نقش مهارت‌های زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق در پیش بینی تعارضات زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه ازاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد خرم آباد، دانشگاه ازاد اسلامی، خرم آباد، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس-معاونت بهداشت امداد و درمان-فرماندهی انتظامی-تهران - ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی تعارضات زناشویی براساس مهارت‌های زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق زوجین بود.
روش کار: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از کلیه زوجین مراجعه کننده در بازه زمانی 6 ماهه سال 98 به مرکز مشاوره مهراندیش شهر اراک. از این میان تعداد 146 زوج (292 نفر) به عنوان نمونة آماری به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده­ها، مقیاس تعارضات زناشویی ثنایی و براتی (1379)؛ مقیاس مهارت‌های زندگی ساعتچی، کامکاری و عسگریان (1389)؛ مقیاس رضایت جنسی لارسون (۱۹۸۸) و مقیاس قصه عشق استرنبرگ (1986) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد که رضایت جنسی،  مهارت­های زندگی، قصه عشق سلطه جویی و عشق جامعه پسند می­توانند نقش پیش بین کننده معناداری در پیش بینی تعارضات زناشویی داشته باشند (05/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه رضایت جنسی یکی از عوامل مهم سازگاری در بین زوجین می­باشد و عدم رضایت در این زمینه احساس ناکامی را به همراه خواهد داشت، بنابراین، توجه به انطباق سبک­های عشق­ورزی می­تواند یکی از عوامل مؤثر در کاهش تعارضات زناشویی باشد. علاوه بر این، مجهز بودن به مهارت­های زندگی می­تواند در کنار قصه عشق در کاهش تعارضات زناشویی تأثیر عمده­ای داشته باشد. از این رو، مشاوره پیش از ازدواج برای هماهنگی قصه عشق زوجین و غنی سازی روابط زوجین برای یادگیری مهارت­ها زندگی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of life skills, sexual satisfaction and love story in predicting marital conflicts of couples

نویسندگان [English]

  • Elaheh Soleimani 1
  • Zahra Tanha 2
  • Ali Akbar Malekirad 3
  • Davood Kordestani 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Department of Psychology, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Research Center for Cognitive & Behavioral Science in Police - Diroctrate of Health-Rescue & Treatment - Police Headquarter - Tehran-Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to predict marital conflicts based on life skills and attachment styles mediated by sexual satisfaction and love story of couples.
Methods: The statistical population of this study included all couples who referred to counseling centers under the supervision of the Judiciary in Arak who had referred to these centers in a period of 6 months in 1398. The total statistical population was 600 couples (1200 people) and 146 couples (292 people) were selected as the statistical sample by available sampling method. Data collection tool: Hazan and Shiver Attachment Styles Scale Questionnaire (1993); Marital Conflict Scale Sanaei et al. (2000); Saatchi et al.'s Life Skills Scale (2010); The Larson Sexual Satisfaction Scale (1988) and the Sternberg Love Story Scale were standardized by (Alaei and Karami, 2007), all of which had validity and reliability. This study was a correlational study that was performed by structural equation modeling.
Results: The results showed that both sexual satisfaction and love story can play a mediating role in predicting marital conflicts based on life skills and attachment styles.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that sexual satisfaction can balance the relationship between attachment styles and marital conflict and reduce the rate of marital conflict. Also, the love story in the relationship between life skills and marital conflicts can reduce these conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Styles
  • Sexual Satisfaction
  • Marital Conflict
  • Couples' Love Story
  • and Life Skills