بازشناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در طراحی و ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سبز در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه رعایت ملاحظات زیست محیطی در مراکز درمانی و بیمارستانها به عنوان یک الزام مطرح می‌باشد. نظر به آنکه تاکنون در کشور مطالعه‌ای در زمینه جنبه‌های طراحی و ساختمانی این گونه فضاها از دیدگاه زیست محیطی صورت نگرفته است، این تحقیق با هدف تدوین شاخص‌های موثر بر طراحی و ساخت بیمارستان سبز در کشور انجام شده است.
روش کار: نوع تحقیق پیمایشی و تحلیلی می‌باشد. در مرحله اول با استفاده از مبانی نظری، اقدام به تدوین شاخص‌های موثر بر طراحی و ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گردید. سپس با استفاده از پنل دلفی شاخص‌های مورد بررسی و تایید قرار گرفتند. از آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده شد. در مرحله بعد با وزن‌دهی به شاخص‌های موثر، از طریق تکنیک فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شاخص‌ها اولویت‌بندی شدند.
نتایج: نتایج بیانگر 7 شاخص اصلی و 30 زیرشاخص بوده که از توزیع غیرنرمالی برخوردار بودند. مقایسه زوجی عوامل اثرگذار نشان داد که شاخص «مدیریت انرژی» با 567/0 دارای بالاترین وزن و پس از آن، شاخص «کنترل آلودگی» با وزن 512/0 قرار دارد. کمترین وزن شاخص‌ها متعلق به عامل «منظرسازی» با امتیاز 331/0 می‌باشد. زیرشاخص‌ها نیز براساس دو پارامتر اهیمت فنی و اولویت زمانی اجرا، وزن‌دهی شدند که مشخص شد زیرشاخص «رعایت استانداردهای LEED» دارای بیشترین امتیاز و زیرشاخص « عدم کاربرد سموم آفت‌کش، رنگ‌ها و سایر مشتقات شیمیایی سمی» واجد کمترین امتیاز شدند.
نتیجه‌گیری: لازم است در فاز مطالعاتی و ساختمانی به شاخص‌ها و زیرشاخص‌های بیمارستان سبز توجه شود تا ضمن کاهش هزینه‌های فاز بهره‌برداری نسبت به کاهش مخاطرات زیست محیطی و افزایش سطح ایمنی پرسنل و بیماران تلاش گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and prioritization of effective indicators in the design and construction of hospitals and green treatment centers in the country

نویسندگان [English]

  • Davod Pourian 1
  • Esmaeil Naderbeigi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil engineering, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 MSc of Construction Management, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, observing environmental considerations in medical centers and hospitals is a requirement. Considering that no study has been done in the country on the design and construction aspects of such spaces from an environmental point of view, this study has been conducted with the aim of compiling effective indicators on the design and construction of a green hospital in the country. The type of research is survey and analytical.
Methods: Methodology: In the first stage, using theoretical foundations, effective indicators were developed on the design and construction of hospitals and medical centers. Then, the indicators were reviewed and approved using the Delphi panel. Kolmogorov-Smirnov test was used to check the normality of the data. In the next step, by weighting the effective indicators, the indicators were prioritized through the Hierarchical Analysis Process (AHP) technique.
Results: The results showed 7 main indicators and 30 sub-indices that had an abnormal distribution. A pairwise comparison of influential factors showed that the "Energy Management" index with 0.567 has the highest weight and then the "pollution control" index with a weight of 0.512. The lowest weight of the indicators belongs to the "landscape" factor with a score of 0.331. The sub-indices were weighed based on two parameters of technical importance and priority of execution time, which were found to have the highest score under the subheading "Compliance with LEED standards" and the sub-index "No use of pesticides, dyes and other toxic chemical derivatives".
Conclusion: In the study and construction phase, it is necessary to pay attention to the indicators and sub-indicators of Green Hospital in order to reduce environmental costs and increase the safety level of staff and patients while reducing the costs of the operation phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Hospital
  • Health Index
  • Environmental Standard
  • Optimal Energy Consumption