مقایسه فراوانی عفونت سل نهفته در بین گروههای سنی افراد خانواده در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عفونی اطفال، پژوهشکده سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 بخش اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

4 بخش ایمونولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 آزمایشگاه مرکزی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

6 معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

10.22038/mjms.2022.20132

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه عفونت سل نهفته( Latent Tuberculosis Infection, LTBI)  در یک چهارم مردم جهان وجود دارد و احتمال تبدیل ان به بیماری سل فعال بخصوص در سنین پایین زیاد است، تشخیص و پیشگیری آن، یک جز مهم از برنامه سازمان بهداشت جهانی است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی LTBI  در  گروههای سنی مختلف اعضای خانواده بیماران مبتلا به سل ریوی در دو استان ایران با شیوع بالای این بیماری در طی 18 ماه می باشد.
روش مطالعه: افراد خانواده مبتلایان قطعی به سل ریوی به صورت مطالعه گذشته نگر و آینده نگر در شهرستان های دو شهر گرگان و زابل در زمانهای صفر، 3، 12 و 18 ماه پس از شروع مطالعه پیگیری شدند. تشخیص  LTBI با استفاده از کیت تست کوانتی فرون (QuantiFERON TB Gold in tube Plus(QFT®-Plus))  و  Tuberculin skin test     (TST)انجام گرفت.
یافته ها: تعداد موارد  LTBI بر اساس تست QFT یا  TST مثبت، در کل مطالعه 354(99/52 %) مورد و در کودکان زیر 5 سال 33/33 % بوده است. موارد مثبت  TST و یا QFT و LTBI در گروه سنی >18 سال با 5 تا 18 سال و < 5 سال اختلاف معنی داری  داشتند، در حالی که بین گروه سنی < 5 سال با 5 تا 18 سال اختلاف معنی داری مشاهده نشده است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که اغلب موارد عفونت، قبل از تشخیص ایندکس و یا در سه ماه اول ایجاد می شود و بین تشخیص با TST و یا  QFTتفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of latent tuberculosis infection between age groups in family members of a patient with a pulmonary tuberculosis in Iran

نویسندگان [English]

 • Roxana Mansour Ghanaie 1
 • Arash Mohazzab 2
 • Mahshid Nasehi 3
 • Mansour Naseri Hersini 4
 • Leila Azimi 1
 • Aliakbar Rajabloo 5
 • Amir Bazzi Shad 6
 • Seyedeh Mahsan Hoseinialfatemi 1
1 Pediatric Infections Research Center , Research Institute for Children&rsquo;s Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Department of Epidemiology, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Center for Communicable Diseases Control, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
4 Department of immunology, School of public health, Tehran university of medical science, Tehran, Iran.
5 Central Laboratory of deputy of health, Golestan university of medical sciences. Gorgan, Iran
6 Deputy of health, Zabol university of medical science, Zabol, Iran
چکیده [English]

Background: Given that tuberculosis infection is present in one-quarter of the world's population and is more likely to convert to tuberculosis, especially at a young age, its diagnosis and prevention is an important part of the World Health Organization's (WHO) program. The aim of this study is to evaluate the frequency of latent tuberculosis infection (LTBI) in different age groups of family members of pulmonary tuberculosis patients in two provinces of Iran with a high prevalence of tuberculosis during 18 months.
Method: Family members of confirmed pulmonary tuberculosis patients were followed up as a retrospective and prospective study in the cities of Gorgan and Zabol at 0, 3, 12 and 18 months after the starting the study. LTBI was diagnosed by using the QuantiFERON test kit and the Tuberculin skin test (TST).
Results: The number of LTBI cases based on QFT or TST was 354 (52.99%) in the whole study and 33.33% in children under 5 years old. Positive cases of TST, QFT and LTBI in the age group over 18 years were significantly different with 5 to 18 years and less than 5 years, while there was no significant difference between the age groups of less than 5 years and 5 to 18 years.
Conclusion: The results of this study showed that most cases of infection occur before the diagnosis of the index case or in the first phase of study, and there is no significant difference between the diagnosis with TST or QFT.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tuberculin Test
 • pulmonary tuberculosis
 • Latent Tuberculosis
 • Frequency