy Consumption
 1. Teymourzadeh. Ehsan, Ghanizadeh. Qader, Zaboli. Ruhollah, Yaqubi. Ruhollah, 2020, A Study of Key
  Indicators of Green Hospital in a Selected Military Hospital, Journal of Military Medicine, Volume 22,
  Number 4, 409-401
  2. Shabani. Joseph, the faithful carpenter. Ali, Meraji. Marzieh, smart. Elahe, 2018, Green Hospital Model
  Design for the Country, Health Management, 2 (72), 76-64
  3. Ali Taleshi. Mohammad Saleh, Nejad Korki. Farhad, Azimzadeh. Hamid Reza, Ghanian. Mohammad
  Taghi, 2013, Green Management Strategy for Energy, Sewerage and Air Pollution Control Systems in
  Teaching Hospitals in Yazd, Journal of Health System Research, Volume 11, Number 4, 783-774
  4. Almeida G, Vieira J, Marques AS, Kiperstok A, Cardoso A. Estimating the potential water reuse based on
  fuzzy reasoning. J Environ Manage 2013; 128: 883-92.
  5. Asefzadeh S, Golamalipoor S, Atighechian G. Comparison of Energy Consumption before and after
  Implementation of Subsidies Targeting Plan in Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences. Health
  information management. 2013; 11 (1):99-108.
  6. Bertolini, M., M.,Braglia .2006. Application of the AHP methodology in making a proposal for a public
  work contract, 17 January.
  https://www.academia.edu/30977362/Application_of_the_AHP_methodology_in_making_a_proposal_f
  or_a_public_work_contract
  7. Building Design and Construction Addenda. 2000. UNITED STATE GREEN BUILDING COUNCIL IN
  LEADERSHIP ENVIRONMENTAL AND ENERGY DESIGNING. United States: Building Design and
  Construction.
  8. Dhillon V, Kahur D. 2015. Green Hospital and Climate Change: Their Interrelationship and the Way
  Forward. J Clin Diagn Res. 2015; 9(12).
  9. Dominguez-Chicas A, Scrimshaw MD. Hazard and risk assessment for indirect potable reuse schemes:
  An approach for use in developing Water Safety Plans. Water Res 2010; 44(20): 6115-23.
  10. Environment Science Center. 2013. Greener hospitals, Improving Environmental Performance. Germany:
  Bristol-Myers Squibb Company.
  11. Fahiminia m, Taherian E, Mohammadbeigi A. Surveying water and wastewater management in Hospitals
  of Qom Province. Hospital. 2015; 14(1): 127-35.
  12. Faith, S. (2018). "Health Risks Associated With Poor Indoor Air Quality". Home Air Care. Archived from
  the original on 9 February 2020. Retrieved 18 September 2019.
  13. Gan, Vincent J. L.; Lo, Irene M. C.; Ma, Jun; Tse, K. T.; Cheng, Jack C. P.; Chan, C. M. (2020).
  "Simulation optimisation towards energy efficient green buildings: Current status and future trends".
  Journal of Cleaner Production. 254: 120012. doi:10.1016/j.jclepro.2020.120012
  14. Gitipour S, AkbarPourSarasecanroud F, Firoozbakht S. Assessment of Waste Management in Hospitals of
  Tehran Province. Ecology. 2017; 42(4): 709-18.
  15. Global Alliance for Buildings and Construction; International Energy Agency; United Nations
  Environment Programme (2019). "2019 Global Status Report for Buildings and Construction Towards
  zero-emissions, efficient, and resilient buildings and construction sector" (PDF). UN environment
  programme Document Repository. United Nations Environment Programme. Archived (PDF) from the
  original on 21 October 2020. Retrieved 20 October 2020.
  16. Health Care without Harm. 2014. Global Green In healthy hospital: Health Care without Harm Editor;
  2014, https://noharmglobal.org/contact-hcwh: Buenos Aires Argentina.
  17. Ibrahim H. Energy management in hospital. Malaysian Green Technology Corporation 2011; 2(9-10): 1-
  39.
  18. Khorsandi, H., Faramarzi, A., Aghapour, A., Jafari, S.J. 2019. Landfill site selection via integrating multicriteria decision techniques with geographic information systems: a case study in Naqadeh, Iran,
  Environmental Monitoring and Assessment, 191, 730. https://doi.org/10.1007/s10661-019-7863-8
 2. 19. Kuittinen, Matti; Zernicke, Caya; Slabik, Simon; Hafner, Annette (2021). "How can carbon be stored in
  the built environment? A review of potential options". Architectural Science Review: 1–17.
  20. Liu, Lei; Ledwich, Gerard; Miller, Wendy (2016). "Community centre improvement to reduce air
  conditioning peak demand". doi:10.4225/50/58107ce163e0c
  21. Nord, Natasa (2017), "Building Energy Efficiency in Cold Climates", Encyclopedia of Sustainable
  Technologies, Elsevier, pp. 149–157.
  22. Omkarprasad, V., Sushil, K. 2006. Analytic hierarchy process: An overview of applications, European
  Journal of Operational Research, 2006, vol. 169, issue 1, 1-29 pp.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377-2217(04)00305-4
  23. PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. 2017. SMART HOSPITALS TOOL KIT, United state:
  Advisory Group Disaster ;2017
  24. Poursadeghi S, Faizi M, Azemati H. Classification of LEED Global Standard Indexes in the Design of
  Medical Spaces Based on the Regional Ecosystem Characteristics Case Study: Mashhad Metropolis.
  Journal of Architecture and Urban Planning. 2016;9(17):79-99.
  25. Rathore, S., Ahmad, S., Shirazi, S. 2016. Use of the suitability model to identify landfill sites in LahorePakistan. Journal of Basic and Applied Sciences, 12, 103–108.
  https://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/journal-of-basic-and-applied-sciences/volume12/84-abstract/jbas/2121-abstract-use-of-the-suitability-model-to-identify-landfill-sites-in-lahorepakistan
  26. Reller A. 2008. Greener hospitals, improving environmental performance. Germany: Bristol Myers Squibb
  Company.
  27. Shi, Y., Liu, X. 2019. Research on the Literature of Green Building Based on the Web of Science: A
  Scientometric Analysis in CiteSpace (2002–2018), Sustainability 2019, 11(13), 3716;
  https://doi.org/10.3390/su11133716
  28. Solaimani, S., & Sedighi, M. (2019). Toward a holistic view on Lean sustainable construction: a literature
  review. Journal of Cleaner Production, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119213
  29. World Health Organization. 2016. "Health Care without Harm Healthy Hospitals, Healthy Planet, Healthy
  People. Addressing climate change in health care settings 2016: 1-28.