بررسی اپیدمیولوژیک مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بیماران با عفونت‌های ادراری اکتسابی از جامعه منجر به بستری در بیمارستان در طی سال‌های ۹۹-۹۸

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 صالحه مهرآفرید، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
عفونت‌های مجاری ادراری از بیماری‌های شایع و یکی از معضلات بهداشتی محسوب می‎شود که بار اقتصادی کلانی دارد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان پاتوژن‌های ادراری رو به افزایش است و چالشی برای پزشکان محسوب می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژیک مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بیماران با عفونت‎های ادراری اکتسابی از جامعه منجر به بستری در بیمارستان امام‌رضا (ع) مشهد در طی سال‌های ۹۹-۹۸ می‌باشد.
روش کار
در این مطالعه مقطعی-توصیفی نمونه ادراری بیماران بستری در ۷۲ ساعت اول در بیمارستان امام‌رضا جمع‎آوری شد، با روش لوپ استاندارد در محیط‎های بلاد آگار و مک کانکی کشت داده شدند. بعد از انکوباسیون، نمونه‎های با شمارش کلنی ۱۰۵≥  در میلی‎لیتر به عنوان کشت مثبت تلقی گردید. سپس افراد به گروه‎های مختلف تقسیم شدند و داده‎ها با کمک نرم افزارSPSS  تجزیه و تحلیل شدند .
نتایج
از ۴۱۶ نمونه جمع‌آوری شده ۲۴۹ نمونه کشت مثبت داشتند. ۸/۸۶٪  باکتری‎ها گرم منفی بودند ۶/۵۰٪  موارد اشرشیاکلی بود و پس از آن شایع‎ترین ارگانیسم‌ها به ترتیب شامل کاندیدا آلبیکنز، سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیلا پنومونیه بودند. شایع‎ترین ارگانیسم گرم مثبت انتروکوکوس بود .مقاومت نسبت به حداقل یک آنتی‌بیوتیک در ۹۱٪ موارد یافت شد. بیشترین مقاومت سویه‌های اشرشیاکلی نسبت به سفوتاکسیم، سفتازیدیم، کوتریموکسازول و سیپروفلوکساسین گزارش شد. بیشترین میزان حساسیت نسبت به آمیکاسین مشاهده شد.
نتیجه گیری
تفاوت چشمگیری بین گروه‎های مختلف مورد بررسی از نظر شیوع پاتوژن‌های ادراری با جمعیت عمومی وجود ندارد. مؤثرترین آنتی‌بیوتیک‎ها آمیکاسین، نیتروفورانتوئین، جنتامایسین، ایمی پنم و مروپنم هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological study of antibiotic resistant community acquired UTI in patients admitted in Imam Reza hospital in Mashhad during 2019-2020

نویسندگان [English]

  • Ashraf Tavanaee Sani 1
  • Salehe Mehrafarid 2
1 Ashraf Tavanaee Sani, Associated Professor, Department of Infectious Diseases, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Salehe Mehrafarid, General Practitioner, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Urinary tract infections (UTIs) are a common infectious disease and a public health problem that imposes a large economic burden. Antibiotic resistance is rising among uropathogens and is a challenge for physicians. The aim of this study was to evaluate the epidemiology of antibiotic resistance in patients with community-acquired urinary tract infections leading to hospitalization in Imam Reza Hospital in Mashhad during 2019-2020.
Material and Methods
In this cross-sectional study, a sample of urine of patients admitted during 72 hours was collected and cultured by standard loop method in Blood Agar and McConkey Agar. After incubating; samples with colony count ≥ 105 CFU / ml of urine were considered as a positive culture. Then people were classified into different groups. Data were entered into SPSS software after allocating appropriate codes and analyzed.
Results
Among 416 samples; 249 ones were positive cultured; %86.8 of the bacteria were gram-negative. %50.6 of the positive cultures were Escherichia coli, followed by Candida, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae respectively. The most common gram-positive organism was Enterococcus. Resistance to at least one antibiotic was found in 91% of cases. Escherichia coli strains were most resistant to cefotaxime, ceftazidime, cotrimoxazole and ciprofloxacin. The highest sensitivity was observed to the amikacin.
Conclusion
There is no significant difference between the different groups in terms of the prevalence of urinary pathogens and common pathogens in the general population. The most effective antibiotics for the treatment of bacterial urinary tract infections are amikacin, nitrofurantoin, gentamicin, imipenem and meropenem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urinary Tract Infection
  • Antimicrobial Susceptibility
  • Antimicrobial Resistance